28 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30194

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KREDİLİ SİSTEM LİSANS VE ÖNLİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında, o yarıyılda izleyecekleri derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı bulundukları derslerden seçimlik olanlarını, akademik takvimdeki ders ekleme-ders bırakma dönemi içinde, danışmanlarının onayı ile bu Yönetmelikte belirlenen asgari ve azami kredi sınırları dahilinde değiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçimlik ders alabilirler. Başarısız ders tekrarı yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklı olmak üzere ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları, ders ekleme-ders bırakma süresi içinde başvurmaları ve haklı nedenlerin bulunması koşuluyla, öğrencilerin zorunlu derslerini bu Yönetmelikte belirlenen asgari kredi sınırları dahilinde bırakmalarına ve  azami kredi sınırları dahilinde yerine yeni ders almalarına izin verebilir.

Öğrenciler programlarının zorunlu derslerinden çekilemezler. Ancak seçimlik derslerden ve not yükseltme amacıyla tekrarladıkları zorunlu derslerden, derslerin bitimine dört hafta kalıncaya kadar çekilebilirler. Öğrencilerin not yükseltmek amacıyla tekrarladıkları zorunlu veya seçmeli derslerden çekilmeleri durumunda, derse ilişkin durumları önceki notlarıyla gösterilir ve not ortalaması hesaplanırken önceki not esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Öğrencilerin yarıyıllık olağan kredi yükü otuz (30) kredidir. Öğrencinin bulunduğu yarıyılın kredisinin olağan kredi yükünden fazla olduğu hallerde yarıyıl kredisi olağan kredi yükü olarak kabul edilir.

Birinci ve ikinci yarıyıldaki lisans öğrencileri aşağıdaki haller dışında olağan kredi yükünü aşamaz:

a) Müfredatta öngörülen bir seçimlik ders yükümlülüğünü karşılamak üzere alınan dersin kredisinin, ders yükümlülüğü için belirlenmiş kredi yükünden fazla olması halinde olağan kredi yükü aşılabilir, ancak bu halde genel not ortalaması hesaplaması dışındaki tüm hesaplamalarda seçimlik ders yükümlülüğü için belirlenmiş kredi esas alınır. Olağan kredi yükü aşımıyla alınan fazla krediler için ders muafiyeti talebinde bulunulamaz.

b) Çift anadal, yandal veya Üniversite içi yatay geçiş başvurusu için zorunlu kılınan dersler kayıtlı olunan programın müfredatına ek serbest seçimlik ders olarak ve azami kredi yükü sınırları içinde kalmak koşuluyla alınabilir. Bu şekilde ek serbest seçimlik ders olarak alınıp başarılı olunan dersler çift anadala veya yandala kabul olunmadığı veya Üniversite içi yatay geçiş yapılmadığı hallerde kayıtlı olunan programın seçimlik ders yükümlülüğüne sayılamaz; başarısız olunan dersler ise kayıtlı olunan programın müfredatında serbest seçimlik ders öngörülmüşse bu dersler kapsamında tekrarlanır.

Üçüncü ve sonraki yarıyıllardaki öğrencilerin azami kredi yükü, yaz öğretimi hariç olmak üzere bir akademik yılda seksen (80) kredi, bir yarıyılda kırk iki (42) kredidir. Müfredatta öngörülen bir seçimlik ders yükümlülüğünü karşılamak üzere alınan dersin kredisinin, ders yükümlülüğü için belirlenmiş kredi yükünden fazla olması halinde azami kredi yükü aşılabilir, ancak bu halde genel not ortalaması hesaplaması dışındaki tüm hesaplamalarda seçimlik ders yükümlülüğü için belirlenmiş kredi esas alınır. Azami kredi yükü aşımıyla alınan fazla krediler için ders muafiyeti talebinde bulunulamaz.

Uluslararası değişim programlarına katılmış olan öğrencilere, normal öğrenim süreleri sonunda mezun olmaları için gerekli olduğu hallerde azami kredi yükü üstünde ders verilebilir, ancak bu şekilde verilecek ek ders sayısı bir yarıyılda ikiyi aşamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) E (Telafi sınavına girecek): Öğrenciye telafi sınavı hakkı tanındığı hallerde kullanılır. Telafi sınavına hangi öğrencilerin kabul edileceği, nihai başarı notu asgari koşullu geçer not olan “D” notu ile dersin tekrarını gerektiren “F” notu arasında olan öğrenciler arasından olmak üzere, her akademik yılın başında akademik kurul tarafından belirlenir. Telafi sınavları, en geç o yarıyıl sonunda notların ilanını izleyen 2 (iki) hafta içinde yapılır. Telafi sınavında başarılı olan öğrencilere “D” notu, telafi sınavına girmeyen veya bu sınavda başarısız olan öğrencilere ise “F” notu verilir.”

“l) W (Dersten çekilmiş): Kayıtlı bulunduğu bir dersten akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, gerekli işlemleri tamamlayarak çekilen öğrencilere verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl içi notuna etki eden sınav notları sınavın yapıldığı tarihten, ödev ve çalışmalara ilişkin değerlendirme notları ise teslim tarihinden itibaren en geç üç hafta içinde ve her durumda final sınavından bir hafta önce; final sınavından önceki iki hafta içinde veya final sınavında verilen ödev ve çalışmalara ilişkin değerlendirme notları ise en geç final sınav sonuçları ile birlikte ilgili öğretim elemanı tarafından ham not olarak ilan edilir. İlan edilen ham notlara karşı maddi itirazlar dördüncü fıkra uyarınca ders başarı notuna karşı maddi itirazla birlikte yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Zorunlu bir dersten (F) notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders seçimine ilişkin kurallar dâhilinde tekrarlamak zorundadır. Haklı nedenlerin bulunması halinde, ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları, öğrencinin başvurusu üzerine ders tekrarı yükümlülüğünün ertelenmesine izin verebilir. Ancak 25 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başarısı yetersiz durumda olan öğrencilerin ders tekrar yükümlülüğü ertelenemez. Tekrar edilmesi gereken zorunlu derslerin ders programlarından çıkarıldığı hallerde, tekrar yerine en az aynı kredi sayısına sahip olan hangi dersin veya derslerin alınacağı fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınamalı statüdeki bir öğrenci, bu statüde bulunduğu yarıyıl sonunda da genel not ortalamasını 1.75’in üzerine çıkaramadığı takdirde başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Başarısı yetersiz durumdaki öğrenci en fazla otuz kredilik ders alabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının  (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel not ortalamaları en az 2.00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F) notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir. Genel not ortalamaları 2.00’ın altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere, bu dersten sınava girerek alacakları notla genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.

b) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri bir dersten, sınava girerek alacakları notla genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“(4) Protokol numarası verilerek düzenlenen ve kan testi, bedeni sıvı testi, kültür testi gibi tıbbi teknik değerlendirmeyle desteklenen tıbbi raporlar, teşhisin ilgili tıbbi teknik değerlendirmeyle ispat edilmesi halinde Mazeret Komisyonu tarafından sağlık mazereti olarak kabul edilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel not ortalamaları en az 2.00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F) notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir. Genel not ortalamaları 2.00’ın altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere, bu dersten sınava girerek alacakları notla genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.

b) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri bir dersten, sınava girerek alacakları notla genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.