29 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30195

YÖNETMELİK

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İNGİLİZCE DİL EĞİTİM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Bilim Üniversitesine bağlı lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için yürütülen eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen İngilizce Dil Eğitim Programı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki dönemi,

b) Düzey belirleme sınavı: İngilizce Dil Eğitim Programı İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı,

c) İngilizce Dil Eğitim Programı: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programını,

ç) İngilizce yeterlik sınavı (İYS): Antalya Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

d) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

e) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,

ı) Yüksekokul (YDYO): Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

i) Yüksekokul Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Dil Eğitim Programında Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında bir akademik yıl, her biri en az yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok dokuzar haftalık dört modülden oluşur. Dersler, dönem esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) İngilizce hazırlık sınıfı yaz okulu Yüksekokul Kurulu kararıyla ve Senatonun onayı ile açılabilir.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür.

(4) İngilizce Dil Öğretim Programı Hazırlık Sınıfında normal öğrenim bir akademik yıl, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca programdan ilişiği kesilir.

Yaz okulu

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılacak düzeyler ve şartlar Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Yaz okuluna İngilizce Hazırlık Programında derslere kayıtlı olarak öğrenime devam eden öğrenciler katılabilir.

(2) Yaz okulunda açılan derslere kayıt yaptırmak tercihe bağlıdır.

(3) Yaz okulunda derslere devam zorunludur.

(4) Yaz okulu sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavına sadece yaz okuluna kayıt yaptıran ve devam koşulunu sağlayan öğrenciler girme hakkına sahiptir.

(5) Yaz okulu ücreti Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir.

Düzeyler

MADDE 7 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfı sırasıyla başlangıç (A1), orta öncesi (A2), orta (B1), orta üstü (B2) ve ileri düzey (B2+) olmak üzere beş düzeyden oluşur.

(2) Her bir düzeyin haftalık ders saati Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlik Sınavı ile İlgili Esaslar

Düzey belirleme sınavı

MADDE 8 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, İYS sonuçları ya da bölüm tarafından hazırlanarak uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Her bir düzeyin haftalık ders saatleri ve düzey tamamlama kuralları her akademik yılbaşında Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 9 – (1) İYS, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK tarafından belirlenen tarihe kadar Üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de İYS yapılabilir.

(2) İYS’de başarı notu en az 100 üzerinden 70’dir.

(3) İYS’ye Akademik yılın başında yapılan İYS’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme sınavı sonucu en az orta düzey (B1) çıkan öğrenciler ve bir önceki akademik yılda İYS’den başarılı olamayan; güz dönemi sonunda yapılan İYS’ye ikinci modülde 11 inci maddede ifade edilen devam koşulunu sağlayan, orta düzeyi (B1) başarılı bir şekilde bitiren, orta üstü (B2) ve ileri (B2+) düzeylerde olan ve bahar dönemi sonunda yapılan İYS’ye 4 üncü modülde 11 inci maddede ifade edilen devam koşulunu sağlayan tüm düzeydeki öğrenciler alınır.

(4) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar İYS’den muaftırlar. Bu öğrenciler doğrudan lisans programlarına başlarlar.

(5) Herhangi bir nedenle İYS’ye girmeyenlere telafi sınavı verilmez.

(6) Yüksekokul tarafından düzenlenen İYS’nin geçerlik süresi yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

(7) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavından muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayanlar Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

(8) İngilizce yeterlik düzeyini belgeleyemeyen ve önceden öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamış öğrenciler, İYS’ye girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar. Aksi takdirde Yüksekokul tarafından yürütülen İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

Dış sınavlarla yeterlik

MADDE 10 – (1) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yeterlik sınavlarından birinden, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, kabul edildikleri lisans programlarına başlarlar.

(2) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın kendi geçerlik süresini aşmamak kaydıyla, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yüksekokul, sınav sonuçları hakkında araştırma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi ile İlgili Esaslar

Devam yükümlüğü

MADDE 11 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları düzeyin toplam ders saatinin en az % 90'ına katılmakla yükümlüdür. Öğretim elemanının öğrenciye izin verme yetkisi yoktur. Derse öğretim elemanından sonra giren ve ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı toplam ders saatinin %10’unu aşan öğrenciler bulundukları düzeyden başarısız sayılırlar ve bulundukları düzeyi tekrar ederler.

