10 Eylül 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30176

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ MÜFREDAT ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İbn Haldun Üniversitesinin lisans ve lisansüstü eğitim programlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde bölümlere rehberlik etmek, anaokulundan başlamak üzere 12 yıllık eğitimin her kademesinde ve her ders/konu alanına ilişkin İslam ve Türk Medeniyetinin birikim, deneyim ve örnekleri ile günümüzdeki bilimsel bilgi ve eğitim teknolojisi destekli öğretim yöntem ve teknikleri doğrultusunda müfredat ve materyal geliştirme konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek, proje çağrısı yapmak ve bunları desteklemek, müfredat hazırlamak veya hazırlatmak ve buna uygun materyalleri geliştirmek, yazılı, görsel ve işitsel yayınlar hazırlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.

b) Anaokulu ile birlikte 12 yıllık eğitim/öğretim programlarının Türk-İslam Medeniyetinin birikim ve örnekleri, gelişmiş ülkelerin uygulamaları ile bilim ve teknolojideki ilerlemeler ışığında geliştirilmesine yönelik yurt içi ve yurt dışı imkânlar doğrultusunda çalışmalar yapmak.

c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ifade olunan çerçevede eğitim/öğretim programı ile ders kitabı ve öğretim materyallerine yönelik yapılan proje, hazırlanan ürün ve lisansüstü akademik çalışma vb. ilmî çalışmaları her türlü desteklemek.

ç) Ulusal ve uluslararası iyi müfredat ve materyal örneklerini seçmek ve ödüllendirmek.

d) Müfredat ve materyal geliştirme ve uygulama konusunda devlet, özel, vakıf okulları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak. Üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri ile konu çerçevesinde iş birliği imkânları geliştirmek.

e) Üniversite içinden ve üniversite dışından müfredat (eğitim programı/öğretim programı) geliştirmek amacıyla komisyonları kurmak/kurdurmak.

f) Müfredat geliştirme ile ilgili araştırma ve geliştirme sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

g) Müfredat geliştirme ve ders kitabı hazırlama teknikleri doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla kurs, sertifika programları ve seminerler düzenlemek.

ğ) Merkezin çalışma alanına dönük olmak kaydıyla çalışma ve arama toplantıları, çalıştaylar, yurt içi veya yurt dışı uluslararası sempozyum vb. ilmî içerikli faaliyetler düzenlemek ve bunları desteklemek; sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elektronik ortamda paydaşlarla paylaşmak.

h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda müfredat geliştirme ve ders araç ve gereçleri hazırlama hususunda basın yayın organları ile işbirliği yapmak, paylaşım ve tanıtım toplantıları gerçekleştirmek.

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje grupları kurulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

h) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bunların görevlendirilmesini sağlamak. 

ı) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

i) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görevlendirilen en fazla 7 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Toplantılara katılım video konferans vb. usuller ile internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.