18 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30184

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesine bağlı Tıp, Veteriner, Eczacılık ve Diş Hekimliği gibi bütünleşik eğitim veren fakülteler dışındaki fakülte, konservatuar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve enstitülerde güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/8/2013

28725

2-

21/1/2016

29600