25 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30191

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda hazırlık sınıfları dâhil ön lisans ve lisans eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulları ile hazırlık sınıflarında, öğrenci kabulü, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik birim: Haliç Üniversitesine bağlı olan fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunu,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Kayıt İşlemleri

Eğitim-öğretim dönemleri ve süresi

MADDE 5 – (1) Üniversitede birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir. Uygulanacak olan eğitim-öğretim modeli ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz. İlgili kurulların kararı Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, Senatoca belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön lisans öğretiminin süresi dört yarıyıl; lisans öğretiminin süresi, İngilizce hazırlık programında geçen süreler hariç olmak üzere sekiz yarıyıldır. Öğrenciler ön lisans öğretimini azami dört yılda, lisans öğretimini azami yedi yılda, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz akademik yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde eğitim programını tamamlamamış olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin öğretim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik kurullarının teklifi ve Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayına sunulur.

(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya YÖK kararlarına göre yapılır.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin ve Üniversitenin belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafından istenen belgeler ile bizzat veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla Üniversitenin ilgili birimine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler Üniversiteye kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak talep edemezler. Yatay geçiş, yabancı uyruklu sınavı, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar kesin kayıt hakkı kazanır.

(3) Her aşamada, kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 8 – (1) Bölümler arası yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenir.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenci, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder.

(2) Özel öğrenci olarak ders alabilmek için; öğrencinin kendi üniversitesinden aldığı uygunluk kararını, disiplin durumunu gösterir belgesini, not çizelgesini (transkript) ve dersi alacağı üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulu kararını dilekçesine ekleyerek başvuru yapması gereklidir. Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(3) Özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.

(4) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(5) Özel öğrencilikte öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder. Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler. Özel öğrenciler, ders aldıkları birimin kredi başına düşen öğrenim ücretini öderler.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 10 – (1) Her öğrenci için, ilgili birim tarafından bir asil bir yedek olmak üzere iki öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu lisans ve ön lisans programları, çift anadal ve yan dal programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve ders programını danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Asil danışmanın kayıt süresi içerisinde geçerli mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olması durumunda, öğrenci yedek danışmana başvurur ve asil danışman durumu ilgili öğrencilere duyurur.

Öğrenci kimlik belgesi

MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da ilişiği kesilen öğrenci, kimlik belgesini iade eder.

(2) Kimlik belgesinin kaybedilmesi durumunda, kendisine ücret karşılığında yeni bir kimlik belgesi düzenlenir.

(3) Üniversitede özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilere geçici bir kimlik kartı verilir. İlişik kestiği takdirde kartı iade etmekle yükümlüdür.

Öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Eğitim-öğretim ücreti, her yıl Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Daha önce kaydolmuş öğrenciler için kaydoldukları yılda belirlenen bu ücret enflasyon oranında her yıl gözden geçirilerek artırılır. Dikey geçiş, yatay geçiş öğrencileri Üniversiteye kaydoldukları yıl bölümleri için belirlenmiş olan dönem/yıl ücretine tabi olurlar. Erken mezuniyet durumunda o yıla ait alınan yıllık ücret iade edilmez.

(2) Yaz okulu, özel öğrenciler ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında ayrıca ücretlendirilir. Yaz okulu öğrencileri, özel öğrenciler ve bu Yönetmelikte belirtilen normal öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, ders kredi esasına göre ücret öderler. Yaz öğretimi tüm öğrenciler için ücretli olup, öğrenci bursları ve indirimler dikkate alınmaz.

(3) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir. Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenci kayıt yenileyemez. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içerisinde ödemeleri gerekir. Öğrencilere çekildikleri ve muaf oldukları dersler için ödedikleri ücret iade edilmez. Ödemelerin gecikmeli yapılması halinde yasal faiz ve yasal takip uygulanır.

(4) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanınan normal eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Tam ve kısmi burslu öğrencilerin bursları kendilerine tanınan normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Normal eğitim-öğretim süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini ders kredi esasına göre öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 13 – (1) İngilizce eğitim-öğretim veren programları dışında Üniversitede eğitim- öğretim dili Türkçedir.