(2) Devamsızlık durumunu sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Devamsızlık durumu mazeretli mazeretsiz toplam % 20’yi aşamaz. Bu sınırı aşan öğrenciler bulundukları düzeyden başarısız sayılırlar ve bulundukları düzeyi tekrar ederler.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilir. Öğrenciler, devam durumlarını Öğrenci Bilgi Sisteminden kendileri takip etmek zorundadır.

(4) Gerekli hallerde Yüksekokulun teklifi ve Rektörlüğün onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Düzey belirleme sınavı, düzey tamamlama sınavı ve İYS akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. Sınava girmeyen öğrenciler, sınavdan başarısız sayılırlar.

(2) Ara sınavların yapılacağı tarihler Yüksekokul tarafından belirlenir. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan başarısız sayılırlar. Ancak, ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumu, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için Yüksekokul tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir. Mazeret sınav hakkı ikinci kez verilmez.

(3) Öğrenciler, sınavlarda Yüksekokul tarafından belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür.

(4) Yüksekokul gerekli hallerde akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinde ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

(5) Sınavlara ilişkin bilgiler düzey başlarında ilgili öğretim elemanları tarafından öğrencilere açıklanır.

(6) Kısa sınavlara ait sınav kâğıtları, dersin öğretim elemanınca ilgili akademik yılın sonuna kadar saklanır ve bir sonraki akademik yılın başında imha edilir.

(7) Düzey belirleme sınavı, düzey tamamlama sınavı ve İYS kâğıtları Yüksekokulda iki yıl süre ile saklanır, iki yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü içinde yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne başvurarak sınav kâğıtlarının maddi hata yönünden tekrar incelenmesini isteyebilirler. Yüksekokul incelemesini yaparak sonuç ile ilgili kararını beş iş günü içinde verir. Karar, sınav sonucunun değiştirilmesine yönelikse ve bu değişiklik öğrencinin başarı durumunda değişiklik gerektiriyorsa, yapılacak olan değişiklikler notların ilanını izleyen on iş günü içinde yapılır.

Notlar

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bulundukları düzeydeki ders notları Öğrenci Bilgi Sisteminde yayınlanır. Düzey tamamlama sınavı ve İYS sonuçları, Başarılı ve Başarısız şeklinde açıklanır.

(2) Düzey tamamlama sınavı ve İYS notları akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açıklanır.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Başlangıç (A1), orta öncesi (A2), orta (B1), orta üstü (B2) ve ileri düzeyi (B2+) başarıyla tamamlamak için öğrencilerin sağlaması gereken koşulları Yüksekokul belirler ve her akademik yılın başında duyurur.

(2) Bir düzeyden başarısız olan öğrenci bu düzeyi tekrar eder.

(3) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları İYS ile belirlenir. 11 inci maddede belirtilen şartları sağlayan öğrenciler İYS’ye girmeye hak kazanır. İleri düzeyi (B2+) başarı ile tamamlayan öğrenciler İYS’den başarılı olmuş sayılır.

(4) Öğrenci bir sınava girdiği halde, o sınav için gerekli koşulları taşımadığı daha sonradan anlaşılırsa, almış olduğu not ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ile İlgili Esaslar

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, sağlık, askerlik, maddi, ailevi, kişisel ve yurt dışında eğitim ile ilgili beklenmedik zorunlu olaylar veya benzeri nedenlerle izinli olarak ayrılmak için başvurabilir.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve varsa gerekçelerini destekleyen belgeler ile birlikte Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

(3) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurduğu dönemin sonunda yapılan İYS’ye girmek için başvurduğu takdirde sınava alınır ve izleyen akademik yılın başında Üniversiteye kayıtlarını yenileyerek söz konusu akademik yılın başında düzenlenen İYS’ye tekrar girebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 17 – (1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 18 – (1) Öğrenciye Üniversite tarafından yapılacak her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(3) Üniversiteye kesin kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bağlı oldukları birimlere bildirmeyen veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 22/10/2012 tarihli ve 28449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.