6 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30172

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Baş koordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,

b) Dekanlık: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

c) Ders kurulu: Fakültenin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler grubunu,

ç) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından görevlendirilen öğretim üyesini,

d) Dönem: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim ders yılını,

e) Dönem koordinatörü: Eğitim-öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesini,

f) Fakülte: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Geliştirici sınav: Bir ders kurulu süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan ara sınavı veya sınavlarını,

ı) Kuramsal sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı veya elektronik teorik sınavları,

i) Müfredat komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak, bu konularda eğitim ve araştırma yapmak üzere oluşturulan sorumlu birimi,

j) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu dışındaki zorunlu dersleri,

k) Ölçme değerlendirme komisyonu: Soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin değerlendirilmesinden sorumlu birimi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Özetleyici sınav: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için, ders ve staj sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavı veya sınavları,

n) Program değerlendirme komisyonu: Mezuniyet öncesi öğrenci, eğitici ve idari personel geribildirimlerini hazırlayan, uygulayan, ilgili verileri toplayan ve değerlendirdikten sonra müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlayan sorumlu birimi,

o) Rektörlük: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,

ö) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

p) Staj: Fakültenin 4. ve 5. döneminde ilk üç yılın devamı niteliğinde olan klinik uygulama dönemlerini,

r) Tanısal sınav: Ders veya staj başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ön öğrenme gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sınavı veya sınavlarını,

s) Tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimini koordine eden ve yürüten sorumlu birimi,

ş) Uygulamalı sınavlar: Bilginin kullanımı ile tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,

t) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

u) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sınavı,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kayıt ve kabul şartları

MADDE 5 – (1) Öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Fakülteye öğrenci hakkını kazanan aday, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden, şahsen veya vekili aracılığıyla yapar.

(2) Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Öğrenci statüsü

MADDE 6 – (1) Fakülteye tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yılın başında ders kaydını yaptırmış ve gereken durumlarda harcını zamanında yatırmış olması şarttır.

(2) Fakülte veya başka bir fakülteden daha önce herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş öğrencilerden tekrar kayıt hakkını kazanıp kayıt yaptıranlar ile herhangi bir fakülteden yatay geçişle gelen öğrencilerden ders muafiyeti isteyenlerin durumu eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren 15 gün içinde başvurmaları halinde fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır. Eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren 15 gün içinde başvurmayanlar ise muafiyet haklarını kaybederler.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yapılacak yatay geçişlerde; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Başvurular fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, gerekli olduğunda, katkı payını ödeyerek, kaydını yeniletmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrenci, fakülte yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yaptırır. Zamanında kaydını yenilemeyen ve gerekli durumlarda harcını yatırmayan öğrenci o yıl öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödemeyen veya kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen ekle-sil döneminde fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 9 – (1) Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları fakülte yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler. Ancak bu tür durumlarda, izinler ile ilgili başvuruların, yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa talep edilmesi halinde eğitim-öğretime başladığı dönemin katkı payı olarak kabul edilir. Ancak varsa katkı payı farkı da ödenir.

(4) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde fakülte yönetim kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Öğrenci, eğitim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. İzinden yararlanabilmesi için öğrencinin ders yılı başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir.

(5) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat gereğince uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirme süresi içinde giremedikleri ders ya da sınavlar için izinli sayılırlar. Bu öğrencilere fakülte yönetim kurulu kararı ile sınav hakkı verilir.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde fakülte yönetim kurulu kararı ile Üniversiteden ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,

b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere; bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programları, Eğitim Süresi ve Yılı

Eğitim programları

MADDE 11 – (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikler, her yıl tıp eğitimi komisyonunun önerisi üzerine fakülte kurulunca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, laboratuvar, klinik çalışma, saha çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı fakülte kurulunca kararlaştırılır.

Eğitim süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim süresi; her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönemden ibarettir. Her ders yılı en az 28 hafta sürelidir.

(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçe’dir.

