20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30186 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bankalar için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

(2) Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,

b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

c) Karşılık Yönetmeliği: 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,

ç) Katılım bankası: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım bankalarını,

d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

f) Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standardı (TMS/TFRS):  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı

Tekdüzen hesap planı yapısı

MADDE 4- (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;

0   DÖNEN DEĞERLER

1   KREDİLER

2   YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

3   MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

4   ÖZKAYNAKLAR

5   FAİZ GELİRLERİ

6   FAİZ GİDERLERİ

7   FAİZ DIŞI GELİRLER

8   FAİZ DIŞI GİDERLER

9   FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLAR

Türk parası ve yabancı para hesaplar

MADDE 5- (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde belirlenmiştir. Defteri kebir hesaplarının son hanesi çift sayı ise Türk Parası hesapları, tek sayı ise yabancı para hesapları ifade eder.

(2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, bankaların yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.

(3) Dövize endeksli finansal varlıklar Türk parası hesaplarda, dövize endeksli gayri nakdi krediler ise yabancı para hesaplarda izlenir.

Hesap numaralama sistemi

MADDE 6- (1) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1   2   3   4   5  6

A  B   C  D  E  F

A                - Grup numarasını tanımlar,

BC             - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE             - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F                - Alt hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik ve muhasebe hatalarının düzeltilmesi

MADDE 7- (1) Tekdüzen Hesap Planında yer verilen bütün hesapların açılması zorunludur.

(2) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için ihtiyaç duyulması halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açılabilir.

(3) Bankalar yardımcı hesaplar veya alt hesaplar altında gerek duyacakları alt veya daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

(4) Bankalar bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında izin verilenler dışında muhasebe sistemlerinde yeni hesap açamaz.

(5) İlgili TMS çerçevesinde hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesinin gerekmesi halinde hatalı kayıtların iptali ters kayıtla gerçekleştirilir. Hatalı kayıtların muhasebe sisteminden silinmek suretiyle düzeltilmesinin gerekmesi halinde, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’de yer alan yetki ve denetim izine ilişkin usûl ve esaslar dikkate alınır.

 


                Tekdüzen hesap planı

                MADDE 8- (1) Tekdüzen Hesap Planı aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

0

DÖNEN DEĞERLER

 

010                          KASA                                                        

 

011                         EFEKTİF DEPOSU

 

012                         YOLDAKİ PARALAR - T.P.

 

01200                     YURTİÇİ HAVALELER

01201                     YURTDIŞI HAVALELER

01202                     YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01203                     YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01204                     GRUP NAKİLLERİ

 

013                         YOLDAKİ PARALAR - Y.P.

 

01300                     YURTİÇİ HAVALELER

01301                     YURTDIŞI HAVALELER

01302                     YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01303                     YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01304                     GRUP NAKİLLERİ

 

015                         SATIN ALINAN ÇEKLER - Y.P.

 

01500                     ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ

01501                     DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ

01509                     DİĞER

 

016                         VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - T.P.

 

01600                     VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI

01601                     VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01602                     VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER

01603                     BONOLAR

01609                     DİĞER

 

017                         VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - Y.P.

 

01700                     VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI

01701                     VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01702                     VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER

01703                     BONOLAR

01709                     DİĞER

 

019                         KIYMETLİ MADENLER - Y.P.

 

01900                     KIYMETLİ MADEN DEPOSU

019000                   ALTIN DEPOSU

019009                   DİĞER KIYMETLİ MADENLER

 

01901                     KIYMETLİ MADENLER

019010                   ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLAN

019011                   ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN

 

020                         TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - T.P.

 

02000                     VADESİZ SERBEST HESAP

02001                     VADELİ SERBEST HESAP

02002                     VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

02003                     BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

021                         TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - Y.P.

 

02100                     VADESİZ SERBEST HESAP

02101                     VADELİ SERBEST HESAP

02102                      VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

02103                      BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

022                         YURTİÇİ BANKALAR - T.P.

 

02200                     VADESİZ HESAP

022000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

022001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022003                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022004                   KATILIM BANKALARI

022005                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02201                     VADELİ HESAP

022010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

022011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022013                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022014                   KATILIM BANKALARI

022015                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

023                         YURTİÇİ BANKALAR - Y.P.

 

02300                     VADESİZ HESAP

023000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

023001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023003                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

023004                   KATILIM BANKALARI

023005                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02301                     VADELİ HESAP

023010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

023011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023013                   ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR

023014                   KATILIM BANKALARI

023015                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

024                         YURTDIŞI BANKALAR - T.P.

 

02400                     VADESİZ HESAP

024000                   SERBEST HESAP

024001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02401                     VADELİ HESAP

024010                   SERBEST HESAP

0240100                 KISA VADELİ

0240101                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

024011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

0240110                 KISA VADELİ

0240111                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

025                         YURTDIŞI BANKALAR - Y.P.

 

02500                     VADESİZ HESAP

025000                   SERBEST HESAP

025001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02501                     VADELİ HESAP

025010                   SERBEST HESAP

0250100                 KISA VADELİ

0250101                 ORTA VE UZUN VADELİ

025011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

0250110                  KISA VADELİ

0250111                 ORTA VE UZUN VADELİ

 

026                         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.

 

02600                     VADESİZ HESAP

026000                   SERBEST HESAP

026001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02601                     VADELİ HESAP

026010                   SERBEST HESAP

026011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

027                         YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.

 

02700                     VADESİZ HESAP

027000                   SERBEST HESAP

027001                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02701                     VADELİ HESAP

027010                   SERBEST HESAP

027011                   SERBEST OLMAYAN HESAP

 

030                                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER -T.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03000                     MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

030000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

0300000                 BONO

0300001                 TAHVİL

0300002                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

0300010                 BONO

0300011                 TAHVİL

0300012                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

0300020                 BONO

0300021                 TAHVİL

0300022                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030003                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

0300030                 BONO

0300031                 TAHVİL

0300032                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

030009                   DİĞER

0300090                 BONO

0300091                 TAHVİL

0300092                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03002               MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

030020                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

030021                   YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

030022                   İ.D.T. TAHVİLLERİ

0300220                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0300221                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

030023                   K.İ.K. TAHVİLLERİ

0300230                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0300231                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

030025                   DİĞER TAHVİLLER

030026                   HAZİNE BONOLARI

030027                   MÜTEAHHİT BONOLARI

030029                   DİĞER BONOLAR

 

03003                     HİSSE SENETLERİ

030030                   BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

030031                   BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03004                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

030040                   DEVLET TAHVİL KUPONLARI

030041                   DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI

030042                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03005                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03006                     GELİRE BAĞLI SENETLER

030060                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

030061                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

030062                   KİRA SERTİFİKALARI

030069                   DİĞER

03007                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03008                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

030080                   HİSSE SENETLERİ

030081                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

030089                   DİĞER

 

03009                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

030090                   DEVLET TAHVİLİ

030091                   HAZİNE BONOSU

030092                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030093                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

030094                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

030099                   DİĞER

 

03010                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

030100                   DEVLET TAHVİLİ

030101                   HAZİNE BONOSU

030109                   DİĞER

 

03011                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

030110                   DEVLET TAHVİLİ

030111                   HAZİNE BONOSU

030119                   DİĞER

 

03012                     TCMB LİKİDİTE SENETLERİ

 

03018                     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03019                     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030190                   HİSSE SENETLERİ

030191                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030199                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03020                    KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

030200                  DEVLET TAHVİLİ

030201                  HAZİNE BONOSU

030202                  DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

 

03021                    ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

030210                  MALİ KURULUŞLAR

030211                  MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

 

03022                    SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

030220                  HİSSE SENETLERİ

030221                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030229                  DİĞER

 

03028                    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLER

 

03029                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030290                  HİSSE SENETLERİ

030291                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

030299                  DİĞER

 

031                                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - Y.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03100                     BONOLAR

03101                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

031010                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

031011                   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03102                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03103                     HİSSE SENETLERİ

031030                   BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

031031                   BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03104                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

031040                   TAHVİL KUPONLARI

031041                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03105                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03106                     GELİRE BAĞLI SENETLER

031060                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

031061                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

031062                   KİRA SERTİFİKALARI

031069                   DİĞER

 

03107                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

 

03108                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

031080                   HİSSE SENETLERİ

031081                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

031089                   DİĞER

 

03109                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

031090                   DEVLET TAHVİLİ

031091                   HAZİNE BONOSU

031092                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031093                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

031094                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

031099                   DİĞER

 

03110                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

031100                   DEVLET TAHVİLİ

031101                   HAZİNE BONOSU

031109                   DİĞER

 

03111                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

031110                   DEVLET TAHVİLİ

031111                   HAZİNE BONOSU

031119                   DİĞER

 

03118                     DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03119                     ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031190                   HİSSE SENETLERİ

031191                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031199                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03120                    KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

031200                  DEVLET TAHVİLİ

031201                  HAZİNE BONOSU

031202                  DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

 

03121                    ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ

031210                  MALİ KURULUŞLAR

031211                  MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR

 

03122                    SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER

031220                  HİSSE SENETLERİ

031221                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031229                  DİĞER

 

03128                    DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLER

 

03129                    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031290                  HİSSE SENETLERİ

031291                  YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

031299                  DİĞER

 

032                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - T.P.

 

03200                     MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ

032000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

0320000                 BONO

0320001                 TAHVİL

0320002                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

0320010                 BONO

0320011                 TAHVİL

0320012                  KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

0320020                 BONO

0320021                 TAHVİL

0320022                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

032003                   KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

0320030                 BONO

0320031                 TAHVİL

0320032                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03202               MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİL

032020                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

032021                   YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ

 

032022                   İ.D.T. TAHVİLLERİ

0320220                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0320221                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

032023                   K.İ.K. TAHVİLLERİ

0320230                 MÜESSESELER TAHVİLLERİ

0320231                 BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ

 

032025                   DİĞER TAHVİLLER

032026                   HAZİNE BONOLARI

032027                   MÜTEAHHİT BONOLARI

032029                   DİĞER BONOLAR

 

03212                     TCMB LİKİDİTE SENETLERİ

 

032009                   DİĞER

0320090                 BONO

0320091                 TAHVİL

0320092                 KREDİYE BAĞLI TAHVİL

 

03220                     HİSSE SENETLERİ

032200                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0322000                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322001                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

032201                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0322010                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322011                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03230                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

032300                   DEVLET TAHVİL KUPONLARI

032301                   DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI

032302                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

03240                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03250                     GELİRE BAĞLI SENETLER

032500                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

032501                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

032502                   KİRA SERTİFİKALARI

032509                   DİĞER

 

03260                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03270                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

032700                   HİSSE SENETLERİ

032701                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

032709                   DİĞER

 

03280                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

032800                   DEVLET TAHVİLİ

032801                   HAZİNE BONOSU

032802                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

032803                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

032804                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

032809                   DİĞER

 

03281                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

032810                   DEVLET TAHVİLİ

032811                   HAZİNE BONOSU

032819                   DİĞER

 

03282                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

032820                   DEVLET TAHVİLİ

032821                   HAZİNE BONOSU

032829                   DİĞER

 

03290                     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

032900                   HİSSE SENETLERİ

032901                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

032909                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03299                     DİĞER

 

033                         GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER - Y.P.

 

03300                     BONOLAR

 

03301                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

033010                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

033011                   DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03302                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

03303                     HİSSE SENETLERİ

033030                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0330300                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0330301                  BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

033031                   UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0330310                 BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0330311                 BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03304                     KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

033040                   TAHVİL KUPONLARI

033041                   HİSSE SENEDİ KUPONLARI

 

03306                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

03307                     GELİRE BAĞLI SENETLER

033070                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

033071                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

033072                   KİRA SERTİFİKALARI

033079                   DİĞER

 

03350                     YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ

 

03370                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

033700                   HİSSE SENETLERİ

033701                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

033709                   DİĞER

 

03380                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

033800                   DEVLET TAHVİLİ

033801                   HAZİNE BONOSU

033802                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

033803                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

033804                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

033809                   DİĞER

 

