16 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30182

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2017/29)

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nin Ek-1’inde yer alan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler listesine aşağıdaki satırlar eklenmiştir:

“

8421.23.00.00.00

İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri

TS 7407

Karayolu taşıtları-İçten yanmalı motorlar-Yağ filtreleri

8421.31.00.90.00

Diğerleri

TS 932

Hava filtre elemanları-İçten yanmalı motorlar ve kompresörler için

9613.90.00.00.11

Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin)

TS EN ISO 9994

Çakmaklar-Emniyet Kuralları

”

MADDE 2 – Bu Tebliğin 1 inci maddesindeki tablonun üçüncü satırı yayımı tarihinde, diğer satırları Tebliğin yayımı tarihinden 45 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2016

29934 (Mükerrer)