25 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30191

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esaslar, diploma ve unvanlar ile devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: Haliç Üniversitesine bağlı enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim ve öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Haliç Üniversitesine bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim ve öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını veya anasanat dalı başkanlarını,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapan Haliç Üniversitesine bağlı enstitüleri,

g) Enstitü kurulu: Haliç Üniversitesine bağlı ilgili enstitü kurulunu,

ğ) Enstitü müdürü: Haliç Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,

h) Enstitü yönetim kurulu: Haliç Üniversitesine bağlı ilgili enstitü yönetim kurulunu,

ı) GNO: Genel not ortalamasını,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,

m) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan “Test of English as a Foreign Language” Sınavını,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ö) YNO: Yarıyıl Not Ortalamasını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

r) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 5 – (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim ve öğretim dili Türkçedir.

(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile belirli programlarda tüm dersler veya bir kısım dersler yabancı dilde verilebilir.

(3) Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminerlerin yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

Öğretim düzeyleri ve süreleri

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim, dönem esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki dönemden ve her dönem sınavlar dâhil 16 haftadan oluşur. Lisansüstü eğitimin akademik takvimi ayrıca belirlenir.

(3) Güz ve bahar dönemlerine ilave olarak, stajlar ve benzeri programlar eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yeni lisansüstü programlarının açılması

MADDE 7 – (1) Enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile yeni lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile enstitünün bir anabilim/anasanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(3) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK onayı alınarak, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortak programlar yürütülebilir.

Derslerin açılması ve kontenjanların belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, hangi düzeyde yabancı dil seviyesi arandığı, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Enstitülerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her dönem hangi derslerin açılacağına, derse kaydolacak öğrenci sayılarına ve bu derslerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Müdürün olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 9 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt, eğitim ve öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü program dersleri de verilebilir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm derslerden başarılı olmak zorundadır. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 11 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek belgelere göre, anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Uzaktan öğretim

MADDE 12 – (1) YÖK kararı üzerine, üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Programların ilanı

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ile eğitim ve öğretime başlama yeter sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Her dönemin başlamasından önce, enstitünün öğrenci kabul edeceği programların adları, başvuru koşulları ve gerekli belgeler, son başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda, yabancı öğrencilere ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş kontenjanları da ayrıca belirtilir.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için öğrencinin beyanı yeterlidir. Sunulan belgelerdeki sınav puanlarının geçerlilik süresi adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavı yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Başvurulan tarihte geçerlilik süresi dolmamış belge, kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Öğrenci sayısı yetersizliği

MADDE 14 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da daha önce açılmış olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Programın daha sonra açılması durumunda, eğitim ve öğretime başlatılmayan adayların giriş sınavları enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile geçerli kabul edilebilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun olanlar için açılır.  Yüksek lisans programlarına başvuracak olan adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart puanına sahip olmak,

c) Senato tarafından belirlenen asgari yabancı dil seviyesini gösterir belgeye sahip olmak.

(2) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir. Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, güzel sanatlar ve konservatuvar anabilim/anasanat dalları yüksek lisans programları ile tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES puanı aranmaz.

(3) Üniversitenin en az sekiz dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden yüksek lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk yedi dönemini tamamlamış olmak,

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması en az  3,00  olmak.

(4) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve birinci fıkradaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları

MADDE 16 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları, yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için açılabilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,

b) Adayların, başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların, 80 standart puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmak,

c) Temel tıp bilimlerinde; doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip adayların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına sahip olmak,

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmak,

d) Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50 ya da eşdeğeri olmak,

e) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, Senato tarafından aksine karar verilmedikçe, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmak.

(3) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça enstitüde güzel sanatlar ve konservatuvarlarla ilgili program/anabilim dallarına öğrenci kabulünde, ALES’ten standart puan alma koşulu aranmaz.

(4) Temel tıp puanı; Tıpta Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)/(DUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

(5) Üniversitenin en az on dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk sekiz dönemini tamamlamış olmak,

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalamasının en az 3,00 veya eşdeğeri olmak.

(6) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve ikinci fıkradaki şartları sağlamaları kaydı ile doktora programlarına intibakları yapılır.

Yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 17 – (1) Yabancı dil aranan yüksek lisans programına başvuran adayların yabancı dil seviyelerini gösterir belgelerin bulunmaması halinde, öğrenciler ilanda belirtilen yer ve zamanda, enstitü yönetim kurulunca görevlendirilecek yabancı dil jürisi tarafından yapılacak yeterlik sınavına alınırlar. Enstitüler, belirlenecek taban puanları göz önünde tutarak, yabancı dil yeterlik sınavında alınmış olan puanları genel başarı değerlendirmesinde dikkate alırlar.