03381                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

033810                   DEVLET TAHVİLİ

033811                   HAZİNE BONOSU

033819                   DİĞER

 

03382                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

033820                   DEVLET TAHVİLİ

033821                   HAZİNE BONOSU

033829                   DİĞER

 

03390                     MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

033900                   HİSSE SENETLERİ

033901                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

033902                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03399                     DİĞER

 

038                         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

03800                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038000                   DEVLET TAHVİLİ

038001                   HAZİNE BONOSU

038002                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

038003                   HİSSE SENETLERİ

038004                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038005                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038006                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

038009                   DİĞER

 

03801                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038010                   DEVLET TAHVİLİ

038011                   HAZİNE BONOSU

038012                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

038013                   HİSSE SENETLERİ

038014                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038015                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038016                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

038019                   DİĞER

 

039                         MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

03900                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039000                   DEVLET TAHVİLİ

039001                   HAZİNE BONOSU

039002                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

039003                   HİSSE SENETLERİ

039004                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039005                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039006                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

039009                   DİĞER

 

03901                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039010                   DEVLET TAHVİLİ

039011                   HAZİNE BONOSU

039012                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

039013                   HİSSE SENETLERİ

039014                   YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039015                   SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039016                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

039019                   DİĞER

 

040                         PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - T.P.

                              

04001                     BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04002                     TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04003                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

041                         PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - Y.P.

 

04101                     BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04102                     TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

04103                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR

 

050                         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

05000                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

050000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

050001                   BANKALAR

050002                   ARACI KURUMLAR

050003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050005                   GERÇEK KİŞİLER

 

05001                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN                          

050010                   MERKEZ BANKALARI

050011                   BANKALAR

050012                   ARACI KURUMLAR

050013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050015                   GERÇEK KİŞİLER

 

051                         TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

05100                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN                            

051000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

051001                   BANKALAR

051002                   ARACI KURUMLAR

051003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051005                   GERÇEK KİŞİLER

 

05101                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

051010                   MERKEZ BANKALARI

051011                   BANKALAR

051012                   ARACI KURUMLAR

051013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051015                   GERÇEK KİŞİLER

 


 
1

KREDİLER

 

100                                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR - T.P.

 

10000                     İSKONTO SENETLERİ

 

100000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000001                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000002                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

100008                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000080                 KAMU İDARELERİ

1000081                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000082                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100009                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10001                     İŞTİRA SENETLERİ

 

100010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000101                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000102                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

100018                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000180                 KAMU İDARELERİ

1000181                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000182                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100019                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10002                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

100020    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000201  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000202  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100021    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

100028    DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000280  KAMU İDARELERİ

1000281  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000282  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100029    DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10003                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLAR

100030    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1000301  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000302  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100031    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

100038    DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1000380  KAMU İDARELERİ

1000381  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1000382  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

100039    DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10009                     DİĞER

 

101                                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR - Y.P.

 

10100                     İSKONTO SENETLERİ

 

101000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010001                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010002                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

101008                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010080                 KAMU İDARELERİ

1010081                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010082                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101009                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10101                     İŞTİRA SENETLERİ

 

101010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010101                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010102                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

101018                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010180                 KAMU İDARELERİ

1010181                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010182                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101019                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10102                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI

101020    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010201  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010202  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101021    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

101028    DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010280  KAMU İDARELERİ

1010281  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010282  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101029    DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10103                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLAR

101030    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

1010301  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010302  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101031    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

101038    DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

1010380  KAMU İDARELERİ

1010381  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1010382  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

101039    DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

10109                     DİĞER

 

 

102                                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) –T.P.

 

10200                     İSKONTO SENETLERİNDEN

10201                     İŞTİRA SENETLERİNDEN

10202                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN

10203                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLARDAN

10209                     DİĞER

 

 

103                         İSKONTOLU İŞLEMLERDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) - Y. P.

 

10300                     İSKONTO SENETLERİNDEN

10301                     İŞTİRA SENETLERİNDEN

10302                     İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN

10303                     SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLARDAN

10309                     DİĞER

 

104                          FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

10400                     SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI

 

10401                     SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI

 

105                         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

10500                     SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI

 

10501                     SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI

 

110                         KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ - T.P.

 

11000                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

110001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

110002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11001                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11010                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

110100                   KAMU İDARELERİ

110101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

110102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11011                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

111                         KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ - Y.P.

 

11100                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

111001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

111002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11101                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11110                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

111100                   KAMU İDARELERİ

111101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

111102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11111                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

112                         KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ - T.P.

 

11200                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

112001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11201                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11202                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

112021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11203                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11210                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

112100                   KAMU İDARELERİ

112101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

112102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11211                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

113                         KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ - Y.P.

 

11300                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

113001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11301                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11302                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

113021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11303                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11310                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

113100                   KAMU İDARELERİ

113101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

113102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11311                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

114                         KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ - T.P.

 

11400                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

114001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11401                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11402                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

114021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11403                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11410                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

114100                   KAMU İDARELERİ

114101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

114102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11411                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

115                         KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ - Y.P.

 

11500                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

115001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11501                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11502                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

115021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11503                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11510                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

115100                   KAMU İDARELERİ

115101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

115102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11511                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

116                         KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - T.P.

 

11600                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

116001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

116002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11601                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11610                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

116100                   KAMU İDARELERİ

116101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

116102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11611                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11620                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

116200                    KONUT KREDİLERİ

116201                    TAŞIT KREDİLERİ

116202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

116204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11621                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

116210                   TAKSİTLİ

116211                   TAKSİTSİZ

 

11630                     TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

116300                    İŞYERİ KREDİLERİ

116301                    TAŞIT KREDİLERİ

116302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

11631                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

116310                   TAKSİTLİ

116311                   TAKSİTSİZ

 

11640                      PERSONEL KREDİLERİ

116400                    KONUT KREDİLERİ

116401                    TAŞIT KREDİLERİ

116402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

116404                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11641                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

116410                   TAKSİTLİ

116411                   TAKSİTSİZ

 

11642                      KREDİLİ MEVDUAT HESABI

116420                    GERÇEK KİŞİ

116421                    TÜZEL KİŞİ

 

117                         KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - Y.P.

 

11700                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

117001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

117002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11701                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11710                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

117100                   KAMU İDARELERİ

117101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

117102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11711                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

11720                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

117200                    KONUT KREDİLERİ

117201                    TAŞIT KREDİLERİ

117202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

117204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11721                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

117210                   TAKSİTLİ

117211                   TAKSİTSİZ

 

11730                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

117300                    İŞYERİ KREDİLERİ

117301                    TAŞIT KREDİLERİ

117302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

11731                     KURUMSAL KREDİ KARTLARI

117310                   TAKSİTLİ

117311                   TAKSİTSİZ

                    

11740                      PERSONEL KREDİLERİ

117400                    KONUT KREDİLERİ

117401                    TAŞIT KREDİLERİ

117402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

117404                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

                    

11741                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

117410                   TAKSİTLİ

117411                   TAKSİTSİZ

 

11742                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

117420                    GERÇEK KİŞİ

117421                    TÜZEL KİŞİ

 

118                         KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - T.P.

 

11800                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

118001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11801                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11802                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

118021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11803                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11810                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

118100                   KAMU İDARELERİ

118101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

118102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11811                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

11814                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

11820                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

118200                    KONUT KREDİLERİ

118201                    TAŞIT KREDİLERİ

118202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

118203                    KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1182030                  TAŞIT KREDİLERİ

1182031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

118204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11821                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

118210                   TAKSİTLİ

118211                   TAKSİTSİZ

 

11830                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

118300                    İŞYERİ KREDİLERİ

118301                    TAŞIT KREDİLERİ

118302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

                    

11831                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

118310                   TAKSİTLİ

118311                    TAKSİTSİZ

 

11840                      PERSONEL KREDİLERİ

118400                    KONUT KREDİLERİ

118401                    TAŞIT KREDİLERİ

118402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

118403                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1184030                 TAŞIT KREDİLERİ

1184031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

118404                                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11841                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

118410                   TAKSİTLİ

118411                   TAKSİTSİZ

 

11842                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

118420                    GERÇEK KİŞİ

118421                    TÜZEL KİŞİ

 

119                         KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - Y.P.

 

11900                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

119001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11901                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

11902                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

119021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11903                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

11910                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

119100                   KAMU İDARELERİ

119101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

119102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

11911                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

11914                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

11920                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

119200                    KONUT KREDİLERİ

119201                    TAŞIT KREDİLERİ

119202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

119203                    KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1192030                  TAŞIT KREDİLERİ

1192031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

119204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11921                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

119210                   TAKSİTLİ

119211                   TAKSİTSİZ

 

11930                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

119300                    İŞYERİ KREDİLERİ

119301                    TAŞIT KREDİLERİ

119302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

11931                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

119310                    TAKSİTLİ

119311                    TAKSİTSİZ

 

11940                      PERSONEL KREDİLERİ

119400                    KONUT KREDİLERİ

119401                    TAŞIT KREDİLERİ

119402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

119403                    KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1194030                  TAŞIT KREDİLERİ

1194031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

119404                                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

11941                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

119410                    TAKSİTLİ

119411                    TAKSİTSİZ

 

11942                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

119420                    GERÇEK KİŞİ

119421                    TÜZEL KİŞİ

 

120                         KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - T.P.

 

12000                     KAMU

12001                     ÖZEL

 

121                         KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - Y.P.

 

12100                     KAMU

12101                     ÖZEL

 

123                         KIYMETLİ MADEN KREDİSİ - Y.P.

 

12300                     YURTİÇİ KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123000                   BANKALAR

123001                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123009                   DİĞER

 

12301                     YURTDIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123010                   BANKALAR

123011                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123019                   DİĞER

 

12310                     YURTİÇİ ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123100                   BANKALAR

123101                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123109                   DİĞER

 

12311                     YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123110                   BANKALAR

123111                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

123119                   DİĞER

 

124                         KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - T.P.

 

12400                     KAMU

12401                     ÖZEL

 

125                         KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - Y.P.

 

12500                     KAMU

12501                     ÖZEL

 

126                         MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - T.P.

 

12600                     AÇIK

126000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

126001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

126002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

126003                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126004                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126005                   KATILIM BANKALARI

126006                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

126009                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

12601                     TEMİNATLI

126010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

126011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

126012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

126013                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126014                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

126015                   KATILIM BANKALARI

126016                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

126017                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

126019                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

127                         MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - Y.P.

 

12700                     AÇIK

127000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

127001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

127002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

127003                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127004                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127005                   KATILIM BANKALARI

127006                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

127009                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

12701                     TEMİNATLI

127010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

127011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

127012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

127013                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127014                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

127015                   KATILIM BANKALARI

127016                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

127017                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

127019                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

128                         YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER - T.P.

 

12800                     BANKALAR

128000                   AÇIK

128001                   TEMİNATLI

 

12801                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

128010                   AÇIK

128011                   TEMİNATLI

 

12802                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

12808                     ÜLKE KREDİLERİ

128080                   AÇIK

128081                   TEMİNATLI

 

12809                     DİĞER

128090                   AÇIK

128091                   TEMİNATLI

 

129                         YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER - Y.P.

 

12900                     BANKALAR

129000                   AÇIK

129001                   TEMİNATLI

 

12901                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

129010                   AÇIK

129011                   TEMİNATLI

 

12902                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

12908                     ÜLKE KREDİLERİ

129080                   AÇIK

129081                   TEMİNATLI

 

12909                     DİĞER

129090                   AÇIK

129091                   TEMİNATLI

 

130                          ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHR. GAR. YAT.KRED. - T.P.

 

13000                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

130001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

130002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13001                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13010                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

130100                   KAMU İDARELERİ

130101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

130102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13011                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

131                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHR. GAR.YAT.KRED. - Y.P.

 

13100                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

131001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

131002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13101                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13110                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

131100                   KAMU İDARELERİ

131101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

131102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13111                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

132                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHR. GAR. YAT. KRED. - T.P.

