18 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30184

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ GIDA GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gıda sektörüyle ilgili (özellikle İç Anadolu Bölgesi ve TR52 Konya-Karaman bölgesinde) ihtiyaç duyulan konularda bilimsel araştırmalar yapmak, üniversite ve sanayi arasında işbirliğinde bulunmak ve gıda geliştirme, uygulama ve araştırma sırasında ortaya çıkabilecek problemleri çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir. Bu sayede Karaman’ın küresel düzeyde rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Katma değeri yüksek gıda maddesi tasarımı ve üretimi, gıda kalite ve güvenliği, gıda ve tüketici konularında sektör temsilcileri ile işbirliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek.

b) Üniversite bünyesinde gıda geliştirme, uygulama ve araştırma konusunda faaliyet gösteren araştırma laboratuvarları ile benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Üniversitede gıda geliştirme uygulama ve araştırma ile ilgili konularda faaliyet gösteren çeşitli birimlere özel uzmanlık gerektiren ileri araştırma cihazları sağlamak, merkez laboratuvarını bu birimlerin hizmetine sunmak.

ç) AR-GE faaliyetleri için öngörülen analiz ve ölçümleri yapmak ve gıda geliştirme uygulama ve araştırma konusundaki çalışmalara destek olmak.

d) Temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, endüstrinin ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, yorumları gerçekleştirmek ve bunlara temel olabilecek malzemeleri üretmek.

e) Gıda geliştirme ve gıda güvenliği konularında eğitim ve öğretim görmek ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına gitmek isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarına destek vermek, gerekli ilişkileri kurarak burslar sağlamak, yurt dışından bu amaçla gelenlere yardımcı olmak.

f) Gıda endüstrisi ile üniversite arasında işbirliğini artırmak.

g) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü olmak üzere, ilgili alanda Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak, bu konuda aracılık ve danışmanlık yapmak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak.

ı) Gıda tasarımı, gıda kalitesi, gıda hijyeni ve güvenirliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.

i) Gıda endüstrisine ürün ve süreç geliştirme konularında yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme desteği vermek, ulusal gıda endüstrisinin rekabet gücünü artırmaya yardımcı olmak.

j) İnsan sağlığını ilgilendiren gıda konularında araştırma yapmak, bilgi üretmek, veri tabanları oluşturmak ve aydınlatıcı yayınlar yapmak, kongre, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.

k) Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için sertifikaya yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

l) Türkiye’nin gıda alanında ulusal politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak, bu amaçla ulusal düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile etkin işbirliği yapmak.

m) Yönetim kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Danışma Kurulu.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir.  Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından biri Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

d) Akademik yılsonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapar, görüş ve öneride bulunma görevlerini yürütür.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve onaylamak.

b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar alıp Rektörün onayına sunmak.

c) Merkez bünyesinde çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek, bunların başkanlarını görevlendirmek ve bunlara ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.