18 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30184

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesindeki yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çift yabancı dille eğitim yapılan zorunlu hazırlık sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin iki yabancı dille yapıldığı bölüm/programlar için uygulanan hazırlık sınıfını,

b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlar için yabancı diller yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile uygulanabilen hazırlık sınıfını,

c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

e) Yüksekokul Müdürlüğü: Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

f) Yüksekokul: Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yüksekokul Kurulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ğ) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ı) Zorunlu hazırlık sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az yüzde %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölümler ya da eğitim programı kapsamındaki derslerin tamamının bir yabancı dille yapıldığı bölüm/programlar için uygulanan hazırlık eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Eğitim

MADDE 5 – (1) Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersleri birimlerin ilgili akademik yıl öncesindeki Ağustos ayı içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne talepleri üzerine yüz yüze ya da uzaktan öğretim olarak verilir.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ön lisans/lisans eğitimine başlamak isteyen öğrenciler, güz dönemi başında yapılan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına girmeyen ya da bu sınavdan başarısız olan öğrenciler; mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak ve başarmak zorundadırlar. Bu öğrenciler başarısız oldukları derslerin devam koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla takip eden yıllarda ara sınav ve finallere katılabilirler.

(3) Başka herhangi bir üniversitede her yarıyıl için en az 2 yerel kredi olmak üzere ortak zorunlu yabancı dil derslerini alıp başarmış veya hazırlık sınıfı eğitimi programına devam etmiş ve başarılı olmuş öğrenciler kayıtlı oldukları birimleri tarafından ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretimi İle İlgili Temel Esaslar

Hazırlık sınıfı açılması

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının açılmasına ilişkin öneri; ilgili birimin talebi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun görüşü, Senatonun kararı uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

Hazırlık sınıfı öğretimi ve akademik takvim

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfları öğretimi ile ilgili tüm konular; Yüksekokul Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek koordinatörler ile sınıf danışmanlarının katılacağı Akademik Kurulda görüşülerek belirlenir.

(2) Hazırlık eğitimi akademik takvimi Yüksekokul Müdürlüğünce önerilir ve Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 9 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim bölümünün/programlarının öngördüğü yabancı dilde Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde kendi konularında okuduğunu veya duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, ilgili yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme, uluslararası yayınları izleyebilme, seminer ve tartışmalara katılabilme ve mesleklerini uluslararası düzeyde uygulayabilmeleri için gerekli yabancı dil yeterliğini kazandırmaktır.

Kayıt

MADDE 10 – (1) Üniversitede hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin/programların birinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, ilgili bölüme/programa kayıt yaptırırlar. Daha sonra, öğrenim görmeye hak kazandıkları bölüme/programa kayıt yaptırdıklarına dair belge ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurarak, hazırlık sınıfları için kayıt yaptırırlar.

(2) Öğrenciler her yarıyıl başında kayıtlı oldukları bölümün/programın katkı paylarını yatırarak, kayıtlarını yeniletmek zorundadır.

Kayıt dondurma

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazeretlerini kanıtlamaları ve bunun da Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Bu durumdaki öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra hazırlık sınıfına devam ederler.

Eğitim süresi

MADDE 12 – (1) Hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Hazırlık sınıfı eğitiminde geçen süre lisans/önlisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenir. Hazırlık eğitimi süresince yabancı dil dersleri, öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre haftada en az 24, en çok 30 saat olarak düzenlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı, toplam ders saatinin %15’ini geçtiği takdirde, derslere devam hakkını kaybeder, başarısız sayılır ve yılsonu genel sınavına giremez. Ancak bir sonraki akademik yılbaşında yapılacak muafiyet sınavına girebilir.

(2) Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Yüksekokula başvuranlar ve 14 üncü madde (Tablo-1)’de belirtilen sınavlardan başarılı olanlardan, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(3) İki yıl üst üste devamsız olan öğrencilerden eğitim programı kapsamındaki derslerin en az yüzde %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölüm/program veya eğitim dili yabancı dil olan bölüm/program öğrencilerinin kayıtları Yüksekokulun önerisi ve kayıtlı bulundukları ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile silinir.

Muafiyet

MADDE 14 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ön lisans/lisans eğitimine başlamak isteyen öğrencilerden:

a) Öğretim yılı başında yapılan hazırlık sınıfından muafiyet sınavına giren ve 70 ve üzeri puan alanlar,

b) ÖSYM tarafından yapılan veya YÖK tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve (Tablo-1)’de verilen eşdeğerlik tablosunda belirtilmiş olan yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı alanlar,

Tablo-1

Muafiyet Seviye Tablosu

                        Avrupa Ortak Dil

                      Çerçevesi Seviyeleri                        YDS Puanı

                                   A1                                              20

                                   A1+                                           40

                                   A2                                              45

                                   A2+                                           50

                                   B1                                              60

                                   B1+                                            65

                                   B2                                              70

                                   C1                                              80

                                   C2                                              90<

c) Daha önce herhangi bir üniversitenin yabancı dil hazırlık bölümüne/programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar,

ç) Ortaöğretiminin son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,

yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar.

(2) Çift dille eğitim yapılan bölüm/programlara kayıt olan öğrenciler bu maddede belirtilen esaslar ile sadece bir yabancı dilden muaf olanlar diğer yabancı dil için hazırlık eğitimine tabi olurlar.

(3) Bu maddede belirtilen sınavlardan alınan puanlar YÖK tarafından belirlenen geçerlilik süresince, Yüksekokul tarafından yapılan muafiyet sınavından alınan puanlar ise üç yıl geçerlidir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler kayıt oldukları bölüme/programlara başlarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfları Eğitimi Programları

Eğitim programı dersleri bir yabancı dil ile yapılan programlar

MADDE 15 – (1) Eğitim programı derslerinin bir yabancı dille yapıldığı bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B2 veya B2+ seviyesini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrencilere, bir eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfını tekrar eder ve yine başarısız olan öğrenciler, bir sonraki ders yılı başında yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda başarısız olan öğrencilerin, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

Eğitim programı derslerinin en az %30’u bir yabancı dil ile yapılan programlar

MADDE 16 – (1) Eğitim programı derslerinin en az %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B1+ seviyesini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrencilere, bir eğitim-öğretim yılı destek eğitimi verilir. Destek eğitiminde başarısız olan öğrenciler, ilk ders yılı başında yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına alınır. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda başarısız olan öğrencilerin, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

Eğitim programı dersleri iki yabancı dil ile yapılan programlar

MADDE 17 – (1) Eğitim programı derslerinin iki yabancı dille yapıldığı bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı her bir dil için Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B1 seviyesini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına her başarısız olduğu dil için girer. Bu sınavlardan herhangi birinden ya da ikisinden başarısız olan öğrencilere, bir eğitim-öğretim yılı destek eğitimi verilir. Destek eğitiminde başarısız olan öğrenciler, ilk ders yılı başında yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına alınır. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda başarısız olan öğrencilerin, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca,  yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfları

MADDE 18 – (1) Eğitim programı Türkçe olan bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B1 seviyesini karşılayacak şekilde belirlenmektedir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.

(3) Her yıl isteğe bağlı hazırlık eğitim programına devam edecek öğrenci kontenjanı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir.

(4) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi programına kontenjan dâhilinde kabul edilmiş olan öğrenciler ders kaydı işlemleri süresince bölümlerine geçmek istediklerini beyan ederek hazırlık eğitiminden vazgeçebilirler.

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devamsız veya başarısız olan öğrenciler ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, kayıt oldukları bölüm/programa devam ederler. Bu öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar, akademik takvimde belirlenen süre içinde Yüksekokula müracaat etmek koşuluyla başarılı oluncaya kadar, her öğrenim yılı başında yapılan muafiyet sınavlarına girerler. Türkçe programını tamamlayan, ancak sadece hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları bölüm/programlarına devam ettiklerinde ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf tutulurlar; devamsız veya başarısız olan öğrenciler ise mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak ve başarmak zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınav türleri

MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; muafiyet sınavı, ara sınav, yılsonu genel sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Bunlardan;

a) Muafiyet sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış olan öğrenciler için uygulanır ve ilgili yabancı dilde yeni ders yılı başında yapılır. Ayrıca, hazırlık sınıflarının yılsonu, genel ve bütünleme sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de ilk açılacak muafiyet sınavına alınırlar. Ayrıca;

1) Muafiyet sınavını başaran öğrenciler, doğrudan Üniversiteye girişte kaydoldukları eğitim-öğretim bölümüne/programına başlarlar,

2) Muafiyet sınavı, ilgili program doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir,

3) Muafiyet sınavı, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır, başarı notu 70’tir,

4) Muafiyet sınavları, Yüksekokul Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır.

b) Ara sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her eğitim-öğretim yarıyılı içinde ikiden az olmamak üzere yapılır. Hazırlık sınıflarının ara sınavları Yüksekokul tarafından oluşturulan komisyonca, eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılır. Ayrıca, ara sınavlar dışında önceden tarih bildirilmeden kısa süreli sınavlar da yapılabilir. 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokul Müdürlüğüne yapılan başvurulara dayanılarak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır.

c) Yılsonu genel sınavı: Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır. Bu sınav eğitim-öğretim yılı sonunda yapılır.

ç) Bütünleme sınavı: Yılsonu genel sınavına, hakkı olup da katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrenciler bu sınava alınır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 20 – (1) Başarı notu; yılsonu genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu, ara sınav puan ortalamasının %40’ı ve yılsonu genel/bütünleme sınavlarının puan ortalamasının %60’ı alınarak hesaplanır. Ancak öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, genel ya da bütünleme sınavlarında uygulanan her bir sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 70 olması şarttır.

(2) Çift yabancı dille eğitim yapılan hazırlık sınıflarında olup her iki dilden hazırlık eğitimi gören öğrenciler her bir yabancı dil için ilgili mevzuatta yer alan hükümleri sağlamalıdır. Herhangi bir dilden başarısız olan öğrenciler başarısız olduğu dil için hazırlık sınıfını tekrar eder, her iki dilden de başarısız olan öğrenciler iki dil için de hazırlık sınıfını tekrar eder.

(3) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların ortalaması alınarak belirlenir.

(4) Genel/bütünleme sınav puan ortalaması, öğrencinin genel/bütünleme sınavlarında almış olduğu puanların ortalaması alınarak belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itirazın, sınav sonuçlarının ilanından itibaren kanuni süre içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılması gerekir. İlgili ders sorumlusunun görüşü alınarak yapılacak inceleme sonucu, maddi hata tespit edilirse, sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.

Mazeretler

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin mazeretleri haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Müdürlüğüne yaptıkları başvurular,  Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrenciler mazeretlerine ilişkin başvurularını, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde yapar. Bu süre geçtikten sonra yapılacak mazeret başvuruları işleme konulmaz.

(3) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının, 3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.

(4) Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.