 

13200                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

132001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13201                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13202                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

132021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13203                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

13210                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

132100                   KAMU İDARELERİ

132101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

132102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13211                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

133                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHR. GAR. YAT. KRED. - Y.P.

 

13300                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

133001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13301                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13302                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

133021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13303                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

13310                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

133100                   KAMU İDARELERİ

133101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

133102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13311                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

134                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞ. YAT. KRED. - T.P.

 

13400                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

134001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

134002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13401                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13410                      DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

134100                   KAMU İDARELERİ

134101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

134102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13411                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

135                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞ. YAT. KRED. - Y.P.

 

13500                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

135001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

135002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13501                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13510                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

135100                   KAMU İDARELERİ

135101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

135102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13511                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

136                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞ. YAT. KRED. - T.P.

 

13600                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

136001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13601                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13602                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

136021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13603                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

13610                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

136100                   KAMU İDARELERİ

136101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

136102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13611                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

137                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞ. YAT. KRED. - Y.P.

 

13700                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

137001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13701                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13702                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

137021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13703                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

13710                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

137100                   KAMU İDARELERİ

137101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

137102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13711                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

138                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER                    KREDİLER - T.P.

 

13800                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

138001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

138002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13801                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

13810                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

138100                   KAMU İDARELERİ

138101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

138102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13811                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

13820                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

138200                    KONUT KREDİLERİ

138201                    TAŞIT KREDİLERİ

138202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

138204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

13821                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

138210                   TAKSİTLİ

138211                   TAKSİTSİZ

 

13830                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

138300                    İŞYERİ KREDİLERİ

138301                    TAŞIT KREDİLERİ

138302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

                           

13831                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

138310                    TAKSİTLİ

138311                    TAKSİTSİZ

 

13840                      PERSONEL KREDİLERİ

138400                    KONUT KREDİLERİ

138401                    TAŞIT KREDİLERİ

138402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

138404                                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

                    

13841                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

138410                    TAKSİTLİ

138411                    TAKSİTSİZ

 

13850                      ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ

138500                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1385000                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1385001                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

138501                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (ÖZEL)

138502                    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1385020                  KAMU İDARELERİ

1385021                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1385022                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

138503                    DİĞER MÜŞTERİLER (ÖZEL)

 

139                         ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - Y.P.

 

13900                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

139001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

139002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

13901                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

13910                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

139100                   KAMU İDARELERİ

139101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

139102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

13911                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

13920                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

139200                    KONUT KREDİLERİ

139201                    TAŞIT KREDİLERİ

139202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

139204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

13921                      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

139210                   TAKSİTLİ

139211                   TAKSİTSİZ

 

13930                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

139300                    İŞYERİ KREDİLERİ

139301                    TAŞIT KREDİLERİ

139302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

13931                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

139310                    TAKSİTLİ

139311                    TAKSİTSİZ

 

13940                      PERSONEL KREDİLERİ

139400                    KONUT KREDİLERİ

139401                    TAŞIT KREDİLERİ

139402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

139404                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

                    

13941                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

139410                    TAKSİTLİ

139411                    TAKSİTSİZ

 

13950                      ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ

139500                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1395000                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1395001                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

139501                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

139502                    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1395020                  KAMU İDARELERİ

1395021                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1395022                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

139503                    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

140                                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - T.P.

 

14000                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

140001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14001                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

14002                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

140021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14003                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE (ÖZEL)

 

14010                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

140100                   KAMU İDARELERİ

140101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

140102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14011                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

14014                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14020                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

140200                    KONUT KREDİLERİ

140201                    TAŞIT KREDİLERİ

140202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

140203                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1402030                 TAŞIT KREDİLERİ

1402031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

140204                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

14021                      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

140210                   TAKSİTLİ

140211                   TAKSİTSİZ

 

14030                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

140300                    İŞYERİ KREDİLERİ

140301                    TAŞIT KREDİLERİ

140302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

14031                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

140310                    TAKSİTLİ

140311                    TAKSİTSİZ

 

14040                      PERSONEL KREDİLERİ

140400                    KONUT KREDİLERİ

140401                    TAŞIT KREDİLERİ

140402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

140403                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1404030                 TAŞIT KREDİLERİ

1404031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

140404                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

                    

14041                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

140410                    TAKSİTLİ

140411                    TAKSİTSİZ

 

14050                     ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ

140500                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI OTAKLIKLAR – (KAMU)

1405000                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405001                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140501                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

140502                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

1405020                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405021                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140503                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

140504                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1405040                 KAMU İDARELERİ

1405041                 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1405042                 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

140505                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

141                         ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE                     DİĞER KREDİLER - Y.P.

 

14100                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

141001                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141002                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14101                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

 

14102                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

141021                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141022                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14103                     İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

 

14110                     DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

141100                   KAMU İDARELERİ

141101                   İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

141102                   KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

14111                     DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

14114                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14120                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

141200                    KONUT KREDİLERİ

141201                    TAŞIT KREDİLERİ

141202                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

141203                    KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1412030                  TAŞIT KREDİLERİ

1412031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

141204                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

14121                      BİREYSEL KREDİ KARTLARI

141210                   TAKSİTLİ

141211                   TAKSİTSİZ

 

14130                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

141300                    İŞYERİ KREDİLERİ

141301                    TAŞIT KREDİLERİ

141302                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

 

14131                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

141310                    TAKSİTLİ

141311                    TAKSİTSİZ

 

14140                      PERSONEL KREDİLERİ

141400                    KONUT KREDİLERİ

141401                    TAŞIT KREDİLERİ

141402                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

141403                    KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1414030                  TAŞIT KREDİLERİ

1414031                  İHTİYAÇ KREDİLERİ

141404                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

                    

14141                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

141410                    TAKSİTLİ

141411                    TAKSİTSİZ

 

14150                      ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ

141500                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

1415000                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415001                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

141501                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

141502                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

1415020                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415021                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

141503                    İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

141504                    DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1415040                  KAMU İDARELERİ

1415041                  İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1415042                  KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

141505                    DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

142                         ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - T.P.

 

14200                     KAMU

14201                     ÖZEL

 

143                         ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - Y.P.

 

14300                     KAMU

14301                     ÖZEL

 

144                         ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - T.P.

 

14400                     KAMU

14401                     ÖZEL

 

145                         ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - Y.P.

 

14500                     KAMU

14501                     ÖZEL

 

146                                         MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - T.P.

 

14600                     AÇIK

146000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146003                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146004                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146005                   KATILIM BANKALARI

146006                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146009                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14601                     TEMİNATLI

146010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146013                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146014                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146015                   KATILIM BANKALARI

146016                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146017                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

146019                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14602                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

146020                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

146021                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

146022                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

146023                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146024                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

146025                   KATILIM BANKALARI

146026                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

146029                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

147                                         MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - Y.P.

 

14700                     AÇIK

147000                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147001                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147002                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147003                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147004                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147005                   KATILIM BANKALARI

147006                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147009                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14701                     TEMİNATLI

147010                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147011                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147012                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147013                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147014                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147015                   KATILIM BANKALARI

147016                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147017                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

147019                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

14702                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

147020                   KAMU MEVDUAT BANKALARI

147021                   ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

147022                   YABANCI MEVDUAT BANKALARI

147023                   KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147024                   ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

147025                   KATILIM BANKALARI

147026                   SİGORTA ŞİRKETLERİ

147029                   DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

148                         YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - T.P.

 

14800                     BANKALAR

148000                   AÇIK

148001                   TEMİNATLI

 

14801                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

148010                   AÇIK

148011                   TEMİNATLI

 

14802                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

148020                   AÇIK

148021                   TEMİNATLI

 

14804                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14808                     ÜLKE KREDİLERİ

148080                   AÇIK

148081                   TEMİNATLI

 

14809                     DİĞER

148090                   AÇIK

148091                   TEMİNATLI

 

149                         YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - Y.P.

 

14900                     BANKALAR

149000                   AÇIK

149001                   TEMİNATLI

 

14901                     VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

149010                   AÇIK

149011                   TEMİNATLI

 

14902                     BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

149020                   AÇIK

149021                   TEMİNATLI

 

14904                     MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

14908                     ÜLKE KREDİLERİ

149080                   AÇIK

149081                   TEMİNATLI

 

14909                     DİĞER

149090                   AÇIK

149091                   TEMİNATLI

 

150                          CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLER – T. P.

 

15000                     İSKONTO SENETLERİ

150000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

150001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

150004                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

150005                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15001                     İŞTİRA SENETLERİ

150010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

150011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

150014                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

150015                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15002                     FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

15010                     İHRACAT KREDİLERİ

150100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

150101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  - (ÖZEL)

150104                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

150105                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15040                     İHTİSAS KREDİLERİ

15050                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15060                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15070                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15080                     DİĞER KREDİLER

150800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

150801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

150804                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

150805                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15090                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

150900                   KONUT KREDİLERİ

150901                   TAŞIT KREDİLERİ

150902                    İHTİYAÇ KREDİLERİ

150904                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15091                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15092                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15093                     KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15094                     PERSONEL KREDİLERİ

150940                   KONUT KREDİLERİ

150941                   TAŞIT KREDİLERİ

150942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

150944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15095                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15096                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

151                          CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLER – Y. P.

 

15100                     İSKONTO SENETLERİ

151000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

151001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

151004                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

151005                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15101                     İŞTİRA SENETLERİ

151010                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

151011                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

151014                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

151015                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15102                     FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

 

15110                     İHRACAT KREDİLERİ

151100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

151101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

151104                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

151105                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15140                     İHTİSAS KREDİLERİ

15150                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15160                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15170                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15180                     DİĞER KREDİLER

151800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  - (KAMU)

151801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR  - (ÖZEL)

151804                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

151805                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15190                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

151900                   KONUT KREDİLERİ

151901                   TAŞIT KREDİLERİ

151902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

151904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15191                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15192                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15193                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15194                      PERSONEL KREDİLERİ

151940                   KONUT KREDİLERİ

151941                   TAŞIT KREDİLERİ

151942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

151944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15195                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15196                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

152                          DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ  KREDİLER – T. P.

 

15210                     İHRACAT KREDİLERİ

152100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

152101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

152102                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE- (KAMU)

152103                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

152104                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

152105                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15220                     İTHALAT KREDİLERİ

152200                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

152201                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

152202                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

152203                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

152204                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

152205                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15240                     İHTİSAS KREDİLERİ

15250                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15260                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15270                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15280                     DİĞER KREDİLER

152800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

152801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

152802                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

152803                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

152804                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

152805                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

152806                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15290                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

152900                   KONUT KREDİLERİ

152901                   TAŞIT KREDİLERİ

152902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

152903                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1529030                 TAŞIT KREDİLERİ

1529031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

152904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15291                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15292                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15293                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15294                      PERSONEL KREDİLERİ

152940                   KONUT KREDİLERİ

152941                   TAŞIT KREDİLERİ

152942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

152943                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1529430                 TAŞIT KREDİLERİ

1529431                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

152944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15295                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15296                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

153                          DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ  KREDİLER – Y. P.

 

15310                     İHRACAT KREDİLERİ

153100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

153101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

153102                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE- (KAMU)

153103                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

153104                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

153105                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15320                     İTHALAT KREDİLERİ

153200                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

153201                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

153202                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

153203                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

153204                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

153205                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15340                     İHTİSAS KREDİLERİ

15350                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15360                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15370                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15380                     DİĞER KREDİLER

153800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

153801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

153802                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

153803                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

153804                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

153805                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

153806                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15390                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

153900                   KONUT KREDİLERİ

153901                   TAŞIT KREDİLERİ

153902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

153903                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1539030                 TAŞIT KREDİLERİ

1539031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

153904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15391                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15392                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15393                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15394                      PERSONEL KREDİLERİ

153940                   KONUT KREDİLERİ

153941                   TAŞIT KREDİLERİ

153942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

153943                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1539430                 TAŞIT KREDİLERİ

1539431                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

153944                                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15395                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15396                     KREDİLİ MEVDUAT HESABI

 

154                          CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.

 

15400                     İHRACAT KREDİLERİ

154000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

154001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

154004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

154005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15410                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

