14 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30180

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/15)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/24)

MADDE 1 – 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15)’nin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Holstein ırkı hayvan alımlarında, Banka veya TKK tarafından kredi limitleri 1/1/2017 tarihinden önce onaylanan ancak, hayvan tedariki ve serbest dolaşıma giriş işlemleri 2017 yılına kalan üreticiler için, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanması kaydıyla, yurt içinde doğmuş olma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yalnızca etçi ırklarda damızlık belgesi yerine pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesi/sertifikası (saflık oranı en az %87,5 olan) ile de kredi kullandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yalnızca etçi ırklar olan angus, hereford, şarole ve limuzin ırklarında damızlık belgesi yerine pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesi/sertifikası/pasaportu ile de kredi kullandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Lisanslı depoculuk kriterlerini haiz depo yatırımı yaparak, depolarını ve işletmeciliğini Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ne uzun süreli olarak kiralayan gerçek/tüzel kişiler, lisanslı depo yatırımları ile ilgili olarak 12/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Karar kapsamında yatırım kredisinden faydalanırlar.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe 35 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı

MADDE 35/A – (1) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

a) ÇKS’ye kayıtlı olarak üretimini yaptıkları tarımsal ürünlerini lisanslı depolara bizzat teslim ederek Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alan üreticilere, Karar kapsamında ELÜS karşılığı kredi kullandırılır.

b) Lisanslı depoya teslim edilecek ürünün/ürünlerin, ilgili üretim dönemine ilişkin ÇKS’de kayıtlı olması gerekir.

c) Lisanslı depoya teslim edilerek karşılığında ELÜS alınan ürün miktarının, üreticinin ÇKS’de kayıtlı üretim alanı ile uyumlu olması gerekir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü ve 5 inci maddeleri 12/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/3/2017

30001