27 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30193

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER KANSER ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ (İSÜMKAM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSÜMKAM)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesine bağlı olarak İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

c) Merkez: İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSÜMKAM)’ ni,

ç) Müdür: İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite disiplini altında, kanser ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, kanser alanında her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek, bu konudaki multi- ve inter-disipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

c) Diğer üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları, kalkınma ajansları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin ana faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak ve kanser alanında dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak.

b) Kanser araştırmaları alanında her türlü bilgi ve veriyi depolamak ve yaymak.

c) Kanser biyolojisi ile ilgili araştırmalara yönelik taleplerin karşılandığı multi- ve inter-disipliner bir araştırma merkezi olarak bu alanda çalışacak araştırmacıların projelerine yönelik bilgi ve altyapı olanakları sağlamak ve bu olanakları imkanlar ve belirlenen ücretler dahilinde ve imzalanacak bir işbirliği protokolü altında kullandırmak ve sağlık bilimleri enstitüsünde yapılacak proje (ulusal, uluslararası) çalışmalarında merkezin laboratuvar, donanım ve diğer olanaklarından imkanlar dahilinde, belirli bir ücretlendirme çerçevesinde ve imzalanacak bir işbirliği protokolü ile ihtiyaç duyanların yararlanmasını sağlamak.

ç) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek ve kanser hastalarının ihtiyaç duyabileceği “kişiye özgü” yaklaşımını (precision oncology, tailored-oncology) esas alan tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek.

d) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu kanser ilişkili ihtiyaçları (ilaç, tanı veya prognoz vs kiti) birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek.

e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak ve bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak, kamu ve özel kuruluşlarla birlikte kanser alanında bilinçlendirici etkinliklere katılmak ve bu alanda yer alan çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.

f) Kanser konusunda faaliyet gösteren alanında çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

(2) Merkezin ikincil faaliyet alanı: Ülkemizde Faz 1 onkolojik klinik araştırma yapmaya yönelik bilgi ve mevzuat birikimini sağlamak, gerekli kliniği ülkemize kazandırmaya yönelik çalışmalar içinde olmak, kliniği kurmak ve işletmek, söz konusu kliniğin faaliyetleriyle ilişkili olarak ulusal veya uluslararası ilaç firmaları veya ilişkili kurum/kuruluşlarla ortak projeler, işbirlikleri, eğitim toplantıları, çalıştaylar gibi aktiviteleri düzenlemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından moleküler kanser araştırmaları ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini vekaleten yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi, çalışmalarını amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yönetmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

g) Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.