30 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30196

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin, ilgili yabancı dil birimlerince yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile yabancı dil düzeylerinin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yabancı dil eğitimine ve bu eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5, 14, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

b) Düzey: Başlangıç, orta öncesi, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere, öğrencinin yabancı dil yeterliğini gösteren her bir seviyeyi,

c) Hazırlık programı: Yabancı Diller birimi tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil eğitimini,

ç) Hazırlık sınıfı başarı notu: Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim yılı süresince okutulacak olan kur dönemlerinde yapılan sınavların ve yıl sonu sınavının ortalaması alınarak belirlenen ve hazırlık sınıfı başarı durumunu gösteren notu,

d) İlgili birimler: Yabancı Diller eğitimi veren akademik birimleri,

e) Kur dönemi: 8-10 hafta süren ve D, C, B, A olmak üzere dört ayrı seviyede İngilizce eğitimini,

f) Muafiyet sınavı: Akademik yılbaşında yeni öğrencilere uygulanan ve öğrencilerin hazırlık programından muaf olup olmadıklarını belirleyen sınavı,

g) Öğrenci bilgilendirme el kitabı: Senato tarafından onaylanan yabancı dil eğitimi ve öğretimi uygulama ilke ve esaslarının açıklandığı yazılı bilgilendirme kaynağını,

ğ) Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünü,

h) Program: Öğrencilerin yerleştirildikleri ön lisans ve lisans programları ile enstitü tarafından yerleştirildikleri lisansüstü programları,

ı) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

i) Seviye belirleme sınavı: Öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemek amacıyla uygulanan sınavı,

j) Yabancı dil hazırlık eğitimi: Lisans programlarında uygulanacak zorunlu hazırlık sınıflarında verilecek yabancı dil hazırlık eğitimini,

k) Yıl sonu sınavı (Final sınavı): Akademik yıl sonunda ve yaz okulu sonunda belirlenen tarihlerde yapılan ve kur eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin gerekli yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını belirleyen sınavı,

l) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğrencinin takip ettiği programın parçası olarak bir yıl süreli ağırlıklı yabancı dil eğitimi verilen eğitim dönemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Akademi bünyesinde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlar kapsamında her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenir. Muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrenciler hazırlık programına devam ederler.

(2) Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerden aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştikleri programa başlarlar:

a) Muafiyet sınavında başarılı olanlar,

b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla, ilgili birimin teklifi ile Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerden 5 inci maddede belirtilen muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayanların, kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini başarmaları zorunludur.

(2) Hazırlık sınıfı kapsamında eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi 4 kur döneminin ortalaması ve yıl sonu sınavı notuna göre yapılır.

(3) Yabancı dil düzeylerine göre farklı öğrenci gruplarına farklı hazırlık programları uygulanması Yabancı Dil Biriminin teklifi ve Senatonun onayıyla gerçekleşir. 

(4) Akademide hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptırmış olan uluslararası öğrenciler;

a) Öncelikle Akademi tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlamak zorundadırlar.

b) Uluslararası öğrenciler, Türkçe başarı koşulunu sağlayamaması durumunda Türkçe hazırlık sınıfı eğitimi alırlar.

c) Türkçe hazırlık sınıfı programı çerçevesinde aynı zamanda İngilizce dersleri almaları ve bu yolla müteakip dönemlerde Akademinin eğitim programında icra edilecek yabancı dil derslerini takip etmeleri sağlanır.

ç) Bu öğrenciler Senato kararıyla İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulabilirler.

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar ilgili kurul tarafından belirlenir. Belirlenen ilke ve esaslar, Senatonun onayı sonrasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Diller Birimi Öğrenci Bilgilendirme El Kitabında ilan edilir.

(6) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan öğretim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Yabancı Diller Birimi tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitimi sonunda mevcut öğrenci sayısının %20’sine kadarı aldıkları eğitimi geliştirmeleri maksadıyla yurt dışı dil okuluna gönderilir. %20’lik kontenjan belirlenirken yıl sonu başarı sıralaması esas alınır.  

(8) Yabancı dil hazırlık eğitiminde başarı notu, 100 tam puan üzerinden en az 65’tir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında muafiyet sınavına girerler. Muafiyet sınavından başarısız olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılır.

(2)  Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılan öğrencilerden muafiyet sınavını geçemeyenler başlangıç kurundan itibaren eğitimlerine devam ederler. 