154100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

154101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

154104                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

154105                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15430                     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

154300                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

154301                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

154304                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

154305                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15440                     İHTİSAS KREDİLERİ

15450                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15460                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15470                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15480                     İŞLETME KREDİLERİ

154800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

154801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

154804                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

154805                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15490                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

154900                   KONUT KREDİLERİ

154901                   TAŞIT KREDİLERİ

154902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

154904                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15491                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15492                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15493                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15494                      PERSONEL KREDİLERİ

154940                   KONUT KREDİLERİ

154941                   TAŞIT KREDİLERİ

154942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

154944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15495                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

 

155                          CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER  – Y. P.

 

15500                     İHRACAT KREDİLERİ

155000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

155001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

155004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

155005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15510                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

155100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

155101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

155104                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

155105                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15530                     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

155300                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

155301                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

155304                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

155305                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15540                     İHTİSAS KREDİLERİ

15550                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15560                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15570                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15580                     İŞLETME KREDİLERİ

155800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

155801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

155804                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

155805                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15590                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

155900                   KONUT KREDİLERİ

155901                   TAŞIT KREDİLERİ

155902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

155904                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15591                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15592                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15593                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15594                      PERSONEL KREDİLERİ

155940                   KONUT KREDİLERİ

155941                   TAŞIT KREDİLERİ

155942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

155944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15595                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

 

156                          DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ  KREDİLER – T.P.

 

15600                     İHRACAT KREDİLERİ

156000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

156001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

156002                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

156003                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

156004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

156005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15610                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

156100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

156101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

156102                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

156103                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

156104                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

156105                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15630                     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

156300                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

156301                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

156302                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

156303                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

156304                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

156305                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15640                     İHTİSAS KREDİLERİ

15650                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15660                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15670                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15680                     İŞLETME KREDİLERİ

156800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

156801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

156802                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

156803                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

156804                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

156805                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

156806                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15690                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

156900                   KONUT KREDİLERİ

156901                   TAŞIT KREDİLERİ

156902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

156903                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1569030                 TAŞIT KREDİLERİ

1569031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

156904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15691                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15692                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15693                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15694                      PERSONEL KREDİLERİ

156940                   KONUT KREDİLERİ

156941                   TAŞIT KREDİLERİ

156942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

156943                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1569430                 TAŞIT KREDİLERİ

1569431                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

156944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15695                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15696                     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

 

157                          DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

15700                     İHRACAT KREDİLERİ

157000                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)

157001                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

157002                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)

157003                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

157004                   DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

157005                   DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

 

15710                     İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

157100                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

157101                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

157102                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

157103                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

157104                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

157105                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15730                     DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

157300                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

157301                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

157302                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

157303                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

157304                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

157305                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

 

15740                     İHTİSAS KREDİLERİ

15750                     FON KAYNAKLI KREDİLER

15760                     MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

15770                     YURTDIŞI KREDİLER

 

15780                     İŞLETME KREDİLERİ

157800                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)

157801                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)

157802                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)

157803                   İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)

157804                   DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)

157805                   DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)

157806                   MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

15790                     TÜKETİCİ KREDİLERİ

157900                   KONUT KREDİLERİ

157901                   TAŞIT KREDİLERİ

157902                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

157903                   KONUT TEMİNATLI TÜKETİCİ KREDİLERİ

1579030                 TAŞIT KREDİLERİ

1579031                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

157904                    DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15791                     BİREYSEL KREDİ KARTLARI

15792                      TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

15793                      KURUMSAL KREDİ KARTLARI

15794                      PERSONEL KREDİLERİ

157940                   KONUT KREDİLERİ

157941                   TAŞIT KREDİLERİ

157942                   İHTİYAÇ KREDİLERİ

157943                   KONUT TEMİNATLI PERSONEL KREDİLERİ

1579430                 TAŞIT KREDİLERİ

1579431                 İHTİYAÇ KREDİLERİ

157944                   DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

 

15795                      PERSONEL KREDİ KARTLARI

15796                     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

 

158                          TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – T.P.

 

15800                     T.P. TEMİNAT MEKTUPLARI

15810                     PREFİNANSMAN KREDİLERİ

15820                     İTHALAT KABUL KREDİLERİ

15830                     AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ

15835                     FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ

15837                     KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEMELERİ

15840                     DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

159                          TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – Y.P.

 

15900                     Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARI

15910                     PREFİNANSMAN KREDİLERİ

15920                     İTHALAT KABUL KREDİLERİ

15930                     AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ

15935                     FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ

15940                     DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

160                          KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve

                                TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER – T. P.

 

161                          KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve

                                TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER – Y. P.

 

170                          ÜÇÜNCÜ GRUP - TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER – T. P.

 

17000                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17001                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

171                          ÜÇÜNCÜ GRUP - TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER – Y. P.

 

17100                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17101                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

172                          DÖRDÜNCÜ GRUP - TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER – T. P.

 

17200                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17201                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

173                          DÖRDÜNCÜ GRUP - TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER – Y. P.

 

17300                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17301                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

176                          BEŞİNCİ GRUP - ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER -T.P.

 

17600                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17601                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

177                          BEŞİNCİ GRUP - ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER -Y.P.

 

17700                     YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

17701                     YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

 

180                          ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – T. P.

 

18000                     ÜÇÜNCÜ GRUP - TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER

18001                     DÖRDÜNCÜ GRUP - TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER

18002                     BEŞİNCİ GRUP - ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER

 

181                          ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – Y. P.

 

18100                     ÜÇÜNCÜ GRUP - TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER

18101                     DÖRDÜNCÜ GRUP - TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER

18102                     BEŞİNCİ GRUP - ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER

 

182                          TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – T.P.

 

18200                     BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

18201                     İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ  ARTIŞ)

18203                     ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT/ÖZEL KARŞILIK)

 

183                          TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – Y.P.

 

18300                     BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

18301                     İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ  ARTIŞ)

18303                     ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT/ÖZEL KARŞILIK)

 

184                          GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÜZERİNDEN DEĞERLENEN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

18400                     KÂR/ZARARA YANSITILANLAR

18401                     DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILANLAR

 

185                          GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÜZERİNDEN DEĞERLENEN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

18500                     KÂR/ZARARA YANSITILANLAR

18501                     DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILANLAR

 


 


2

YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

 

202                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P.

 

20200                     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

20201                     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

20202                     DİĞER

 

203                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P.

 

20300                     FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

20301                     FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

20302                     DİĞER

 

204                          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) - T.P.

 

205                          KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) - Y.P

 

210                          ZORUNLU KARŞILIKLAR - T.P.

 

211                          ZORUNLU KARŞILIKLAR - Y.P.

 

220                          KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI - T.P.

 

22000                     FAİZ TAHAKKUKLARI

22001                     FAİZ REESKONTLARI

22002                     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

22003                     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

22004                     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

22005                     DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

22006                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

22007                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

 

221                          KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI - Y.P.

 

22100                     FAİZ TAHAKKUKLARI

22101                     FAİZ REESKONTLARI

22102                     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI

22103                     KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI

22106                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILANKREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

22107                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

 

222                          DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - T.P.

 

22201                     MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

222010                   ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN

2220100                 MENKUL DEĞERLER

2220101                 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220102                 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220103                 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

222011                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLERİN

 

222012    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

2220120 MENKUL DEĞERLER

2220121 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220122 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220123                 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

2220124 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

222013                   İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN MENKUL DEĞERLER

2220130                 MENKUL DEĞERLER

2220131                 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220132                 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220133                 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULAN MENKUL DEĞERLER

 

22203                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI

22205                     ZORUNLU KARŞILIKLAR FAİZ REESKONTLARI

 

22208                     FAKTORİNG ALACAKLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

22210                     DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

222100                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN

222101                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

222102                   İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN MENKUL DEĞERLER

 

22299                     DİĞER

 

223                          DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - Y.P.

 

22301                     MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI

223010                   ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN

2230100                 MENKUL DEĞERLER

2230101                 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230102                 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230103                 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

223011                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN  MENKUL DEĞERLERİN

 

223012    GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

2230120 MENKUL DEĞERLER

2230121 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230122 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230123 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

2230124 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

223013                   İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER

2230130                 MENKUL DEĞERLER

2230131                 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230132                 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230133                 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULAN MENKUL DEĞERLER

 

22303                     TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI 22305                       ZORUNLU KARŞILIKLAR FAİZ REESKONTLARI

 

 

22308                     FAKTORİNG ALACAKLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

22399                     DİĞER

 

224                          TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - T.P.

 

22400                     ALIM SATIM AMAÇLI

224001                   VADELİ İŞLEMLER

224002                   SWAP İŞLEMLERİ

224003                   FUTURES İŞLEMLERİ

224004                   OPSİYONLAR

224009                   DİĞER

 

22401                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224011                   VADELİ İŞLEMLER

224012                   SWAP İŞLEMLERİ

224013                   FUTURES İŞLEMLERİ

224014                   OPSİYONLAR

224019                   DİĞER

 

22402                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224021                   VADELİ İŞLEMLER

224022                   SWAP İŞLEMLERİ

224023                   FUTURES İŞLEMLERİ

224024                   OPSİYONLAR

224029                   DİĞER

 

22403                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224031                   VADELİ İŞLEMLER

224032                   SWAP İŞLEMLERİ

224033                   FUTURES İŞLEMLERİ

224034                   OPSİYONLAR

224039                   DİĞER

 

225                          TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - Y.P.

 

22500                     ALIM SATIM AMAÇLI

225001                   VADELİ İŞLEMLER

225002                   SWAP İŞLEMLERİ

225003                   FUTURES İŞLEMLERİ

225004                   OPSİYONLAR

225009                   DİĞER

 

22501                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225011                   VADELİ İŞLEMLER

225012                   SWAP İŞLEMLERİ

225013                   FUTURES İŞLEMLERİ

225014                   OPSİYONLAR

225019                   DİĞER

 

22502                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225021                   VADELİ İŞLEMLER

225022                   SWAP İŞLEMLERİ

225023                   FUTURES İŞLEMLERİ

225024                   OPSİYONLAR

225029                   DİĞER

 

22503                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225031                   VADELİ İŞLEMLER

225032                   SWAP İŞLEMLERİ

225033                    FUTURES İŞLEMLERİ

225034                   OPSİYONLAR

225039                   DİĞER

 

238                          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – T.P

 

23800                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

238000                   MENKULLER

238001                   GAYRİMENKULLER

238002                   İŞTİRAKLER

238003                   BAĞLI ORTAKLIKLAR

238004                   BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

238005                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238009                   DİĞER

 

23801                     DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

238010                   MENKULLER

238011                   GAYRİMENKULLER

238012                   İŞTİRAKLER

238013                   BAĞLI ORTAKLIKLAR

238014                   BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

238015                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238019                   DİĞER

 

239                          SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

 

23900                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

239000                   MENKULLER

239001                   GAYRİMENKULLER

239002                   İŞTİRAKLER

239003                   BAĞLI ORTAKLIKLAR

239004                   BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

239005                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239009                   DİĞER

 

23901                     DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

239010                   MENKULLER

239011                   GAYRİMENKULLER

239012                   İŞTİRAKLER

239013                   BAĞLI ORTAKLIKLAR

239014                   BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

239015                   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239019                   DİĞER

 

240                          İŞTİRAKLER - T.P.