(2) İngilizce eğitim tümüyle veya kısmen zorunlu olan programlara yerleştirilen öğrenciler, İngilizce yeterlik sınavından başarılı olmaları veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri durumunda, yerleştirildikleri programlara doğrudan kayıt yaptırabilirler.

(3) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlilik belgesinin geçerlik süresi iki yıldır. Belgeleri sonucunda İngilizce Hazırlık Programından muaf olan öğrenciler bölümlerindeki İngilizce I ve II derslerinden muaf edilirler. Öğrenciler istedikleri takdirde muaf oldukları İngilizce derslerini alabilirler.

(4) İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programına devam ederler. Bu programda başarılı olamayan öğrencilere; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili diğer hususlar Senatoca belirlenir.

(5) Türkçe eğitim-öğretim veren birimlere kaydolmak isteyen yabancı öğrenciler Türkçe dil yeterliliklerini belgelemek zorundadır.

Ders programları ve ders yükü

MADDE 14 – (1) Ders programları, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler; öğrencinin almak zorunda olduğu, seçmeli dersler ise; öğrencinin belli ders grupları içinden danışmanına danışarak seçeceği derslerdir.

(2) Ders programlarındaki derslerin, var ise ön koşulları, ders saatleri ve AKTS kredileri, bölüm başkanları tarafından ilgili birim yönetim kurullarına önerilir. İlgili yönetim kurulunca kabul edilen programlar, Senatonun onayı ile kesinleşir. Değişiklikler her yıl nisan ayının ilk haftasına kadar Rektörlüğe bildirilmek zorundadır. Kabul edilen değişiklikler izleyen akademik yılın başından itibaren uygulamaya konur.

(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkıları, yarıyıl sonunda verilen sınava katılmanın gerekleri dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ders bilgi formu öğrencilere sunulur. Niteliği gereği bazı derslerde ilgili yönetim kurulunun onayı ile yarıyıl sonu sınavı yapılmayabilir.

(4) Öğrencinin normal ders yükü, yarıyıl başına 30 AKTS’dir. Ders yükü, çift anadal programı, yandal programı, mezuniyet durumundaki öğrenciler ve ara sınıflardaki öğrenciler için en çok 40 AKTS’ye kadar arttırılabilir. Ancak 3,00 not ortalamasına sahip olmayan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar.

(5) Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, yarıyılın normal ders yükünü aşamaz ve ders yüklerini azaltamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yıl/yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Öğrencinin yıl/yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl dâhil, geriye yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yıl/yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yıl/yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(4) Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemini tamamladıktan sonra, mali yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar kayıt yeniletmiş sayılmazlar.

(5) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır.

(6) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yıl/yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen öğrenim süresinden sayılır.

(8) Dört yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi YÖK’ün kararı ile kesilebilir.

(9) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

Ders alma/bırakma

MADDE 16 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, dönemlik ders seçimlerinde yarıyıl başında, yıllık ders seçimlerinde sene başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Öğrencinin alt sınıflardan aldığı dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.

b) Ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslere ilaveten toplam kredisi 40 AKTS’yi geçmemek üzere üst iki yarıyıldan dersler alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

c) Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce DD ve DC aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanamaz. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

ç) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin, o dersten muaf sayılmasına ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir.

d) Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca belirlenir.

e) Seçmeli bir dersin açılabilmesi için en az on öğrencinin o derse kayıt olması gerekmektedir.

(2) Öğrenciler, ders alma/bırakma döneminden sonra yeni ders alamazlar. Danışmanın onayını alarak akademik takvimde belirtilen süre içinde dersten çekilebilirler. Öğrenciler ilk iki yarıyıl derslerinden, başarısız oldukları için tekrarladıkları derslerden ve önceki yarıyıllarda hiç almadıkları zorunlu derslerden çekilemezler.

(3) Öğrenciler ilgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde seçmeli dersler havuzunda bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

(4) Birinci yarıyılda öğrenimine başlayan öğrenciler, o yıla ait bütün dersleri almak zorundadırlar. Üst sınıflardan ders alamazlar.