Eğitim şekli

MADDE 14 – (1) Tıp eğitimi; Dönem 1, 2 ve 3’ü kapsayan Faz-1’de ders kurulları, Dönem 4 ve 5’i kapsayan Faz-2’de stajlar ve Dönem 6’yı kapsayan Faz-3’te ön hekimlik eğitimi esasına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem Koordinatörü, Baş Koordinatör, Komisyonlar ve Ders Kurulu

Dönem koordinatörü

MADDE 15 – (1) Dönem koordinatörü, fakülte yönetim kurulu kararı ile 3 yıl için görevlendirilir.

(2) Dönem koordinatörü, eğitim öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu ders yılı akademik takvim tasarısını hazırlamak.

b) Sorumlu olduğu ders yılının programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumlu olduğu ders yılının yoklamalarını denetleyerek Dekanlığa bilgi vermek.

ç) Sorumlu olduğu ders yılının tüm sınavlarının hazırlanmasında Faz-1 için ders kurulu başkanları ve Faz-2 için staj başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlamak.

d) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliği ve düzeni sağlamak.

e) Sınav sonuçlarının hesaplanıp açıklanmasını sağlamak.

(3) Sınav gözetmenleri dönem koordinatörünün önerisiyle Dekanlık tarafından görevlendirilir.

Baş koordinatör

MADDE 16 – (1) Baş koordinatör, Dekanın göstereceği adaylar arasından fakülte yönetim kurulu tarafından 3 yıl için görevlendirilir.

(2) Baş koordinatörün teklifi ve Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet baş koordinatör yardımcısı görevlendirilir.

(3) Baş koordinatör eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesidir.

(4) Baş koordinatör ve yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Bütün ders yıllarının akademik takviminin tasarısını hazırlamak.

b) Bütün ders yıllarının program bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumlu olduğu ders yılının tüm sınavlarının hazırlanmasında koordinasyon sağlamak.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu

MADDE 17 – (1) Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin ve koordinasyonunun yürütüldüğü komisyondur. Dekan, dekan yardımcıları, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları ve dönem koordinatörlerinden oluşur.

(2) Dekan tıp eğitimi komisyonunun doğal başkanıdır. Dekanın katılmadığı zamanlarda bir dekan yardımcısı komisyona başkanlık eder. Tıp eğitimi komisyonu, Dekanın yokluğunda, dekan yardımcısının veya baş koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu tıp eğitimi komisyonu tarafından düzenlenir.

Mezuniyet sonrası tıp eğitimi komisyonu

MADDE 18 – (1) Fakültenin bünyesinde yer alan anabilim/bilim dallarında uzmanlık/yan dal uzmanlık eğitimi yapanların akademik gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim etkinliklerinin planlanmasını ve takibini, bilimsel araştırmalara katılımlarının sağlanmasını, eğitim ve tez hazırlama süreçlerinin izlenmesini ve düzenlenmesini sağlayan komisyondur. Komisyon, Dekan başkanlığında, dekan yardımcıları ve Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dâhili Tıp Bilimleri bölüm öğretim elemanları arasından Dekan tarafından seçilen 4 temsilci olmak üzere, toplam 7 üyeden oluşur.

(2) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Tıpta uzmanlık eğitiminin hedeflerini belirlemek,

b) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, uzmanlık ve yan dal uzmanlığı eğitimlerini destekleyecek bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik asgari koşulların oluşturulmasını sağlamak,

c) Anabilim dallarının çekirdek eğitim programı doğrultusunda hazırlayacakları, araştırma görevlisi karnesinin şekli, kapsamı ve kullanılmasına ilişkin ilkeleri belirlemek,