 

24000                     BANKALAR

240000                   MALİYET

240001                   BEDELSİZ HİSSELER

240002                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24001                     SİGORTA ORTAKLIKLARI

240010                   MALİYET

240011                   BEDELSİZ HİSSELER

240012                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24002                     İMALAT SANAYİ ORTAKLIKLARI

240020                   MALİYET

240021                   BEDELSİZ HİSSELER

240022                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24003                     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

240030                   MALİYET

240031                   BEDELSİZ HİSSELER

240032                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24004                     ENERJİ ORTAKLIKLARI

240040                   MALİYET

240041                   BEDELSİZ HİSSELER

240042                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24005                     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

240050                   MALİYET

240051                   BEDELSİZ HİSSELER

240052                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24006                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

240060                   MALİYET

240061                   BEDELSİZ HİSSELER

240062                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24007                     DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

240070                   MALİYET

240071                   BEDELSİZ HİSSELER

240072                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24008                     TURİZM ORTAKLIKLARI

240080                   MALİYET

240081                   BEDELSİZ HİSSELER

240082                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24009                     TARIMSAL İŞLETMELER

240090                   MALİYET

240091                   BEDELSİZ HİSSELER

240092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24010                     ORMAN İŞLETMELERİ

240100                   MALİYET

240101                   BEDELSİZ HİSSELER

240102                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24011                     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

240110                   MALİYET

240111                   BEDELSİZ HİSSELER

240112                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24099                     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

240990                   MALİYET

240991                   BEDELSİZ HİSSELER

240992                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

241                          İŞTİRAKLER - Y.P.

 

24100                     BANKALAR

241000                   MALİYET BEDELİ

241001                   BEDELSİZ HİSSELER

241002                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24101                     SİGORTA ORTAKLIKLARI

241010                   MALİYET BEDELİ

241011                   BEDELSİZ HİSSELER

241012                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24102                     İMALAT SANAYİ ORTAKLIKLARI

241020                   MALİYET BEDELİ

241021                   BEDELSİZ HİSSELER

241022                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24103                     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

241030                   MALİYET BEDELİ

241031                   BEDELSİZ HİSSELER

241032                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24104                     ENERJİ ORTAKLIKLARI

241040                   MALİYET BEDELİ

241041                   BEDELSİZ HİSSELER

241042                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24105                     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

241050                   MALİYET BEDELİ

241051                   BEDELSİZ HİSSELER

241052                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24106                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

241060                   MALİYET BEDELİ

241061                   BEDELSİZ HİSSELER

241062                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24107                     DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

241070                   MALİYET BEDELİ

241071                   BEDELSİZ HİSSELER

241072                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24108                     TURİZM ORTAKLIKLARI

241080                   MALİYET BEDELİ

241081                   BEDELSİZ HİSSELER

241082                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24109                     TARIMSAL İŞLETMELER

241090                   MALİYET BEDELİ

241091                   BEDELSİZ HİSSELER

241092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24110                     ORMAN İŞLETMELERİ

241100                   MALİYET BEDELİ

241101                   BEDELSİZ HİSSELER

241102                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24111                     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

241110                   MALİYET BEDELİ

241111                   BEDELSİZ HİSSELER

241112                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24199                     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

241990                   MALİYET BEDELİ

241991                   BEDELSİZ HİSSELER

241992                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

242                          BAĞLI ORTAKLIKLAR - T.P.

 

24200                     BANKALAR

242000                   MALİYET BEDELİ

242001                   BEDELSİZ HİSSELER

242002                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24201                     SİGORTA ORTAKLIKLARI

242010                   MALİYET BEDELİ

242011                   BEDELSİZ HİSSELER

242012                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24202                     İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

242020                   MALİYET BEDELİ

242021                   BEDELSİZ HİSSELER

242022                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24203                     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

242030                   MALİYET BEDELİ

242031                   BEDELSİZ HİSSELER

242032                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24204                     ENERJİ ORTAKLIKLARI

242040                   MALİYET BEDELİ

242041                   BEDELSİZ HİSSELER

242042                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24205                     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

242050                   MALİYET BEDELİ

242051                   BEDELSİZ HİSSELER

242052                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24206                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

242060                   MALİYET BEDELİ

242061                   BEDELSİZ HİSSELER

242062                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24207                     DIŞSATIM ORTAKLIKLARI

242070                   MALİYET BEDELİ

242071                   BEDELSİZ HİSSELER

242072                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24208                     TURİZM ORTAKLIKLARI

242080                   MALİYET BEDELİ

242081                   BEDELSİZ HİSSELER

242082                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24209                     TARIMSAL İŞLETMELER

242090                   MALİYET BEDELİ

242091                   BEDELSİZ HİSSELER

242092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24210                     ORMAN İŞLETMELERİ

242100                   MALİYET BEDELİ

242101                   BEDELSİZ HİSSELER

242102                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24211                     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

242110                   MALİYET BEDELİ

242111                   BEDELSİZ HİSSELER

242112                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24299                     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

242990                   MALİYET BEDELİ

242991                   BEDELSİZ HİSSELER

242992                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

243                          BAĞLI ORTAKLIKLAR - Y.P.

 

24300                     BANKALAR

243000                   MALİYET BEDELİ

243001                   BEDELSİZ HİSSELER

243002                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24301                     SİGORTA ORTAKLIKLARI

243010                   MALİYET BEDELİ

243011                   BEDELSİZ HİSSELER

243012                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24302                     İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

243020                   MALİYET BEDELİ

243021                   BEDELSİZ HİSSELER

243022                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24303                     MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

243030                   MALİYET BEDELİ

243031                   BEDELSİZ HİSSELER

243032                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24304                     ENERJİ ORTAKLIKLARI

243040                   MALİYET BEDELİ

243041                   BEDELSİZ HİSSELER

243042                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24305                     BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

243050                   MALİYET BEDELİ

243051                   BEDELSİZ HİSSELER

243052                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24306                     ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

243060                   MALİYET BEDELİ

243061                   BEDELSİZ HİSSELER

243062                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24307                     DIŞSATIM ORTAKLIKLARI

243070                   MALİYET BEDELİ

243071                   BEDELSİZ HİSSELER

243072                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24308                     TURİZM ORTAKLIKLARI

243080                   MALİYET BEDELİ

243081                   BEDELSİZ HİSSELER

243082                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24309                     TARIMSAL İŞLETMELER

243090                   MALİYET BEDELİ

243091                   BEDELSİZ HİSSELER

243092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24310                     ORMAN İŞLETMELERİ

243100                   MALİYET BEDELİ

243101                   BEDELSİZ HİSSELER

243102                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24311                     DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

243110                   MALİYET BEDELİ

243111                   BEDELSİZ HİSSELER

243112                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

24399                     DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

243990                   MALİYET BEDELİ

243991                   BEDELSİZ HİSSELER

243992                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

244                          İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER - T.P.

 

24400                     MALİ KURULUŞLAR BONOLARI

 

24401                     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONOLARI

244010                   HAZİNE BONOLARI

244019                   DİĞER

 

24402                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

244020                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

244021                    DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

24403                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

244030                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

244039                   DİĞER TAHVİLLER

 

24404                     HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

24405                      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ OLMAYAN KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

 

24406                     KUPONLAR

244060                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

244061                   DİĞER TAHVİL KUPONLARI

244062                   DİĞER KUPONLAR

 

24407                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

 

24408                     GELİRE BAĞLI SENETLER

244080                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

244081                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

244082                   KİRA SERTİFİKALARI

244089                   DİĞER

 

24409                     TCMB LİKİDİTE SENETLERİ

 

24410                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN  MENKUL DEĞERLER

244100                   BONOLAR

244101                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

244109                   DİĞER

 

24450                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN  MENKUL DEĞERLER

244500                   DEVLET TAHVİLİ

244501                   HAZİNE BONOSU

244502                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

244503                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

244504                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

244509                   DİĞER

 

24451                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

244510                   DEVLET TAHVİLİ

244511                   HAZİNE BONOSU

244519                   DİĞER

 

24452                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

244520                   DEVLET TAHVİLİ

244521                   HAZİNE BONOSU

244529                   DİĞER

 

24455                     YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULANLAR

244550                   DEVLET TAHVİLİ – DÖVİZE ENDEKSLİ

244551                   HAZİNE BONOSU – DÖVİZE ENDEKSLİ

244552                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ – DÖVİZE ENDEKSLİ

244553                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR – DÖVİZE ENDEKSLİ

244554                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER – DÖVİZE ENDEKSLİ

244559                   DİĞER – DÖVİZE ENDEKSLİ

 

24499                     DİĞER

 

245                          İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

24500                     MALİ KURULUŞLAR BONOLARI

 

24501                     MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONOLARI

245010                   HAZİNE BONOLARI

245019                   DİĞER

 

24502                     MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

245020                   KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER

245021    DİĞER MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ

 

24503                     MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ

245030                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

245039                   DİĞER TAHVİLLER

 

24504                      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

24505                      HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ OLMAYAN KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER

 

24506                     KUPONLAR

245060                   DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ

245061                   DİĞER TAHVİL KUPONLARI

245062                   DİĞER KUPONLAR

 

24507                     KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

24508                     GELİRE BAĞLI SENETLER

245080                   GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

245081                   GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

245082                   KİRA SERTİFİKALARI

245089                   DİĞER

 

24510                     TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN  MENKUL DEĞERLER

245100                   BONOLAR

245101                   TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER

245109                   DİĞER

 

24550                     REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN  MENKUL DEĞERLER

245500                   DEVLET TAHVİLİ

245501                   HAZİNE BONOSU

245502                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

245503                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

245504                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

245509                   DİĞER

 

24551                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR

245510                   DEVLET TAHVİLİ

245511                   HAZİNE BONOSU

245519                   DİĞER

 

24552                     MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI

245520                   DEVLET TAHVİLİ

245521                   HAZİNE BONOSU

245529                   DİĞER

 

24555                     YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULANLAR

245550                   DEVLET TAHVİLİ

245551                   HAZİNE BONOSU

245552                   DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ

245553                   BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR

245554                   VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

245555                   HİSSE SENETLERİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLER

245556                   KIYMETLİ MADENLER

245559                   DİĞER

 

24599                     DİĞER

 

246                          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - T.P.

 

24600                     İŞTİRAKLER

24601                     BAĞLI ORTAKLIKLAR

24603                     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

247                          İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR  DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - Y.P.

 

24700                     İŞTİRAKLER

24701                     BAĞLI ORTAKLIKLAR

24703                     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

248                          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR - T.P.

 

24800                     İŞ ORTAKLIKLARI

248000                   MALİYET

248001                   BEDELSİZ HİSSELER

248002                   DEĞERLEME ARTIŞI

24801                     ADİ ORTAKLIKLAR

248010                   MALİYET

248011                   BEDELSİZ HİSSELER

248012                   DEĞERLEME ARTIŞI

24809                     DİĞER

248090                   MALİYET

248091                   BEDELSİZ HİSSELER

248092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

249                          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR - Y.P.

 

24900                     İŞ ORTAKLIKLARI

249000                   MALİYET

249001                   BEDELSİZ HİSSELER

249002                   DEĞERLEME ARTIŞI

24901                     ADİ ORTAKLIKLAR

249010                   MALİYET

249011                   BEDELSİZ HİSSELER

249012                   DEĞERLEME ARTIŞI

24909                     DİĞER

249090                   MALİYET

249091                   BEDELSİZ HİSSELER

249092                   DEĞERLEME ARTIŞI

 

250                          MENKULLER - T.P.

 

25000                     KASALAR

25001                     BÜRO MAKİNALARI

25002                     MOBİLYA VE MEFRUŞAT

25003                     NAKİL VASITALARI

25004                     DİĞER MENKULLER

25010                     STOK MENKULLER

25020                     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER

25021                     FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MENKULLER

 

251                          MENKULLER - Y.P.

 

252                          GAYRİMENKULLER - T.P.

 

25200                     BANKANIN KULLANIMI İÇİN

252000                   BİNALAR

252001                   ARSALAR

252002                   ARAZİ

252009                   DİĞER GAYRİMENKULLER

 

25201                     DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER

 

25204                     İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR

 

25220                     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

252200                   BİNALAR

252201                   ARSALAR

252202                   ARAZİ

 

25221                     FAALİYET KİRALAMASI KONUSU GAYRİMENKULLER

 

253                          GAYRİMENKULLER - Y.P.

 

254                          FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – T.P.

 

255                          FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – Y.P.

 

256                          BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - T.P.

 

25600                     MENKULLER AMORTİSMANI

25601                     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25602                                     FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

25603                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25605                     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25606                      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25607                     GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25608                      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

25609                      ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

256090                    EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57)

256091                   ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

 

257                          BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) - Y.P.

 

25700                     MENKULLER AMORTİSMANI

25701                     GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25702                                     FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

25703                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25705                     FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25706                      FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25707                     GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25708                      FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

 

258                          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - T.P.

