26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10749  Türkiye-Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 6. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10693    Bolu İli, Merkez İlçesi, Tekkedere Köy Halkının, Mezkur Yerleşim Yerlerinin Tekke Barajı Su Toplama Havzasında Kalması Sebebiyle Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar

2017/10695   Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL’den 2.500.000.000 TL’ye Yükseltilmesi Hakkında Karar

2017/10696   Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar

2017/10697    İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10781   Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesinde Bulunan, Mülkiyeti Hazineye Ait Olan Bazı Taşınmazların, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Hakkında Karar

2017/10783   2018 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)

—  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/09/2017 Tarihli ve 2017/89 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/141, K: 2017/123 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2017/48, K: 2017/129 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri