27 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30193

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE POLİTİKA

ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSÜEPAM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezinin (İSÜEPAM) yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezinin (İSÜEPAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezini (İSÜEPAM),

c) Müdür: İstinye Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi başta olmak üzere sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim yapmak ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.

b) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

ç) Projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,

d) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.

e) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve uluslararası programlar oluşturmak.

f) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

g) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.

ğ) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.

h) Türkiye Ekonomisi ve dış politikası ile ilgili raporlar hazırlamak ve bu raporları kamuoyu ve karar alıcılar ile paylaşmak.

ı) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli hallerde Müdürü görevden alabilir.

(2) Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim elemanları arasından en fazla iki kişinin müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerebilir. Müdür yardımcıları, en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcılarının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir; görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olur ve Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetir, temsil eder ve Merkezle ilgili işlemleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek,

e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıllık bir dönem için Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içerisinden görevlendirilecek üç üye ile görevlendirilmiş ise müdür yardımcılarından oluşur. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle yeniden seçim yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, belirlenen gündemle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11– (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak.

b) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

c) Merkez faaliyetlerini üstlenecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektörlüğe teklif etmek.

ç) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.

d) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarını gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından önereceği, Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yirmibeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde aynı usulle Danışma Kurulu üyeleri görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(5) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.