 

25800                     ŞEREFİYE

25801                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25802                     GAYRİMADDİ HAKLAR

 

259                          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - Y.P.

 

25900                     ŞEREFİYE

25901                     İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25902                     GAYRİMADDİ HAKLAR

 

260                          PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - T.P.

 

26000                     GEÇİCİ KURUMLAR VERGİSİ

26001                     TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİ

26002                     TEVKİF EDİLEN FON PAYLARI

26003                     İNDİRİLECEK KDV

 

261                          PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - Y.P.

 

262                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – T.P.

 

26200                     MALİ ZARARLARDAN

26201                     VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26202                     AMORTİSMANLARDAN

26203                     FAİZ REESKONTLARINDAN

26204                     KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26205                     KARŞILIKLARDAN

26209                     DİĞER

 

263                          ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – Y.P.

 

26300                     MALİ ZARARLARDAN

26301                     VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26302                     AMORTİSMANLARDAN

26303                     FAİZ REESKONTLARINDAN

26304                     KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26305                     KARŞILIKLARDAN

26309                     DİĞER

 

264                          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

26400                     MADDİ DURAN VARLIKLAR

26401                     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

264010                   ŞEREFİYE

264019                   DİĞER

26402                     ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

26403                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

264030                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

2640300                 MENKULLER

2640301 GAYRİMENKULLER

2640302 İŞTİRAKLER

2640303 BAĞLI ORTAKLIKLAR

2640304 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2640305                 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2640309 DİĞER

 

264031                   DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

2640310 MENKULLER

2640311 GAYRİMENKULLER

2640312 İŞTİRAKLER

2640313 BAĞLI ORTAKLIKLAR

2640314 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2640315                 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2640319                 DİĞER

 

265                          DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

26500                     MADDİ DURAN VARLIKLAR

26501                     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

265010                   ŞEREFİYE

265019                   DİĞER

26503                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

265030                   SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

2650300                 MENKULLER

2650301 GAYRİMENKULLER

2650302 İŞTİRAKLER

2650303 BAĞLI ORTAKLIKLAR

2650304 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2650305                 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2650309 DİĞER

 

265031                   DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

2650310 MENKULLER

2650311 GAYRİMENKULLER

2650312 İŞTİRAKLER

2650313 BAĞLI ORTAKLIKLAR

2650314 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2650315                 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2650319                 DİĞER

 

270                          AYNİYAT MEVCUDU - T.P.

 

27000                     BASILI KAĞIT

27001                     KIRTASİYE

27002                     ÇEK KARNELERİ

27003                     DAMGA PULU

27004                     POSTA PULU

27099                     DİĞER STOKLAR

 

271                          AYNİYAT MEVCUDU - Y.P.

 

272                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - T.P.

 

273                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – Y.P.

 

274                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – T.P.

 

275                          AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-)– Y.P.

 

278                          MUHTELİF ALACAKLAR - T.P.

 

27800                     VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR

27801                     PERSONELDEN ALACAKLAR

27802                     DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

 

27803                     BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278030                   PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

278031                   KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278032                   DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278033                   SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR

278034                   HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRETLERİNDEN ALACAKLAR

278035                   T.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAKLAR

278036                   KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNDAN ALACAKLAR

278039                   DİĞER

 

27805                     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

278050                   VERİLEN TEMİNATLAR

278059                   DİĞER

 

27806                     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU ALACAKLARI

27807                     TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI

27890                     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

27899                     DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

 

279                          MUHTELİF ALACAKLAR - Y.P.

 

27900                     VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR

27901                     PERSONELDEN ALACAKLAR

27902                     DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

 

27903                     BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279030                   PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

279031                   KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279032                   DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279033                   SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR

279034                   HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRET.ALACAKLAR

279035                   Y.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAKLAR

279039                   DİĞER

 

27905                     TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

279050                   VERİLEN TEMİNATLAR

279059                   DİĞER

 

27906                     MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONUNDAN ALACAKLAR

27907                     TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI

27990                     KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

27999                     DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

 

280                          BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR - T.P.

 

28000                     AVANSLAR

280000                   İDARİ İŞLER

280001                   HARCIRAHLAR

280009                   DİĞER

 

28001                     PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

280010                   KİRALAR

280011                   SİGORTA MASRAFLARI

280012                   REKLÂM GİDERLERİ

280013                   PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

280019                   DİĞER

 

28002                     KASA NOKSANI

28003                     TAKAS HESABI

28004                     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER

28005                     BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

28006                     GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER ADINA İŞLEMLER

28008                     VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI

28099                     DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

 

281                          BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - Y.P.

 

28100                     AVANSLAR

281000                   İDARİ İŞLER

281001                   HARCIRAHLAR

281009                   DİĞER

 

28101                     PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

281010                   KİRALAR

281011                   SİGORTA MASRAFLARI

281012                   REKLÂM GİDERLERİ

281013                   PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

281019                   DİĞER

 

28102                     KASA NOKSANI

28103                     TAKAS HESABI

28104                     DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER

28108                     VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI

28199                     DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

 

282                          BÖLGELER VEYA İŞLETMELER CARİ HESABI - T.P.

 

284                          KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM HESABI - T.P.

 

285                          KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ - Y.P.

 

288                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

28800                     HİSSE SENETLERİ

28801                     İŞTİRAKLER

28802                     BAĞLI ORTAKLIKLAR

28803                     BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

28804                     MENKULLER

28805                     GAYRİMENKULLER

28807                     BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

288070                   MENKULLER AMORTİSMANI

288071                   GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

288073                   İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

288074                   ŞEREFİYE AMORTİSMANI

288075                   FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

288076                   FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

288077                   GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

288078                   FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

288079                   ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

28808                     MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

28809                     AYNİYAT MEVCUDU

28810                     BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR

28811                     ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

28812                     DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIKLARI

288120                    HİSSE SENETLERİ

288121                    İŞTİRAKLER

288122                    BAĞLI ORTAKLIKLAR

288123                    BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

288124                    MENKULLER

288125                    GAYRİMENKULLER

288128                    MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

288129                    AYNİYAT MEVCUDU

288130                    BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR

288131                    ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

288139                   DİĞER

28899                     DİĞER

 

290                          ŞUBELER CARİ HESABI - T.P.

 

291                          ŞUBELER CARİ HESABI - Y.P.

 

292                          EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - T.P.

 

293                          EFEKTİF VAZİYETİ - Y.P.

 

294                          DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - T.P.

 

295                          DÖVİZ VAZİYETİ - Y.P.

 

296                          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR – T.P.

 

29600                     HAZİNE CARİ HESABI

29610                     EMEKLİ SANDIĞI İKRAZAT CARİ HESABI

29620                     EMEKLİ SANDIĞI CARİ HESABI

29630                     TASFİYE EDİLEN BANKALARDAN ALACAKLARI

29640                     DİĞER (KAMU) KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR

 

297                          KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

298                          ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER - T.P.

 

29800                     EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57)

29801                     ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER


 

3

MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

 

300                          TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER) - VADESİZ

 

30000                     SABİT FAİZLİ

30001                     DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

301                          DÖVİZ TEVDİAT HESABI - VADESİZ

 

30100                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

301000                   SABİT FAİZLİ

301001                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30103                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

301030                   SABİT FAİZLİ

301031                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30110                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

301100                   SABİT FAİZLİ

301101                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30112                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

301120                   SABİT FAİZLİ

301121                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

302                          TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y. GERÇEK KİŞİLER) - VADESİZ

 

30200                     SABİT FAİZLİ

30201                     DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

304                          RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR. MEV. (Y.İ.Y.) - VADESİZ

 

                                RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30400                                     GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

30401                     ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

30402                     DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

30403                     SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

30404                     YEREL YÖNETİMLER

30405                                     MAHKEME, SAVCILIK, İCRA VE İFLAS DAİRELERİ, TEREKE HÂKİMLİKLERİ

 

                                TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30420                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

304200                   SABİT FAİZLİ

304201                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30421                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

304210                   SABİT FAİZLİ

304211                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30422                     KOOPERATİFLER

304220                   SABİT FAİZLİ

304221                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30423                     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

304230                   SABİT FAİZLİ

304231                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30424                     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

304240                   SABİT FAİZLİ

304241                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30425                     VAKIF, DERNEK, SENDİKA BİRLİK.MES.KUR.KURD.TİC.İŞL.

304250                   SABİT FAİZLİ

304251                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30426                     KAMU İKT.TEŞ.VE BUNL. BAĞ.MÜES.VE ORT.

304260                   SABİT FAİZLİ

304261                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30427                     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

304270                   SABİT FAİZLİ

304271                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30428                     BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

304280                   SABİT FAİZLİ

304281                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

                                DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

 

30440                     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİK VE SENDİKALAR

304400                   SABİT FAİZLİ

304401                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30441                     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI

304410                   SABİT FAİZLİ

304411                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30442                     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI

304420                   SABİT FAİZLİ

304421                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30444                     MAH.SAV.İCR.İFL.D.TER.HAK.NEZ.PA.NOTER. HES.

304440                   SABİT FAİZLİ

304441                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30445                     MAH.TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YAT.PARALAR

304450                   SABİT FAİZLİ

304451                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30446                     ELÇİ.KONS.VE ULUS.ARA.KUR.T.BÜR.VE TEMSİLCİLİKLERİ

304460                   SABİT FAİZLİ

304461                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30447                     FONLAR

304470                   SABİT FAİZLİ

304471                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30448                     DEVLET MEMURLARI İŞÇİLER EMEK. KONUT ED.YARD.HESABI

 

 

30459                     DİĞER

304590                   SABİT FAİZLİ

304591                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

305                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADESİZ - Y.P.

 

30500                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30503                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

305030                   BANKALAR

305031                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

305039                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

30510                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30512                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

 

305120                   BANKALAR

305121                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

305129                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

306                          TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y.) - VADESİZ

 

30600                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

306000                   SABİT FAİZLİ

306001                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30601                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR

306010                   SABİT FAİZLİ

306011                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

30699                     DİĞER KURULUŞLAR

306990                   SABİT FAİZLİ

306991                   DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

308                          BANKALAR MEVDUATI - VADESİZ - T.P.

 

30800                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30801                     KAMU MEVDUAT BANKALARI

30802                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

30803                     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

30804                     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

30805                     YABANCI YATIRIM BANKALARI

30806                     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

30807                     KATILIM BANKALARI

30808                     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

 

309                          BANKALAR MEVDUATI - VADESİZ - Y.P.

 

30900                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30901                     KAMU MEVDUAT BANKALARI

30902                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

30903                     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

30904                     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

30905                     YABANCI YATIRIM BANKALARI

30906                     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

30907                     KATILIM BANKALARI

30908                     ÖZEL KANUN.GÖRE MEV.KABULÜNE YET.KURULUŞLAR

 

310                          TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y. GERÇEK KİŞİLER) - VADELİ

 

31000                     SABİT FAİZLİ

310000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

310001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

310002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

310003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

310004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

310005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310008                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

310009                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31001                     DEĞİŞKEN FAİZLİ

310010                   BİR AYA KADAR VADELİ (BİR AY DAHİL)

310011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

310012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

310013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

310014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

310015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

310018                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ-YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

310019                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

311                          DÖVİZ TEVDİAT HESABI - VADELİ

 

31100                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

311000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311008                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311009                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31101                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

311010                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311018                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311019                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31103                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

311030                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311031                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311032                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311033                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311034                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311035                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311036                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311037                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311038                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311039                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31104                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

311040                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311041                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311042                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311043                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311044                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311045                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311046                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311047                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311048                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311049                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31110                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

311100                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311101                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311102                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311103                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311104                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311105                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311106                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311107                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311108                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311109                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31111                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

311110                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311111                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311112                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311113                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311114                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311115                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311116                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311117                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311118                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311119                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31112                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