ç) Anabilim dalları araştırma görevlisi eğitim programlarının güncellenmesini sağlamak,

d) Mezuniyet sonrası eğitimin kalitesini artırmayı amaçlayan eğitim sürecinde sınavların yapılması konusunda anabilim dallarına öneride bulunmak,

e) Tüm araştırma görevlilerinin katılacağı, Fakülte hizmet alanlarına uyumlarını kolaylaştırmayı ve mesleki gelişimlerini sağlamayı amaçlayan kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, broşür ve kitap yayınlamak, düzenlenecek internet sayfası üzerinden uzaktan eğitim ve iletişim olanağı sağlamak, araştırma görevlerine sahip oldukları hak ve görevleri açıklamak,

f) Uzmanlık tezi yazım kurallarının düzenlenmesinde öneride bulunmak,

g) Mezuniyet sonrası eğitim konusunda düzenlenecek toplantılarda Fakülteyi temsil etmek; bu konudaki yasal düzenlemeleri takip etmek,

ğ) Mezuniyet sonrası eğitimin işleyişi sırasında olabilecek aksayan yönleri belirlemek ve giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

h) Araştırma görevlilerinin bilimsel araştırma yapmalarını özendirmek, araştırma olanaklarının artırılması ve yapılan araştırmaların kalitesinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak,

ı) İl genelinde görev yapan pratisyen ve uzman hekimlerin sürekli eğitim kapsamında mesleki eğitimlerinin geliştirilmesine yönelik seminer, kurs, panel gibi bilimsel toplantıların yapılması için program oluşturmak,

i) Fakültede yürütülmekte olan akreditasyon çalışmalarına destek olmak,

j) Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile ilgili konularda Dekanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Öz değerlendirme komisyonu

MADDE 19 – (1) Öz değerlendirme komisyonu, Fakültenin sunduğu tıp eğitimini sürekli ve sistemik olarak değerlendirmek, tıp eğitimini geliştirici tavsiyelerde bulunmak ve akreditasyonuna katkı sağlamak amacıyla kurulmuş komisyondur. Komisyon, Dekanın başkanlığında, Öz Değerlendirme Komisyonu Koordinatörü olarak bir dekan yardımcısı, bir komisyon sekreteri, 9 adet alt komisyon başkan ve üyelerinden oluşur.

Müfredat komisyonu

MADDE 20 – (1) Müfredat komisyonu, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlayan komisyondur. Dekan/dekan yardımcısı, baş koordinatör, dönem koordinatörleri, temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dâhili bilimler temsilcisi/temsilcileri, öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur. Belirtilen temsilcileri içerecek şekilde en az 12 en fazla 16 üyeden oluşur.

(2) Müfredat komisyonu, mezuniyet öncesi tıp eğitim programı içeriğini belirler ve dönemlere göre planlar. Eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların planlanması ve gerçekleştirilmesi için öneride bulunur. Eğitim programı ile ilgili geri bildirimleri değerlendirerek eğitim programını geliştirir.

Ölçme değerlendirme komisyonu

MADDE 21 – (1) Ölçme değerlendirme komisyonu, öğrenci ölçme ve değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini belirleyen ve denetleyen soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur. Dekan/dekan yardımcısı, baş koordinatör, dönem koordinatör temsilcisi/temsilcileri, temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dâhili bilimler temsilcisi/temsilcileri, oy hakkı olmayan öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur. Komisyon, üye sayısı belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 6 en fazla 12 kişiden oluşur.

(2) Ölçme değerlendirme komisyonu öğrenci ölçme araçlarını ve değerlendirme ölçütlerini belirler ve sınavların programa yerleştirilmesini ve uygulanmasını denetler. Öğrenci sınav geri bildirimlerini, itirazlarını değerlendirerek karara bağlar. Sınav/soru itirazlarının alınması ve değerlendirilmesini sağlar ve hazırlanan sınav sorularını değerlendirerek ret veya kabul eder.

Program değerlendirme komisyonu

MADDE 22 – (1) Program değerlendirme komisyonu, öğrenci, eğitici ve idari personel geri bildirimlerini hazırlayan, uygulayan, verilerini toplayan ve değerlendirip müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme komisyonuna raporlayan komisyondur. Temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dâhili bilimler temsilcisi/temsilcileri, idari personel temsilcisi/temsilcileri, öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur. Komisyon, üye sayısı belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 6 en fazla 12 kişiden oluşur.