(2) Yabancı uyruklu adayların anadili dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri ile Türkçeden, Senato tarafından kabul edilen başarı taban puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. Yeterlik sınavından alınan harf düzeyleri ve anlamları şunlardır:

a) A düzeyi: Türkçesi yeterli, öğrenime başlayabilir.

b) B düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir. Bu düzeyde olanlar öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletmeleri gerekir. Bu öğrencilerin öğrenimlerine devam ettikleri süre içerisinde Üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

c) C düzeyi: Türkçesi yetersiz. Bu düzeyde olanlar kayıt yaptırdıktan sonra Türkçelerini geliştirmek üzere Üniversitenin Türkçe hazırlık sınıfına devam eder veya en fazla bir yıl izin alırlar. Bu öğrencilerin sonraki eğitim ve öğretim yılı başında Üniversitenin, diğer üniversitelerin veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin açacağı Türkçe Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını başarmaları gerekir. Bu sınavı başaramayanlar lisansüstü öğrenimlerine devam edemezler.

Yazılı ve/veya mülakat sınavı

MADDE 18 – (1) Enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve yazılı sınav ve/veya mülakat yapmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından belirlenen en az üç asil, iki yedek üyeli bir jüri oluşturur.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekli görmesi durumunda, özel yetenek sınavı da yapılabilir ve bu sınav ya da inceleme sonuçları, mülakat notu çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES veya temel tıp puanı, genel ağırlıklı not ortalaması ve yazılı/mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek adayların genel başarı notları hesaplanır. Buna göre genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen, ALES puanının ya da temel tıp puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans genel not ortalamasının %30’u ve yazılı/mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %20’si alınarak hesaplanır. ALES puanı aranmayan programlarda, lisans genel not ortalamasının %60’ı ve yazılı/mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %40’ı alınarak genel başarı notu hesaplanır.

(2) Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, yazılı/mülakat jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Sıralaması yapılan adayların listesi bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başvurdukları programlara kabul edilirler.

(3) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek aday, genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Özel öğrenciler

MADDE 20 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü kurullarının kararıyla enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde dönem koşulu aranmadan kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

b) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak başarılı olunan dersler nedeniyle, YÖK ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre, Üniversitede öğrencilik hakkı kazanılan lisansüstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Hangi derslerden muafiyet tanınarak, bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak alacağı ve muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

d) Özel öğrencilikle ilgili programlar doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 21 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir dönemi tamamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not ortalamasına göre asil ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının bulunması,

b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az  2,50 veya 100 üzerinden en az 65; doktora/sanatta yeterlik için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği koşulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş yapacak olan bir öğrencinin, geçiş yaptığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kayıtlandığı programdan alabilir olması,

gerekir.

(3) Üniversitede bir yüksek lisans programı veya doktora/sanatta yeterlik veya bütünleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik veya bütünleşik doktora programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş istemlerinin kabulü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen bir öğrenci, eksik kalan krediyi tamamlamak zorundadır.

Kredi transferi

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler nedeni ile danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa kredi transfer edilir. Bu öğrencinin kredileri transfer edilen derslerdeki notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerin başarı notları not ortalamasına katılır.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler; Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bunlara eşdeğer olan veya yerlerine sayılabilecek dersler varsa, o derslerle birlikte, aksi takdirde, seçmeli ders olarak adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti

MADDE 23 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.

(2) Burslu ve/veya eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine tam gün katılma koşuluyla kabul edilen öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Burs ve/veya tam gün katılma koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin bu statüleri iptal edilir ve öğrenimlerine devamları öğretim ücreti ödemelerine bağlanır.

(3) Lisansüstü eğitimde, normal eğitim sürelerinin uzatılması durumunda verilen tüm burslar kesilir. Lisansüstü eğitimin ders döneminin uzatılması halinde, ders kredi ücretinin tamamı ödenir. Tez uzatma durumunda, yüksek lisans ve doktora için dönem başına belirlenen ücret alınır.

Enstitüye kayıt yaptırma

MADDE 24 – (1) Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme/silme süresi sonuna kadar yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 25 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem de öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt sildirme

MADDE 26 – (1) Öğrenci kendi isteğiyle kaydını sildirebilir veya ilgili mevzuat hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması durumunda kaydı silinir.

(2) Öğrencinin kaydını sildirdiği dönem için ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez. Eğer öğrenim ücretinin tamamı ödenmişse, kayıt sildirdiği dönemden sonrakilere ilişkin ücreti iade edilir.

Yurt dışında ikamet edenler ve yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 27 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabulünde;

a) Yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden tezli yüksek lisans programına başvuranların YDS’den 55, doktora veya sanatta yeterlilik için başvuranların ise YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları,

b) Adayların, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri,

c) Tamamen yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan anabilim/anasanat dalları dışında lisansüstü eğitim için başvuran adayların, Üniversitenin, diğer üniversitelerin veya TÖMER’in açacağı Türkçe dilbilgisi sınavını başardıklarını belgelemeleri,

gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı aranmaz.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği uyum programları, yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları öğrenci değişim programları ile gelen yabancı uyruklu, hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler ayrıca bir sınav yapılmadan lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek programa kabul edilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders seçme ve derse kayıt

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(3) Öğrenciler, ilk kayıt oldukları dönemde seminer dersi haricinde en az üç ders almak zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilirler. Ancak, yapılacak ders silme işlemi sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının enstitü kurulunda belirtilen yeterli sayının altına düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

(4) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde tekrarlamak zorundadır. Bu derslerin en geç takip eden iki dönem içerisinde açılmaması durumunda, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan ders veya dersleri alırlar.

