27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10840      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (İSÜEPAM) Yönetmeliği

—   İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSÜKÖK) Yönetmeliği

—   İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSÜMKAM) Yönetmeliği

—   İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—   İstinye Üniversitesi 3B Tasarım ve Prototipleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (3B TIP) Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2014/12321 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2014/12849 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/09/2017 tarihli ve 30193 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017/10803 Sayılı Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar yayımlanmıştır.