Derslere devam

MADDE 17 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %70’ine uygulamaların %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır ve NA notunu alır. Öğrenci devamsızlıktan kaldığı dersin final sınavına giremez.

(2) Öğrenci, tekrarlanan aynı derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Uygulama sınavı yapılan uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları ve hastane pratikleri bu kapsamın dışındadır.

(3) Devamın denetimine ilişkin hususlar Rektörlükçe belirlenir. Devamsız öğrencilerin durumu ilgili öğretim elemanı tarafından onaylanarak öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ilân edilir. Devamsızlık NA notu ilanı final sınav haftasından en az bir hafta önce ilan edilir.

(4) Ülke veya Üniversiteyi temsil amacı ve Üniversitenin izni ile bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile o süre içindeki derslerden de izinli sayılırlar ve bu süreler devamsızlıktan sayılmaz.

(5) Sağlık raporu ve disiplin cezası devamsızlık süresinden sayılır.

Stajlar

MADDE 18 – (1) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili dekanlık/müdürlük tarafından belirlenir.

Yaz okulu

MADDE 19 – (1) Senato, gerekli gördüğü hallerde, yaz okulu açılmasına karar verebilir ve uygulama esaslarını belirler. Yaz okulu, eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(2) Yaz okulu süresi kayıt ve sınavlar hariç en az 5 haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için dersin normal dönemdeki toplam ders saati kadar ders yapılır.

(3) Yaz okulunda derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte birimlerin teklifi doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrenciler, dönem içinde başarısız oldukları derslerin Üniversitemiz yaz okulunda açılmaması halinde, ilgili yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde diğer üniversitelerin yaz okullarından alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 20 – (1) Bu programların uygulanması Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Değişim programları

MADDE 21 – (1) Üniversite ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki bir üniversite arasında Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde öğrenci değişim programları uygulanabilir.

(2) Değişim programları; Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütülür.

(3) Bu programlar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile sürekli veya kesintili olarak en fazla dört yarıyıl süre ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde yurt dışına giden öğrencilerin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerin gittikleri üniversiteden alacakları derslerin belirlenmesine ve geri dönüşlerinde aldıkları derslerdeki başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine ve intibak işlemlerine, ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez.

(5) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yönetim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod, ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt yenileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversitenin değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek belgesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın şartlarına bağlı olarak Üniversiteye öğrenim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının miktarları ve ödeme koşulları ilgili anlaşmalarla belirlenir.

(8) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yılsonu final sınavı, erken bir tarihe alınabilir.

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Sınavlar; dönem içi ek sınav, ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, not yükseltme sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır:

a) Dönem içi ek sınavlar ve ödevler: Öğretim elemanı öğrencilerin çalışmalarını teşvik etmek, başarılarını artırmak için ek sınavlar, ödevler veya ders içi uygulamalar yapabilir. Ancak bunların ders başarı notuna katkısının ne olacağı ve kaç kez olacağı önceden belirlenip öğrencilere ders bilgi formu ile duyurulur. Öğretim elemanı bunu öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile yapar.

b) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az bir hafta önce ilgili akademik birim tarafından tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan birimlerde ilgili kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Öğrenciler ara sınav döneminde günde en fazla üç dersin sınavına girebilir. Daha fazla sınavı olan öğrenciler mazeret sınav hakkından faydalanabilmek için ilgili akademik birimine başvurur.

c) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Final sınavına giremeyen veya girip FF ile başarısız olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

d) Tek ders sınavı: Devam koşulunu sağladığı ve başarısızlıktan kaldığı tek dersten sınava girerek mezun olabilecek öğrencilerin ilgili akademik birime dilekçe ile başvurmaları durumunda yönetim kurulu kararı ile verilen sınavdır ve bu sınavdan sadece bir kez yararlanılır. Devamsız notu NA olan veya daha önce hiç alınmamış dersten tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınavı akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Tek ders sınav sonucunda alınan not başarı notu olarak kabul edilir. Bu sınav sonucunda başarısız olunduğu takdirde öğrenci ilgili dersi, dersin kendi döneminde veya yaz öğreniminde almakla yükümlüdür.

e) Not yükseltme sınavı: Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri üç dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar. Bu fıkra uyarınca yapılan ek sınavlarda mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

f) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Geçerli mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacı ile bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ve yarışmalara Üniversitenin izni ile katılan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlarda mazeretli sayılırlar.