(5) Tezli yüksek lisans programında alınan derslerin en çok iki tanesi, tezsiz yüksek lisans programında en çok üç tanesi daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programı öğrencileri kredi yüklerine sayılmak üzere daha önce aynı dersi almamış olmaları koşuluyla yüksek lisans dersleri alabilirler.

(6) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren tez süresince her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Derslere devam

MADDE 29 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan dersler hariç, derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci o dersin final sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, final sınav döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar

MADDE 30 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şekilde yapılır. Sınavlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve (0) sıfır almış sayılır. Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav:  Her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı dönem/yılsonunda yapılır.

c) Mazeret sınavı: Ara sınav ve final sınavı yerine yapılan sınavdır. Bu sınavlara girme hakkını elde ettiği halde, haklı ve geçerli mazeretleri sebebi ile sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri, enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı dönem içinde; final sınav haklarını izleyen dönemden önce olmak üzere ilgili yönetim kurulunca belirlenen takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65, doktora/sanatta yeterlik programında ise en az 70 olması gerekir. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Final sınavının ders başarı notuna etkisi %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(2) Derslerin sınav sonuç listeleri dönem sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil, öğrencinin aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve karşılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Notu           Harf Notu                  Anlamı               Not Aralıkları

4,00                            AA                    Mükemmel                 90-100

3,50                            BA                       Çok İyi                     80-89

3,00                            BB                           İyi                         70-79

2,50                            CB                          Orta                        65-69

0,00                            FF                       Başarısız                     0-64

0,00                            NA                     Devamsız                       0

-                                   T                          Muaf                           

(5) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumları, birinci fıkradaki harf notlarının dışında kalan ve katsayısı olmayan aşağıdaki harflerden birisi ile belirlenir. Bunlardan;

a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve ortalama hesaplarında kredili dersler için (F), kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.

b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, mazeretleri nedeni ile ders için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu işareti alan öğrenciler, sınav döneminin bitiminden sonra en geç 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, I işareti F notuna dönüşür.

c) S (Yeterli): Kredisiz derslerde veya tez/dönem projesi çalışmalarında başarılı olunduğunda verilir. (S) notu genel not ortalamasına katılmaz.

ç) U (Yetersiz): Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarısız olunduğunda verilir. (U) notu genel not ortalamasına katılmaz.

d) T (Transfer/Muaf): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer üniversitelerden alınan dersler için verilir. (T) notu genel not ortalamasına katılmaz, ancak bu dersler öğrencinin ders yüküne ve kredisine sayılır.

e) W (Çekilmiş): Öğrencilerin dördüncü hafta sonuna kadar çekildikleri dersler için verilir.

f) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin veya tez/dönem projesi çalışmasının devam ettiği durumlarda verilir. Gerçek not belirlendiğinde (P) notu gerçek harf notuyla değiştirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme

MADDE 32 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapılması sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi enstitü yönetim kurulunca sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik gerektiriyorsa, not düzeltmesi enstitü yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.

(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin belirlenen dönemde Üniversitede kayıt yaptırdığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, alınan derslerin kredi değerleri toplamına bölünerek bulunur.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(4) Ortalamaların hesaplanmasında işlem virgülden sonra iki basamak yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin verildiği dönemde, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dönem projesi, öğrencinin programdaki son derslerini aldığı dönemde verilir. Dönem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan yazılı bir rapor vermek ve projesini jüriye sözlü olarak sunmak zorundadır.

(3) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen dönemde, dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu dönem sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin bu sınavı, takip eden dönemde tekrarlanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen üç asil, bir yedek öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 2 ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yüksek lisans programından kaydı silinir.

(3) Bu Yönetmelikle öngörülen koşulları yerine getiren öğrenci; danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üç dönemde mezun olabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e  gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 46 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde, danışmanın önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 50 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Genel esaslar

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 54 – (1)  Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversitemiz kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 55 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri üzerine koşulları sağlaması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İzinler ve Mazeretler

İzinli sayılma

MADDE 57 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğrenciye; danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile izin verilebilir.

(2) Zorunlu sebepler dışında izinler, karar tarihini izleyen dönemden itibaren başlar. Dönem başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o dönemde de izin başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler.

(3) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süreler eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

(4) 23/7/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğretim süresine eklenir.

(5) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Mazeretler

MADDE 58 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu süresinin bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Öğrenci, rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Bir dönemde, beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o dönem izinli sayılabilir. Rapor süreleri, öğrenim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ya da enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek mazeretlerin ortaya çıkması halinde enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir.

(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam eder.

Mezuniyet ve diplomalar

MADDE 59 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) İlgili programların seminer ve ders sınav sonuçları, yeterlik sınavı jüri raporları ve tutanakları.

b) Tez, proje veya sanat çalışmasının, enstitünün yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası, bir adet CD’si.

c) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş veri giriş formu ve yıllık izin belgesi.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 60 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli-taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya Üniversitenin internet sitesinde ilan edilerek yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Disiplin işlemleri

MADDE 61 – (1) Öğrencinin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.