(2) Program değerlendirme komisyonu, geri bildirim formlarının içeriklerini hazırlar. Geri bildirim sisteminin yürütülmesini sağlar ve geri bildirim verilerini toplar ve değerlendirir. Sonuçları müfredat ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlar.

Ders kurulu ve staj başkanları

MADDE 23 – (1) Ders kurulu ve staj başkanları ve yardımcıları, dönem koordinatörlerinin önerisiyle Dekan tarafından görevlendirilir. Ders kurulu ve staj başkanları ve yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Kurul/Staj programını hazırlamak, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Kurulda/Stajda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetlemek.

c) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliği ve düzeni koordinatörle birlikte sağlamak.

ç) Sorumlu olduğu ders kurulu veya staj sınavlarının hazırlanmasında koordinatörle işbirliği yaparak uygulamayı sağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devam, Mazeret, Puan, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Devam zorunluluğu ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Faz-1’de yer alan Dönem 1, 2 ve 3’te öğretim ders kurulu şeklinde yapılır. Her ders kurulu sınavına girebilmek için, o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine, pratik derslerin ise %80’ine devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci; haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun özetleyici sınavlarına alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler, bütün dönem için devam mecburiyetini yerine getirdikleri takdirde, o ders kurulunun bütünleme sınavına girebilirler. Seçmeli dersler için de teorik derslerde %70, pratik derslerde %80 oranında devam zorunluluğu vardır.

b) Faz-2’de yer alan Dönem 4 ve 5’te stajı oluşturan her anabilim dalı için stajın %80’ine devam zorunludur. Staj devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenci haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o staj sınavına alınmaz.

c) Faz-3’te yer alan Dönem 6’da eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her bir staja %100 devam zorunludur. Ancak kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle staja devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, öğrenci devam etmediği staj süresini, anabilim dalının imkânları ölçüsünde belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenci o stajı tekrar eder.

ç) Öğrenciler, sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine zamanında girmeyen öğrencinin notu F2 olur.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 25 – (1) Fakülte sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

a) Geçer Notlar

       Puanlar               Katsayılar                   Notlar

            A                       4,00                      86-100

            B                        3,00                       70-85

           C1                       2,00                       60-69

 

b) Şartlı Geçer Not

         Puan                   Katsayı                       Not

           C2                       1,00                       50-59

c) Geçmez Notlar şunlardır:

1) F1: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında olan, başarısız.

4) E: Mazeretli geçmez.

Barajlar

MADDE 26 – (1) Bir sınavın kurul içerisinde yer alan bütün dallarından ayrı ayrı elde edilen teorik ve uygulama sınavı puanlarının toplamı, bu sınavın başarı notunu tayin eder.

(2) Dönem 1, 2 ve 3’teki tüm sınavlar için; geçme notu üzerindeki ağırlığı %5’ten fazla olan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alınırsa, o derste elde edilen puan ile o dersin toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. %5 ve %5’ten az ağırlığı olan derslerin ağırlıkları toplanarak toplam ağırlık değerlendirmesinde %50’nin altında not alınırsa elde edilen puan ile toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

(3) Konuları itibariyle derslerin kapsamı tıp eğitimi komisyonu tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Faz 1 Esasları

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 27 – (1) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri Dönem 1’de okutulur.

b) Ortak zorunlu dersler Dönem 1’de haftada en az iki saat olmak üzere okutulur.

c) (a) bendinde adı geçen dersler için her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Bu derslerde başarı notu, ara sınav puanları ortalamasının %40’ı ile final veya bütünleme sınavında alınan puanın %60’ının toplamıyla bulunan nottur. Bu şekilde hesaplanan toplam notun en az 60 puan olması gerekir. Ayrıca ortak zorunlu derslerde final ve bütünleme sınavından en az 50 alma şartı aranır. Dönem 1’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dönem sonu veya bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, devamsızlık yapılmamış olması koşulu ile bir üst döneme intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin, Dönem 6’ya kabul edilmeleri için geçen süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem sonu ya da bütünleme sınavına girmeleri zorunludur. Bu öğrencilerin, dönem sonu ya da bütünleme sınavında aldığı notun %60’ı ile girmiş olduğu vizeden almış olduğu notun %40’ının toplamı en az 60 olması gerekir.