2) Sağlıkla ilgili mazeretlerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gereklidir. Rapor alındığı tarihten itibaren üç gün içinde Üniversiteye teslim edilir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. Raporu olduğu halde sınava giren öğrencilerin girmiş oldukları sınavlar iptal edilir ve haklarında soruşturma açılır.

3) Belgelemek koşulu ile yönetim kurullarınca kabul edilebilecek mazeretler.

g) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu dersler ve yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine öğretim elemanı karar verir. Öğretim elemanı sınavların ne şekilde yapılacağını dönem başında ders bilgi formu ile ilân eder.

(3) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Rektörlük kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Öğretim elemanları, yaptığı her sınavın sonucunu en geç yedi gün içinde öğrencilere otomasyon sistemi üzerinden duyurmak zorundadır. Yarıyıl sonunda sınav sonuçlarına ilişkin öğrenci otomasyon sisteminden alınan ve öğretim elemanı tarafından imzalanan not durum raporu sınav evrakları ile birlikte ilgili bölüm başkanlığı tarafından fakülte sekreterliğine teslim edilir. Fakülte sekreterliğinde toplanan not durum raporları ile sınav evrakı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

(5) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Rektörlükçe belirlenen arşivde en az iki yıl saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir sınav notunun ilanını takip eden beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü, konservatuvar müdürlüğü ve diğer birim başkanlıklarına yazı ile müracaat ederek, ilân edilen notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler.

(2) Sınav cevap kâğıdında; sehven okunmayarak not toplamına dâhil edilmeyen cevaplar ile sorulara verilen cevaplardan bazılarının sehven not toplamına dâhil edilmediği durumlar maddi hata olarak kabul edilir. Maddi hata incelemesinde, verilen cevaplar tekrar okunarak yeniden değerlendirilme yapılmaz.

(3) İtiraz üzerine, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yeniden incelenen sınav cevap kâğıdında maddi hata bulunmaması halinde, daha önce verilen not aynen kalır. Bu durumda sonuç, dekanlıkça/müdürlükçe öğrenciye bildirilir ya da sınav kâğıdındaki cevapların hepsine not atılmasında, notların toplamında veya soruların not tablosuna geçirilmesinde bir hata veya benzeri bir durum varsa, öğrenci veya dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından yapılacak başvurular ilgili yönetim kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve Rektörlüğe bildirilir.

(4) Maddi hata tespit edildiği ve sınav ya da nihai başarı notunda değişiklik yapılması gerektiği hallerde, ilgili öğretim elemanı tarafından hatanın nedenleri ve yapılacak değişikliğin gerekçesini içeren bir raporun, ekinde sınav evrakı olmak üzere sunulması gerekir.

(5) Komisyon incelemesi gerektiren durumlarda dekanlığın belirlediği aynı veya benzer uzmanlıktaki öğretim üyesi/görevlisi üç kişilik bir komisyon tarafından sınav evrakı incelemesi yapılabilir.

Başarı notu

MADDE 24 – (1) Başarı notu; tek ders, not yükseltme ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.

(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili yönetim kurulu karar verir. 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için YÖK tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, ek sınavlar, arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders değerlendirme notunun %40’ını oluşturur. Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının notları ilân edilir.

(4) Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminde ise başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.

(5) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde yayımlanır.