311120                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311121                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311122                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311123                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311124                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311125                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311126                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311127                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311128                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311129                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31113                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

311130                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

311131                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

311132                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

311133                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

311134                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

311135                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311136                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311137                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

311138                   BİR YILDAN DAHA UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

311139                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

312                          TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER) - VADELİ

 

31200                     SABİT FAİZLİ

312000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

312001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

312002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

312003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

312004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

312005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312008                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

312009                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31201                     DEĞİŞKEN FAİZLİ

312010                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

312011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

312012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

312013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

312014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

312015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

312018                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

312019                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

314                          RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR.MEV. (Y.İ.Y.) - VADELİ

 

                                RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI - SABİT

 

31400                     GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

314000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31401                     ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

314010                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( ÜÇ AY DAHİL)

314012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31402                     DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

314020                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314021                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314022                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314023                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314024                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31403                     SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

314030                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314031                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314032                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314033                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314034                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31404                     YEREL YÖNETİMLER

314040                   BİR AYA KADAR VADELİ ( 1 AY DAHİL)

314041                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

314042                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ ( 6 AY DAHİL)

314043                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314044                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

31405                     MAHKEME, SAVCILIK, İCRA.İFLAS.DAİRELERİ, TEREKE

                               HAKİMLİKLERİ

314050                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314051                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314052                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314053                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314054                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

 

                                TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI

 

31420                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - SABİT

314200                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314201                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ ( 3 AY DAHİL)

314202                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314203                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314204                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314205                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314206                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314207                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314208                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314209                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31421                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) - SABİT

314210                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314211                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314212                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314213                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314214                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314215                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314216                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314217                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314218                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314219                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31422                     KOOPERATİFLER

314220                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314221                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314222                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314223                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314224                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314225                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314226                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314227                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314228                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314229                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31423                     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR - SABİT

314230                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314231                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314232                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314233                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314234                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314235                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314236                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314237                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314238                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314239                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31424                     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ - SABİT

314240                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314241                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314242                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314243                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314244                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314245                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314246                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314247                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314248                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314249                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31425                     VAK.DER.SEN.BİR.VE ME.KU.KRD.VE.KA.TİC.İŞL. - SABİT

314250                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314251                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314252                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314253                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314254                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314255                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314256                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314257                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314258                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314259                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31426                     KAMU İKT.TEŞ.İLE BUN.BAĞL.MÜES.VE BAĞ.ORTAK. - SABİT

314260                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314261                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ(3 AY DAHİL)

314262                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314263                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314264                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314265                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314266                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314267                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314268                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314269                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31427                     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - SABİT

314270                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314271                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314272                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314273                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314274                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314275                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314276                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314277                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314278                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314279                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31428                     BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM-SABİT

314280                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DÂHİL)

314281                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314282                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314283                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314284                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314285                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314286                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314287                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314288                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314289                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31429                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - DEĞİŞKEN

314290                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314291                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314292                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314293                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314294                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314295                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314296                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314297                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314298                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314299                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31430                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)-DEĞİŞKEN

314300                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314301                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314302                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314303                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314304                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314305                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314306                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314307                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314308                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314309                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31431                     KOOPERATİFLER - DEĞİŞKEN

314310                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314311                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314312                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314313                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314314                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314315                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314316                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314317                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314318                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314319                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31432                     DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR - DEĞİŞKEN

314320                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314321                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314322                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314323                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314324                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314325                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314326                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314327                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314328                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314329                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31433                     SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ- DEĞİŞKEN

314330                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314331                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314332                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL) 

314333                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314334                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314335                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314336                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314337                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314338                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314339                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31434                     VAK.DER.SEND.BİRL. VE MESLEKİ KUR.KURDUKLARI VEYA

                               KAT.TİC.İŞ. - DEĞİŞKEN

314340                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314341                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314342                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314343                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314344                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314345                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314346                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314347                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314348                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314349                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31435                     K.İ.T.İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTK. - DEĞİŞKEN

314350                   BİR AYA KADAR VADELİ ( BİR AY DAHİL)

314351                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314352                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314353                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314354                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314355                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314356                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314357                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314358                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314359                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31436                     YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - DEĞİŞKEN

314360                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314361                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314362                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314363                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314364                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314365                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314366                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314367                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314368                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314369                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31437                     BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM - DEĞİŞKEN

314370                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314371                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314372                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314373                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314374                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314375                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314376                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314377                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314378                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314379                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

                                DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

 

31440                     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER, VE SENDİKALAR - SABİT

314400                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314401                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314402                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314403                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314404                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314405                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314406                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314407                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314408                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314409                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31441                     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI - SABİT

314410                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314411                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314412                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314413                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314414                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314415                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314416                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314417                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314418                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314419                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31442                     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI - SABİT

314420                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314421                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314422                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314423                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314424                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314425                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314426                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314427                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314428                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314429                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31444                     MAH.SAV.İCR.VE İF.D.VE TER.HK.NEZ.P.V.NOT.HESAP. - SABİT

314440                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314441                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314442                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314443                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314444                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314445                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314446                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314447                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314448                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314449                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31445                     MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YATIR.PARALAR - SABİT

314450                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314451                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314452                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314453                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314454                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314455                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314456                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314457                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314458                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314459                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31446                     ELÇİLİK VE KON.İLE ULUS.KUR.TÜRK.BÜR.VE TEMSİLCİLİK. - SABİT

314460                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314461                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314462                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314463                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314464                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314465                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314466                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314467                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314468                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314469                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31447                     FONLAR - SABİT

314470                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314471                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314472                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314473                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314474                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ 

314475                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314476                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314477                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314478                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314479                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31448                     DEVLET MEMUR.İŞÇİ.VE EMEK.KONUT ED.YAR.HESABI - SABİT

314480                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314481                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314482                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314483                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314484                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314485                    BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314486                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314487                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314488                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314489                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31459                     DİĞER - SABİT

314590                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314591                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314592                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314593                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314594                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314595                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314596                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314597                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314598                   BİR YILDAN UZUN VADELİ -YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314599                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31460                     VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR - DEĞİŞKEN

314600                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314601                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314602                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314603                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314604                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314605                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314606                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314607                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314608                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314609                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31461                     APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI - DEĞİŞKEN

314610                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314611                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314612                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314613                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314614                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314615                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314616                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314617                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314618                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314619                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31462                     TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI - DEĞİŞKEN

314620                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314621                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314622                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314623                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314624                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314625                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314626                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314627                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314628                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314629                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31464                     MAHKEMELER, SAVCILIKLAR., İCRA VE İFLAS DAİRELERİ T. HAK.

                               NEZD.P.NOT.HES.- DEĞİŞKEN

314640                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314641                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314642                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314643                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314644                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314645                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314646                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314647                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314648                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314649                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31465                     MAHKEME. TEVDİ YERİ GÖST.ÜZERE YATIRILAN PARALAR –

                               DEĞİŞKEN

314650                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314651                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314652                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314653                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314654                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314655                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314656                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314657                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314658                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314659                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31466                     ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN

                               TÜRKİYEDEKİ.BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ - DEĞİŞKEN

314660                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314661                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314662                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314663                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314664                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314665                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314666                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314667                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314668                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314669                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31467                     FONLAR - DEĞİŞKEN

314670                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314671                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314672                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314673                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314674                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314675                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314676                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314677                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314678                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314679                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31468                     DEVLET MEMUR., İŞÇİ. VE EMEK.KONUT EDİN. YARD.HES. –

                               DEĞİŞKEN

314680                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314681                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314682                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314683                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314684                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314685                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314686                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314687                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314688                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314689                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31470                     DİĞER - DEĞİŞKEN

314700                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

314701                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

314702                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

314703                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

314704                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

314705                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314706                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314707                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

314708                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

314709                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

315                          KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADELİ - Y.P.

 

31500                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

 

31501                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

31503                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

315030                   BANKALAR

315031                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315039                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31504                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

315040                   BANKALAR

315041                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315049                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

 

31510                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

 

31511                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

 

31512                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - SABİT FAİZLİ

315120                   BANKALAR

315121                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315129                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31513                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER - DEĞİŞKEN FAİZLİ

315130                   BANKALAR

315131                   BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315139                   DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

316                          TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y.) - VADELİ

 

31600                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - SABİT

316000                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316001                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316002                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316003                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316004                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316005                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316006                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316007                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316008                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316009                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31601                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR - SABİT

316010                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316011                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316012                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316013                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316014                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316015                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316016                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316017                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316018                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316019                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31609                     DİĞER KURULUŞLAR - SABİT

316090                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316091                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316092                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316093                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316094                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316095                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316096                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316097                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316098                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316099                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31610                     GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - DEĞİŞKEN

316100                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316101                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316102                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316103                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316104                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316105                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316106                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316107                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316108                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316109                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31611                     HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR - DEĞİŞKEN

316110                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316111                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316112                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316113                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316114                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316115                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316116                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316117                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316118                   BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316119                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

31619                     DİĞER KURULUŞLAR - DEĞİŞKEN

316190                   BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)

316191                   BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

316192                   ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

316193                   ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ

316194                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

316195                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316196                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316197                   BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

316198                   BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ

316199                   BİRİKİMLİ MEVDUAT

 

318                          BANKALAR MEVDUATI - VADELİ - T.P.

 

31800                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

31801                     KAMU MEVDUAT BANKALARI

31802                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

31803                     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

31804                     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

31805                     YABANCI YATIRIM BANKALARI

31806                     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

31807                     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

31808                     KATILIM BANKALARI

 

319                          BANKALAR MEVDUATI - VADELİ - Y.P.

 

31900                     TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

31901                     KAMU MEVDUAT BANKALARI

31902                     ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

31903                     YABANCI MEVDUAT BANKALARI

31904                     KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

31905                     YABANCI YATIRIM BANKALARI

31906                     YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

31907                     ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞ.

31908                     KATILIM BANKALARI

 

320                          KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN FONLAR - T.P.

 

32000                      YURTİÇİ YERLEŞİK

320000                    MÜSTAKRİZLERİN

320001                    BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

320002                    BANKALARIN

 

32001                      YURTDIŞI YERLEŞİK

320010                    MÜSTAKRİZLERİN

320011                    BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

320012                    BANKALARIN

 

321                          KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN FONLAR - Y.P.

 

32100                      YURTİÇİ YERLEŞİK

321000                    MÜSTAKRİZLERİN

321001                    BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

321002                    BANKALARIN

 

32101                      YURTDIŞI YERLEŞİK

321010                    MÜSTAKRİZLERİN

321011                    BANKA ORTAK VE ORTAKLIKLARININ

321012                    BANKALARIN

 

323                          KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TARAFINDAN KABUL EDİLEN KIYMETLİ MADENLER – Y.P.

