29 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30195

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notu; mezuniyete üç ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim kurulu karar verir.”

“(9) Mezuniyete üç ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, sadece mezuniyete üç ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile  (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:”

“ç) Mezuniyete üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olması için en çok üç dersten başarısız durumda olan öğrenciler için dersin/derslerin yarıyıllık ya da yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde yapılan sınavdır. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2010

27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2011

28038

2-

11/9/2011

28051

3-

10/7/2013

28703

4-

19/9/2013

28770

5-

26/11/2013

28833

6-

21/2/2014

28920

7-

22/2/2015

29275

8-

26/7/2015

29426