(6) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersin final veya bütünleme sınavına girmeyen ve bu sınavlardan 100 üzerinden en az 40 alamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

(7) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:

Başarı Notu            Harf Notu                  Anlamı                 Not Aralığı

      4,00                         AA                      Mükemmel                  90-100

      3,50                         BA                         Çok İyi                      80-89

      3,00                         BB                             İyi                          70-79

      2,50                         CB                            Orta                        65-69

      2,00                         CC                          Yeterli                       60-64

      1,50                         DC                  Koşullu Başarılı               55-59

      1,00                         DD                  Koşullu Başarılı               50-54

      0,00                          FF                        Başarısız                      0-49

      0,00                         NA                       Devamsız                        0

(8) Yedinci fıkrada belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki durumları sayısal değeri olmayan harflerden aşağıdaki gibi belirlenir:

a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve ortalama hesaplarında kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.

b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, özürleri nedeni ile ders için gerekli olan staj, proje, ödev, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu harfin verildiği öğrencilere, sınav döneminin bitiminden sonra en çok on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not verilmesi zorunludur. Aksi halde, I harfi FF notuna dönüşür.

c) S (Yeterli): Staj ve kredisiz derslerde başarılı olanlara verilir.

ç) T (Transfer/muaf): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

d) W (Çekilmiş): Öğrencilerin çekildikleri dersler için verilir.

e) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin devam ettiği durumlarda verilir.

(9) Öğrencilerin intibakları sırasında veya bir başka eğitim kurumunda aldıkları sayısal notlarının değerlendirilmesinde, bu maddede belirtilen harf notları ve kat sayıları esas alınır.

Ağırlıklı, yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 25 – (1) Ağırlıklı not; Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Dönem not ortalaması (DNO); öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Yıllık not ortalaması (YNO); öğrencinin o yıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. Yıllık not ortalaması sadece akademik başarı bursları ve çift anadal sıralaması için kullanılır.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin bir birime kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu esas alınır. Öğrencilerin notu belli olmayan derslerden muaf tutulmaları halinde ilgili dersler, genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(5) P, S, I, T, W notları alınan dersler not ortalamalarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(6) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması (MANO); öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle ağırlıklı genel not ortalamasıdır.

Başarı denetimi

MADDE 26 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(2) Bir dersten DC, DD harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. AGNO’su en az 2,00 olması durumunda, mezuniyet için koşullu başarılmış derslerin tekrar edilmesi şart değildir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Zorunlu bir dersten FF, NA notlarından birisini alan öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırarak tekrarlamak zorundadırlar.

(2) Başarısız olunan veya W notu alınan ders bir seçmeli ders ise, öğrenciler bu dersin yerine, akademik danışmanlarının onayı ile ders alma ve bırakma günleri içinde başka seçmeli dersleri alabilirler. Başarısız olunan seçmeli ders, yerine bir başka seçmeli ders alınmadıkça öğrencinin üzerinden silinmez.

(3) Öğrencinin genel başarı durumu, AGNO’suna göre belirlenir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce DD ve DC aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma-Sildirme ve Diplomalar

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar döneminde akademik takvimde belirtilen eğitime başlama tarihi itibari ile en geç üçüncü haftanın son iş gününe kadar istekte bulunmaları durumunda, ilgili yönetim kurulu tarafından, bir defada en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Kayıt dondurma süresi, tüm öğretim süresi boyunca dört yarıyılı aşamaz.

(2) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ücretsiz olarak dondurulabilir:

a) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara uygun sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

(3) Öğrenciler, yukarıda belirtilen nedenler dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek diğer nedenlerle de kayıt dondurabilirler. Ancak bu öğrenciler, kayıt dondurma dönemine karşılık gelen öğrenim ücretinin %25’ini öderler. Bu koşul ile kabul edilen kayıt dondurma kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda kayıt dondurma kararı geriye yönelik olarak ortadan kalkar.

(4) Öğrencilerin kayıt dondurma süreleri eğitim ve öğretim süresine dâhil edilmez. Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde, yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenci hiçbir ders veya sınava giremez ve burslardan yararlanamaz.

(5) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre içinde yapmaları zorunludur. Bu süre geçtikten sonra yukarıdaki bentler kapsamında bir mücbir sebebe dayanarak yapılacak başvurular için süre, sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş gündür.