ç) Temel yabancı dil dersi için Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu alması durumunda derse devam etmek zorunda değildir. O dersten başarılı kabul edilir.

d) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu derslerin herhangi birinden kalan öğrenci, bir sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır. Öğrenci eğer Dönem 1 ders kurullarından geçer not almış ise sadece ortak zorunlu derse/derslere girer.

e) Öğrenci, birinci ders yılında seçmeli derslerden en az birini seçmek zorundadır. Öğrenci tercihlerine göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer bir ders ya da derslere oranla aşırı dengesizlik olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Bu derslerde eğitim, yıl esasına göre düzenlenir.

f) Temel yabancı dil ve seçmeli derslerden başarı durumu için geçerli şartlar (c) bendinde belirtilen derslerle aynıdır.

Ders kurulu

MADDE 28 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre Faz 1 ders kurulları şeklinde uygulanır.

(2) Faz 1’de yer alan Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’ün tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

(3) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve uygulamalı ders saati olarak süreleri ve ağırlıkları, öğretim yılının başlangıcından önce fakülte kurulunca belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

Ders kurulu sınavı

MADDE 29 – (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya sonunda yapılan bir veya birden fazla sınavdan oluşabilir.

(2) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

Ders kurulu notu

MADDE 30 – (1) Ders kurulu süresince ve/veya sonunda yapılan tanısal, geliştirici ve özetleyici sınavlardan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders kurulu notu hesaplamada baraj sistemi uygulanır.

Ders kurulu notu hesaplama

MADDE 31 – (1) Ders kurulu notu aşağıdaki gibi hesaplanır:

a) Ders kurulu notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının %20’si, özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici sınav yapılmadığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır.

b) Fakülte kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurulu ve dönem başarısı

MADDE 32 – (1) Bir ders yılı içindeki bir ders kurulu sınavından A, B ve C1 puanlarını alan öğrenciler, kuruldan başarılı kabul edilir. İlgili kurulda C2, F2 ve F3 puanlarını alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavından A, B ve C1 puanlarını alan öğrenciler başarılı, C2 puanını alan öğrenciler şartlı başarılı, F1, F2 ve F3 puanlarını alan öğrenciler başarısız kabul edilir.

(2) Faz 1 içinde hangi dönemde ise tüm dönemlerdeki tüm ders kurullarının ortalaması A, B ve C1 olan öğrenci başarılı kabul edilir ve üst döneme geçer.

(3) Tüm ders kurullarının ortalaması A, B veya C1 olan öğrenciler, herhangi bir kurul puanı C2 ise, ortalama puanı en az C1 olduğu için genel başarılı kabul edilerek bir üst döneme borçsuz geçer. En fazla 2 kurul puanı F3 ise bir üst döneme borçlu geçer. Faz 1 bitmeden, F3 olan kurul/kurullarını ve isterse C2 olan kurul/kurullarını, devamını almış olmak koşulu ile alt dönemin kurul sonu ve/veya bütünleme sınavlarına girerek alır. Alt dönemdeki kurul sonu ve bütünleme sınavına girmek için, sınav tarihinden en az üç gün önce öğrenci işlerine ve/veya dönem koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurur.

(4) Bulunduğu dönem ve alt dönemlerin ortalaması en az C1 olmayan öğrenci, hiçbir kurul puanı F3 olmasa bile, üst döneme geçemez ve bir sonraki yıl C2 olan kurulları alarak ortalamasını en az C1 yapmak zorundadır.