(3)  Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami bir yıldır. Sağlık ve mücbir sebeplerle hazırlık sınıfı eğitimini devamsızlık ve başarısızlıktan dolayı tamamlayamayanlar ile alakalı hususlar, ilgili birimin değerlendirmesi doğrultusunda Senato kararınca düzenlenir. Bu öğrencilere yaz okulu imkânı veya en fazla bir yıl daha olacak şekilde hazırlık eğitimi alma hakkı seçeneklerinden birisi sağlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Yeterliği Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Yabancı dil yeterliği ölçme

MADDE 8 – (1) Yabancı Diller birimi tarafından gerçekleştirilen sınavlara ve bu sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Seviye belirleme sınavı: Akademinin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin Akademik yılbaşındaki yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

b) Muafiyet sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla, her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Yıl sonu sınavı (Final sınavı):  Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin, yabancı dil yeterliğini belirlemek amacıyla her Akademik yıl sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavın başarı notu hesaplamasında %50’si esas alınır. Sınav içeriği Yabancı Dil Birimi tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

ç) Ara sınav: Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin bulundukları kur içerisinde başarı durumlarını ölçmek maksadıyla her kur ortasında ve sonunda yapılan sınavlardır.

d) Kur içi sınavlar: Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince her hafta haberli ya da habersiz yapılan ve bir önceki ünite bilgilerini ölçen mini sınavlar, yazma sınavları, konuşma sınavları ve benzeri sınavlardır.

e) Mazeret sınavı: Öğrencilerin Yabancı Dil Birimi tarafından kabul edilen belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle katılamadıkları ara sınavlar yerine yapılan sınavdır. Her sınav için yalnızca bir kez mazeret sınavı uygulaması yapılır.

f) Bütünleme sınavı: Yıl sonu sınavına giremeyen veya sınav notu başarı seviyesinin altında kalan öğrenciler için yıl sonu sınavının ardından düzenlenen sınavdır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapılabilir. Bilgisayar destekli ve uzaktan sınav uygulama ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin ilke ve esaslar Yabancı Diller Birimi tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren üç iş günü içinde Yabancı Dil Birimine yazılı olarak başvurup maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine, Yabancı Dil Birimi, yapılacak inceleme sonucunda maddi hata belirlerse düzeltme yapılır ve inceleme sonucu öğrenciye bildirilir.

Yabancı dil yeterliği değerlendirme

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde öğrencilerin yabancı dil yeterliği aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Yabancı dil hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler sırası ile D(A1), C(A2), B(B1) ve A(B1+) olmak üzere toplam dört kur düzeyinde öğrenim görürler. Kurlardan birinde başarısız olsalar bile bir sonraki kura devam ederler.

b) Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak sınavlar ile diğer değerlendirme yöntemleri ve bunların yüzde ağırlıkları, ilgili Yabancı Dil Biriminin kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek öğrencilere duyurulur.

c) Hazırlık sınıfı başarı notu altmış beş ve üzeri olanlar başarılı kabul edilerek Hazırlık sınıfını tamamlamış sayılırlar.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitiminde, eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında kabul edilmiş oldukları programa kayıt yaptırırlar.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitiminde devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yıl sonu sınavına girme koşulları ilgili birimin teklifi ve Senato kararıyla değiştirilebilir.

Yabancı dil yaz okulu programı

MADDE 10 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık eğitimini bir yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler için yaz okulu programı uygulanır. Yaz okulu programının bitimine müteakip final sınavı düzenlenir. Bu öğrencilerin başarı durumunu değerlendirmede yaz okulunda aldıkları not esas olur. Yaz okulunu başarı ile tamamlayamayan öğrenciler müteakip akademik yılbaşında düzenlenecek olan muafiyet sınavına katılabilirler. Bu sınavdan da başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

(2) Yaz okulunun süresi ve kapsamı ve değerlendirme kriterleri Yabancı Dil Biriminin teklifi ve Senato onayıyla belirlenir.

Ders başarı notları

MADDE 11 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a)    Puanlar       Notlar     Katsayılar

       95-100          AA           4,00

       90-94            BA           3,75

       85-89            BB            3,50

       80-84            CB            3,25

       75-79            CC            3,00

       70-74            DC           2,75

       65-69            DD           2,50

       0-64              FF            0,00

b) Öğrencilerin;

1) Devamsızlıklarının bu Yönetmelikte belirtilen sınırı aşması durumunda,

2) Muafiyet sınavına girme hakkı olduğu hâlde girmemesi durumunda,

3) Muafiyet sınavına girip başarısız olması durumunda,

4) Dönem içi başarı notu olan en az 65 puanı sağlayamaması durumunda notu FF olarak tanımlanır.

(2) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yıl sonu ve ara sınav ortalamalarının AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisine tekabül etmesi gerekir. Ortalaması FF notu olan öğrenci başarısız sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Devam durumu

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Öğrenciler, %80’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdür. Sağlık durumu ve mücbir sebeplerden dolayı meydana gelecek devamsızlık durumları ile alakalı hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.

İzin

MADDE 13 – (1) Akademi hazırlık öğrencilerinin izin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde Yabancı Diller Biriminin teklifi ile Senato tarafından düzenlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde konuyla ilgili alınan Senato kararı uygulanır.

Hazırlık sınıfı eğitiminden muafiyet 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fakültenin kuruluş dönemi olması sebebiyle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına başlayacak öğrencilere muafiyet sınavı yapılmaz ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan muafiyet koşulları uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.