 

324                          7 GÜN İHBARLI MEVDUAT

 

32400                     TASARRUF MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)

32401                      TASARRUF MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)

 

32402                      TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)

324020                   GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324021                   HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

324022                   KOOPERATİFLER

324023                   DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

324024                   SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

324025                   VAKIF, DER.SEN.BİRL.VE MESLEKİ KUR.K.VEYA KATIL. TİC. İŞLETME.

324026                   K.İ.T. İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

324027                   YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324028                    BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

 

32403                      DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)

324030                   VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR

324031                   APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI

324032                   TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI

324033                   SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

324034                   MAHKEME.SAVC.İCRA VE İF.DAİ. VE TER.HAK. NEZD. P.NOT.HESAP.

324035                   MAHKEME. TEVDİ YERİ GÖSTERİLMEK ÜZERE YATIRILAN PARALAR

324036                   ELÇİLİK VE KONS.İLE ULUSL.KURL.TÜRKİYE’DEKİ BÜRO VE TEMSİL

324037                   FONLAR

324039                   DİĞER

 

32404                      TİC. VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK)

324040                   GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

324041                   HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR

324042                   DİĞER KURULUŞLAR

 

325                          7 GÜN İHBARLI DÖVİZ TEVDİAT HESABI

 

32500                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

32501                     YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

32502                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

32503                     YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

 

328                          PARA PİYASALARINA BORÇLAR - T.P.

 

32801                     BANKALARARASI PİYASALARA BORÇLAR

32802                     TAKASBANK PARA PİYASALARINA BORÇLAR

32803                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASALARINA BORÇLAR

 

 

329                          PARA PİYASALARINA BORÇLAR - Y.P.

 

32901                     BANKALARARASI PİYASALARA BORÇLAR

32902                     TAKASBANK PARA PİYASALARINA BORÇLAR

32903                     BORSA İSTANBUL PARA PİYASALARINA BORÇLAR

 

 

332                          REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR – T.P.

 

33200                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

332000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

332001                   BANKALAR

332002                   ARACI KURUMLAR

332003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332005                   GERÇEK KİŞİLER

 

33201                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

332010                   MERKEZ BANKALARI

332011                   BANKALAR

332012                    ARACI KURUMLAR

332013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332015                   GERÇEK KİŞİLER

 

33202                     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR-YURTİÇİNDEN

332020                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

332021                   BANKALAR

332022                   ARACI KURUMLAR

332023                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332024                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332025                   GERÇEK KİŞİLER

 

33203                     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR – YURTDIŞINDAN

332030                   MERKEZ BANKALARI

332031                   BANKALAR

332032                   ARACI KURUMLAR

332033                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332034                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332035                   GERÇEK KİŞİLER

 

333                          REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR – Y.P.

 

33300                     YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

333000                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

333001                   BANKALAR

333002                   ARACI KURUMLAR

333003                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333004                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333005                   GERÇEK KİŞİLER

 

33301                     YURTDIŞI İŞLEMLERDEN          

333010                   MERKEZ BANKALARI

333011                   BANKALAR

333012                   ARACI KURUMLAR

333013                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333014                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333015                   GERÇEK KİŞİLER

 

33302                     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR- YURTİÇİNDEN

333020                   TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

333021                   BANKALAR

333022                   ARACI KURUMLAR

333023                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333024                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333025                   GERÇEK KİŞİLER

 

33303                     MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR-YURTDIŞINDAN   

333030                   MERKEZ BANKALARI

333031                   BANKALAR

333032                   ARACI KURUMLAR

333033                   DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333034                   DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333035                   GERÇEK KİŞİLER

 

334                         MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR- T.P.

 

335                         MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR- Y.P.

 

336                                         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.

 

33600                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

33601                     DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

 

337                                         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.

 

33700                     SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

33701                     DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

 

340                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ - T.P.

 

341                          TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ - Y.P.

 

342                          YURTİÇİ BANKALARDAN KULANILAN KREDİLER - T.P.

 

34200                     KISA VADELİ

34210                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

343                          YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.

 

34300                     KISA VADELİ

34310                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

344                          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P

 

34400                     KISA VADELİ

34410                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

345                          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -Y.P.

 

34500                     KISA VADELİ

34510                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

346                          SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – T.P.

 

34600                     İLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA                  ARAÇLARI

346000                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3460000  YURTİÇİ BANKALARDAN

3460001  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3460002  YURTDIŞI BANKALARDAN

3460003  YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

346001                   SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

34601                                     KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

346010                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3460100  YURTİÇİ BANKALARDAN

3460101  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3460102  YURTDIŞI BANKALARDAN

3460103  YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

346011                    SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

347                          SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – Y.P.

 

34700                                     İLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

347000                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3470000  YURTİÇİ BANKALARDAN

3470001  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3470002  YURTDIŞI BANKALARDAN

3470003  YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

347001                   SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

34701                                     KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

347010                   SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3470100  YURTİÇİ BANKALARDAN

3470101  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3470102  YURTDIŞI BANKALARDAN

3470103  YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

347011                   SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

 

348                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - T.P.

 

34800                     YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

348000                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348001                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348009                   DİĞER

34801                     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

348010                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348011                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348019                   DİĞER

34802                     YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

348020                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348021                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348029                   DİĞER

34810                     YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

348100                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348101                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348109                   DİĞER

34811                     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

348110                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348111                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348119                   DİĞER

34812                     YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELI

348120                   SENDİKASYON KREDİLERİ

348121                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348129                   DİĞER

 

349                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - Y.P.

 

34900                     YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

349000                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349001                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349009                   DİĞER

34901                     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

349010                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349011                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349019                   DİĞER

34902                     YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

349020                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349021                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349029                   DİĞER

34910                     YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

349100                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349101                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349109                   DİĞER

34911                     YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

349110                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349111                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349119                   DİĞER

34912                     YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

349120                   SENDİKASYON KREDİLERİ

349121                   SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349129                   DİĞER

 

350                          KARŞILIKLAR - T.P.

 

35000                     GENEL KARŞILIKLAR

350000                   BİRİNCİ GRUP KREDİLER

350001                   İKİNCİ GRUP KREDİLER

350002                   GAYRİNAKDİ KREDİLER İÇİN AYRILANLAR

3500020                 BİRİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

3500021 İKİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

 

350009                   DİĞER

 

35001                     KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

35002                     BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI

35003                     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

35004                     VERGİ KARŞILIKLARI

350040                   KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

350041                   GELİR VERGİSİ KARŞILIĞI

 

 

35005                      DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

350050                   BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER

350051                   BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

350052                   FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

350059                   DİĞER

 

35006                      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

350060                                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
350061                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

35009                     TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ

KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

 

35020                     YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

 

35030                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

35099                     DİĞER KARŞILIKLAR

 

 

351                          KARŞILIKLAR - Y.P.

 

35100                     GENEL KARŞILIKLAR

351000                   BİRİNCİ GRUP KREDİLER

351001                   İKİNCİ GRUP KREDİLER

351002                   GAYRİNAKDİ KREDİLER İÇİN AYRILANLAR

3510020                 BİRİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

3510021 İKİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

351009                   DİĞER

 

35103                     KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

 

35104                     VERGİ KARŞILIKLARI

 

35106                      TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
351060                                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

351061                   GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

35109                     TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ

KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

 

35120                     YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

 

35130                      KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

 

 

35199                     DİĞER KARŞILIKLAR

 

352                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - T.P.

 

35200                     FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

35201                     FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI

35202                     DİĞER

 

353                          KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - Y.P.

 

35300                     FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

35301                     FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI

35302                     DİĞER

 

354                          ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - T.P.

 

355                          ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - Y.P.

 

356                         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

357                         FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

359                          YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ – Y.P.

 

35900                     YURTDIŞI BANKALARDAN - KISA VADELİ

35901                     YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN - KISA VADELİ

35910                     YURTDIŞI BANKALARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ

35911                     YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ

 

360                          FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - T.P.

 

36000                     MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI

36001                     KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36002                     TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI

36006                     REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI

 

36008                     FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

36009                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GİDER REESKONTLARI

 

36099                     DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

361                          FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - Y.P.

 

36100                     MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI

36101                     KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI

36102                     TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI

36106                     REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI

 

36108                     FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR

 

36109              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GİDER REESKONTLARI

 

36199                     DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI

 

364                          TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - T.P.

 

36400                     ALIM SATIM AMAÇLI

364001                   VADELİ İŞLEMLER

364002                   SWAP İŞLEMLERİ

364003                   FUTURES İŞLEMLERİ

364004                   OPSİYONLAR

364009                   DİĞER

 

36401                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364011                   VADELİ İŞLEMLER

364012                   SWAP İŞLEMLERİ

364013                   FUTURES İŞLEMLERİ

364014                   OPSİYONLAR

364019                   DİĞER

 

36402                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364021                   VADELİ İŞLEMLER

364022                   SWAP İŞLEMLERİ

364023                   FUTURES İŞLEMLERİ

364024                   OPSİYONLAR

364029                   DİĞER

 

36403                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364031                   VADELİ İŞLEMLER

364032                   SWAP İŞLEMLERİ

364033                   FUTURES İŞLEMLERİ

364034                   OPSİYONLAR

364039                   DİĞER

 

365                          TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - Y.P.

 

36500                     ALIM SATIM AMAÇLI

365001                   VADELİ İŞLEMLER

365002                   SWAP İŞLEMLERİ

365003                   FUTURES İŞLEMLERİ

365004                   OPSİYONLAR

365009                   DİĞER

 

36501                                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365011                   VADELİ İŞLEMLER

365012                   SWAP İŞLEMLERİ

365013                   FUTURES İŞLEMLERİ

365014                   OPSİYONLAR

365019                   DİĞER

 

36502                     NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365021                   VADELİ İŞLEMLER

365022                   SWAP İŞLEMLERİ

365023                   FUTURES İŞLEMLERİ

365024                   OPSİYONLAR

365029                   DİĞER

 

36503                     YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365031                   VADELİ İŞLEMLER

365032                   SWAP İŞLEMLERİ

365033                   FUTURES İŞLEMLERİ

365034                   OPSİYONLAR

365039                   DİĞER

 

366                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - T.P.

 

36600                     VADESİZ HESAP

36601                     VADELİ HESAP

 

367                          YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.

 

36700                     VADESİZ HESAP

36701                     VADELİ HESAP

 

368                          ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

36800                     ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

36809                     DİĞER

 

370                          İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - T.P.

 

37000                     BANKAMIZ POZİSYONUYLA İLGİLİ TRANSFER EMİRLERİ

370000                   AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370001                   VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370002                   MAL MUKABİL İTHALAT İŞLEMLERİ

370003                   KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370004                   NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI

370009                   DİĞER

 

371                          İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - Y.P.

 

37100                     TRANSFER EMİRLERİ

371000                   AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371001                   VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371002                   MAL MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371003                   KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371004                   NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI

371009                   DİĞER

 

376                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - T.P.

 

37600                     TAHVİLLERİMİZ

37601                     BONOLARIMIZ

37602                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

377                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - Y.P.

 

37700                     TAHVİLLERİMİZ

37701                     BONOLARIMIZ

37702                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

378                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - T.P.

 

37800                     TAHVİLLERİMİZ

37801                     BONOLARIMIZ

37802                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

379                          İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - Y.P.

 

37900                     TAHVİLLERİMİZ

37901                     BONOLARIMIZ

37902                     VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

 

380                          ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER - T.P.

 

38000                     ÖDENECEK VERGİLER

380000                   ÜCRETLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ

380001                   SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GELİR VERGİSİ

380002                   MENKUL SERMAYE İRADI GELİR VERGİSİ

380003                   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI GELİR VERGİSİ

380004                   DAR MÜKELLEF KURUMLAR VERGİSİ

380005                   BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

380006                   KAMBİYO MUAMELELERİ VERGİSİ

380007                   MAKBUZ MUKABİLİ ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ

380008                   İSTİHKAKTAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ

380009                   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

380010                   ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

380011                   ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

380012                   ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

380013                   İNŞAAT VE ONARIM ÖDEMELERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ

380014                   ZİRAİ MAHSULLER GELİR VERGİSİ

380019                   DİĞER VERGİLER

 

38020                     ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

 

38040                     ÖDENECEK PRİMLER

380400                   SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ - PERSONEL

380401                   SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ - İŞVEREN

380402                   BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI PRİMLERİ - PERSONEL

380403                   BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI PRİMLERİ - İŞVEREN

380404                   EMEKLİ SANDIĞI AİDATI VE KARŞILIKLARI - PERSONEL

380405                   EMEKLİ SANDIĞI AİDATI VE KARŞILIKLARI - İŞVEREN

380406                   İŞSİZLİK SİGORTASI - PERSONEL

380407                   İŞSİZLİK SİGORTASI - İŞVEREN

380408                   BAĞKUR PRİMLERİ

380409                   DİĞER

 

38050                     ÖDENECEK İCRA TEVKİFATI

 

38060                     YURTDIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU

 

381                          ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER - Y.P.

 

384                          BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR - T.P.

 

38400                     KISA VADELİ

38420                     ORTA VE UZUN VADELİ

 

385                          BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR - Y.P.

 

386                          ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI- T.P.

 

38600                     AMORTİSMANLARDAN

38601                     FAİZ REESKONTLARINDAN

38609                     DİĞER

<