(6) Kayıt dondurma başvuruları, kayıt dondurma talep formu doldurularak ilgili akademik birime yapılır. Öğrenciler, bu forma haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri de eklemek zorundadırlar. Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdikleri belgeler iade edilmez.

Kayıt sildirme

MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile şahsen ya da noter tasdikli vekâlet verdikleri bir kişi aracılığı ile ilgili akademik birime yazılı olarak başvurur. İlgili birim yönetim kurulunun görüşü ve mali sorumluluklarının yerine getirildiğinin tespitinden sonra kayıt silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrencilere lise diploması ve not durumunu gösteren belge verilir. Lise diplomasının onaylı örneği ile kayıt sırasında alınan diğer belgeler öğrencinin dosyasında saklanır.

(2) Birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt sildirmeleri durumunda, eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenim ücretinin tamamı alınır.

(3) Ara sınıf öğrencilerinin kayıt sildirmeleri durumunda, eğitim-öğretim başlamışsa güz dönemi ücreti alınır, bahar dönemi ücretini ödenmişse iade edilir. Bahar dönemi başladıktan sonra kayıt sildirenlerden eğitim-öğretim ücretinin tamamı alınır.

(4) Öğrencinin; yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, normal öğrenim süresi içinde dört yarıyıl üst üste öğrenim ücretini ödememiş olması, İngilizce hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması durumlarında Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapıldığında, yatay geçiş yapılan yükseköğretim kurumunun öğrencinin belgelerini Üniversiteden talep etmesi halinde öğrencinin başvurusu olmaksızın ilişik kesme işlemi yapılarak belgeler gönderilir.

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getirmiş öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayarak mezun olmuş sayılırlar:

a) Kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim programının öngördüğü yükümlülükleri başarı ile tamamlamış olmak.

b) İki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360 AKTS kredisini tamamlamak.

c) Eğitim ve öğretim programının gerektirdiği tüm zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmak.

ç) En az 2,00 AGNO sağlamış olmak.

d) Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

(2) Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşulu ile diploma alma hakkını kazanır.

Diploma ve sertifikalar

MADDE 31 – (1) Öğrenimlerini tamamlayanlara aşağıda belirtilen diploma veya sertifikalar verilir:

a) Ön lisans diploması: Üniversitenin meslek yüksekokulunda dört yarıyıllık programlarını başarıyla tamamlayan ve mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile ön lisans diploması verilir. Lisans programı uygulayan bölümlerinde, lisans öğrenimlerinin en az ilk dört yarıyılındaki tüm derslerden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde, fakülte yönetim kurulunun belirlediği esaslara göre, ön lisans diploması verilebilir.

b) Lisans diploması: Sekiz yarıyıllık bir lisans programını başarı ile tamamlayan ve mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu mezuniyet onayı sonrası ilgili programın lisans diploması verilir.

c) Çift anadal diploması: Kayıtlı olduğu lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan ve mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak ikinci bir anadal diploması verilir.

ç) Yandal sertifikası: Yandal programı uygulayan bölümlerde, yandal programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak yandal sertifikası verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, bir defaya mahsus olmak üzere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(3) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, ulusal bir gazetede ilân verilmesi şartıyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle ikinci defa düzenlendiğine dair ibare konulur.

(4) Disiplin cezası almadan en az 3,50 AGNO ile mezun olan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3,00 –3,49 arasında AGNO ile mezun olan öğrencilere ise onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programları ile sınav sonuçları ve diğer hususlarla ilgili olarak Üniversite tarafından yapılan yazılı duyuru ve ilânları özenle izlemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre, öğrenci için oluşturulmuş olan elektronik posta adresine elektronik tebligat olarak ya da öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılabilir.

(3) Adres değişikliklerini kayıtlı oldukları nüfus idaresine bildirmeyenler ile yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin, mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi durumunda da kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Bu sebepten dolayı yaşanan aksaklıklardan öğrencinin kendisi sorumludur.

Disiplin işlemleri

MADDE 33 – (1) Öğrenciler hakkındaki disiplin işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.