23 Eylül 2017 CUMATESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30189

YÖNETMELİK

Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören, öğrenim dili İngilizce ve Türkçe olan öğrencilerin eğitim-öğretim süreleriyle sınav ve değerlendirme esaslarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dönem notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Dönem notu, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulu sınavlarından alınan notların ortalamasının %60’ı ile final veya bütünleme sınavının %40’ının toplanmasıyla hesaplanır. Başarılı olmak için dönem notunun, 100 üzerinden en az 60 puan olması şarttır ve final veya bütünleme notunun da en az 50 puan olması şarttır.

b) Her ders kurulu sınavında en az 60 puan alan ve ders kurulu sınav notlarının ortalaması 75 ve üzerinde olan öğrenciler istedikleri takdirde final sınavından muaf kabul edilirler. Bu öğrencilerin dönem sonu notu, ders kurulu notlarının ortalaması olarak kabul edilir. Muafiyet hakkı olmasına rağmen final sınavına giren öğrencinin bu sınavda aldığı not geçerlidir ve değerlendirmeye alınır.”

“(5) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf değeri, katsayılar ve sözel değerler aşağıdaki tabloda açıklandığı gibidir:

a) Sınav notları:

Puan             Harf Değeri         Katsayı              Sözel Değeri

90-100          AA                      4,00                   Pekiyi

80-89            BA                       3,50                   İyi-Pekiyi

70-79            BB                       3,00                   İyi

65-69            CB                       2,50                   Orta-İyi

60-64            CC                       2,00                   Orta

0-59              FF                        00                      Başarısız

                     VF                       -                        Devamsız

b) 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/1/2015

29236