6 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30172

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Bütünleme sınavı: B1+ düzey modül bitirme sınavına girme hakkı kazanmış ancak başarısız olmuş öğrencilerin girebileceği bahar yarı yılı sonunda bir kez yapılan sınavı,”

“s) Artı işareti (+): Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesindeki dil yeterliliklerinin ara değerlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hazırlık programlarında İngilizce için B1+, Fransızca için B1 seviyesinde yabancı dil eğitimi verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2010

27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/9/2014

29116

2-

19/5/2015

29360

3-

12/9/2015

29473

4-

20/3/2016

29659

5-

 26/10/2016

29869