19 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30185

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (EÜTTUAM): Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ege Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Tabiat tarihinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, tabiat ile ilgili materyal toplamak ve bunlardan laboratuar teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, yerli ve yabancı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak karşılıklı bilimsel yardımlaşmalarda bulunmak.

b) Teşhir koleksiyonları ile yükseköğretim öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri ve halkın eğitimine, öğretimine hizmet etmek.

c) Tabiat tarihi ile ilgili konularda seminer, sempozyum ve konferanslar tertip etmek, filmler göstermek ve yayınlarda bulunmak.

ç) Tabiat tarihi amaçlı bilimsel geziler, kazılar yapmak, bu faaliyetlerde öğrenci ve genç tabiatçılara uygulamalı çalışmalar yaptırmak.

d) Tabiat bilimcilerinin yetişmesine katkıda bulunmak.

e) Yurdun doğal kaynaklarını tanımak ve tanıtmak, bunları yurt ekonomisine faydalı kılmada yardımcı olmak.

f) Tabiatın ve özellikle soyu tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri ile doğal anıt niteliğinde olan fosil ve jeolojik yapıların korunması hususunda gerekli girişimlerde bulunmak ve bu konuda yapılacak olan bağışları kabul etmek.

g) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, tercihen Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmeliklerin ilgili madde hükümlerince, bölümdeki eğitim hizmetlerini aksatmamak koşuluyla, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

(3) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı bulunur. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlar müdür yardımcısını, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezi, Üniversite içinde ve dışında temsil etmek.

c) Merkezin idari, teknik ve bilimsel ilişkilerini yürütmek.

ç) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer araştırma ve uygulama kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

d) Yönetim Kurulunun tespit edeceği çalışma düzenini, kararları uygulamak ve bu amaçla görevli personel arasındaki işbölümünü sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı dahil olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Diğer üç üye Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyeleri arasından 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmeliklerin ilgili madde hükümlerince, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez üye tam sayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10  – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amaç ve çalışma alanına uygun müracaatları inceleyerek uygun görünenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Yılsonu faaliyet raporunun hazırlanmasında yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.