(5) Bir dönem içindeki tüm ders kurullarının ortalaması C2 ve F3 olan öğrenci başarısız kabul edilir ve üst döneme geçemez. Bir sonraki yıl sadece; C2, F1, F2 ve F3 puan aldığı kurulları tekrar eder ve başarılı olursa üst döneme geçer.

(6) Faz 1, Faz 2’nin ön şartıdır. Bir öğrencinin Faz 2’ye geçebilmesi için Faz 1 puan ortalamasının en az C1 olması ve her bir kurul puanının en az C2 olması gerekir.

Bütünleme sınavları

MADDE 33 – (1) Bütünleme sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını alamamış öğrenciler son ders kurulu sınav sonucunun açıklanmasından en az 15 gün sonra, o ders kurulunun bütünleme sınavına girebilirler.

b) Bütünleme sınavından alınan puan, ders kurulunun özetleyici sınavından alınan puan yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile ders kurulu başarı notu hesaplanır.

c) Bütünleme sınavları, tüm ders kurulları bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

ç) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını almış öğrenci, aynı yıl içinde, geçme notunu yükseltmek için isterse bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak, bu durumda bütünleme sınavından alınan puan ilgili kurulun notu için geçerli olur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Faz 2 Esasları

Staj programlarının tamamlanması

MADDE 34 – (1) Faz 2 içinde herhangi bir staj veya stajlardan devamsızlık süresini aşan öğrenciler ilgili staj veya stajları tekrar eder.

Staj sınavları ve geçme notu

MADDE 35 – (1) Staj sınavları ve geçme notu ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Staj sınavları; staj başlangıcında tanısal, staj süresince geliştirici, staj bitiminde yapılan özetleyici sınavlardan oluşur.

b) Staj başarı notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının %20’si, özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici sınav yapılmadığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır. Fakülte kurulu kararı ile staj başında ilan edilmek üzere staj başarı notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

c) Özetleyici sınav, kuramsal ve nesnel yapılandırılmış klinik sınavların toplamından oluşur. Her bir sınavın özetleyici sınava etkisi %50’dir. Kuramsal sınav yapılmak zorundadır. Kabul edilebilir bir mazeret varlığında anabilim dallarının talebi ve fakülte kurulu kararı ile nesnel yapılandırılmış klinik sınavların yapılamaması durumunda yapılandırılmış sözlü sınavlar yapılır.

ç) Staj sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler o stajdan başarılı; C2, F1, F2 veya F3 olan öğrenciler ise başarısız kabul edilir. Staj sınav notu C2, F2 veya F3 olan stajlar için, tüm stajlar bittikten en az 7 gün sonra bir kez bütünleme sınavı yapılır.

d) Staj bütünleme sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler o stajdan başarılı; C2, F1, F2 veya F3 olan öğrenciler ise başarısız kabul edilir. Staj notu C2, F2 veya F3 olan öğrenciler, takip eden dönemde öncelikle başarısız olduğu stajları almak zorundadır.

e) Faz 2’deki tüm stajlardan başarılı olan öğrenciler Faz 3’e geçer.

Staj bütünleme sınavı

MADDE 36 – (1) 4 ve 5. dönemde herhangi bir stajdan başarısız olan öğrenci, yıl içerisindeki o staj için yapılacak herhangi bir staj sınavı veya bütünleme sınavından birisine bir kez olmak üzere alınır. Staj bütünleme sınavı, dönem sonundaki en son sınav gününden en az 7 gün sonra bir kez yapılır. Bütünleme sınavı kuramsal ve yapılandırılmış sözlü sınavdan oluşur. Her bir sınavın bütünleme sınavına etkisi %50’dir. Dönem içinde ikinci kez girdiği staj sınavından veya bütünleme sınavından başarısız olan öğrenci stajdan başarısız sayılır. Başarısız olduğu stajı tekrar devam zorunluluğunu yerine getirerek almak zorundadır. Bütünleme sınavından alınan puan dönem içi stajında yapılan özetleyici sınavdan alınan puan yerine geçer.

