27 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30193

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİK BİLİMLER ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esas ve usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikle, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak “İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nörolojik bilimler ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak, ürettiği yeni bilgi ve teknolojileri kullanıma sokmak ve eğitim-öğretime destek vermek,

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak,

c) Diğer üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:

a) Ulusal ve uluslararası, nörolojik bilimler ile ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak,

b) Araştırma sonuçlarını uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüştürmek,

c) Nörolojik bilimler konusunda yeni gelişmeler hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

ç) Nörolojik bilimler konusunda araştırmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projeler geliştirmek, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,

e) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ve bilimsel aktiviteler yapmak, uluslararası düzeyde alanında ülkemizi temsil edecek referans merkezi olmak,

f) Nörolojik bilimler konusunda çalışmalar yapan klinik ve temel bilim alanından meslektaşların birbirleriyle olan iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve onların mesleki çalışmalarında bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek,

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Nörolojik Bilimler ve Elektrofizyoloji araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek,

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak,

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

d) Her yılsonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamaktır,

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur,

g) Müdür, Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,

ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek,

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.