Staj notu, yıl ve genel akademik not hesaplama

MADDE 37 – (1) Staj bulunan dönemlerde öğrencilerin dönem notlarının tespiti için, staj notları toplanarak staj sayısına bölünür. Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, yıl sonunda öğrenci işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; öğrenci için ders yılı akademik başarı not ortalaması ve genel akademik not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir. Ders yılı akademik başarı not ortalaması hesabında ilgili dönemin ders kurulu veya staj notları toplanarak staj sayısına bölünür. Genel akademik not ortalaması hesabında ise ders yılı akademik başarı not ortalamaları toplamı ders yılı sayısına bölünür ve öğrencinin okul kayıt tarihinden itibaren aldığı tüm mesleki davranış değerlendirme puanlarının ortalamasının %5’i eklenir. Ortalamalar virgülden sonra iki rakamla ifade edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Faz 3 Esasları

Ön hekimlik eğitimi

MADDE 38 – (1) Dönem 6’da ön hekimlik kademesindeki öğrencilerin başarısı, klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler, seminer ve benzeri aktivitelerdeki başarıları ilgili anabilim dalı tarafından dikkate alınarak değerlendirilir.

Ön hekimlik başarı notu

MADDE 39 – (1) Bu kademede başarılı olan öğrencilerin dönem başarı notu staj puanlarının ortalamasıdır. Ön hekimlik kademesindeki stajların bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, mezun olabilmek için o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır. Stajların başarı notu 60’tır.

Öğretim düzeyi/diplomalar

MADDE 40 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Tıp öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda temel tıp bilimleri ön lisans diploması alırlar.

b) Tıp doktorluğu için öngörülen hazırlık sınıfı hariç her biri bir ders yılını kapsayan 6 yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde dilekçeyle öğrenci işlerine yaparlar. Bu itirazlar, ilgili koordinatörlük tarafından değerlendirilir ve hata görülürse gerekli düzeltmeler yapılır. Soru içeriğine yapılan itirazlar anabilim dalı kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları 5 iş günü içinde sonuçlandırılıp öğrenci panosunda duyurularak ilan edilir ve bu yolla öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Mazeret

MADDE 42 – (1) Mazeret olarak kabul edilecek durumlar şunlardır:

a) Öğrencinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin oturduğu yerde doğal afetler meydana gelmiş ve bunun mülki amirlerden alınan belgeyle belgelendirilmiş olması,

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunların ağır hastalığında bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi,

ç) Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu ve staj sınavına (final veya bütünleme) giremeyen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden fakülte yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilenler için mazeret sınavı açılır.

(3) Her ders kurulu ve staj sınavları (final veya bütünleme) için mazeret sınavı bir defa ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(4) Verilen mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 43 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her bir Faz, bir sonraki Fazın ön şartıdır. Bu nedenle bir fazdan geçemeyen öğrenci bir üst faza devam edemez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlarda usulsüzlük

MADDE 44 – (1) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya muamelesi yapılır.

Değişim programları

MADDE 45 – (1) Anlaşma programları içerisinde yer alan öğrenci değişim etkinlikleri ile yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, yurt dışında alacakları staj ve derslerin, bulunduğu dönemin tüm staj ve dersleri ile en az % 80 uyumlu olması gerekir. Bu konuda fakülte yönetim kurulunun kararı esas alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 28/9/2015 tarihli ve 29486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Staj muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Dönem 4 ve 5’te staj kurullarının herhangi birinden tekrar yapması gereken öğrenciler, kurulu kapsayan stajlarını, 2017-2018 yılı itibari ile ayrı ayrı stajlar olarak alır.

Faz 1’de ders geçme uyumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Dönem 1, 2 ve 3’te dönem tekrarı yapması gereken öğrencilerin durumu, faz esaslı sisteme göre yeniden değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.