5 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30171

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TARİHİ VE MEDENİYETİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (OSTAM): Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

b) Osmanlı ve öncesi tarihi tecrübeden yararlanılarak Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarını anlamaya ve çözümler üretmeye katkı sağlamak.

c) Farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek Osmanlı araştırmalarına hareket kazandırmak.

ç) Türkiye'de Osmanlı tarihi araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek.

d) Osmanlı tarihi, kültürü ve medeniyetiyle ilgili çeşitli konuların ele alındığı ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, panel, konferans düzenlemek ve yayınlamak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak.

f) Uzun bir tarihi geçmişi birlikte yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış olan toplumların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ortak hareket etmelerine zemin oluşturacak çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili her türlü konuya eğilmek, bu doğrultuda çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak sorunların çözümü için öneriler üretmek.

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen akademisyenlere destek olmak.

c) Üniversitenin çeşitli bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili derslerin programlarına eklenmesine ve yeni çalışmaların yapılmasına ön ayak olmak.

ç) Osmanlı kaynaklarını ve belgelerini akademik düzeyde incelemek isteyen araştırmacılar için Osmanlı Paleografyası ve Diplomatika kursları açmak.

d) Ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

e) Ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek.

f) Osmanlı tarihi ve medeniyetiyle ilgili belge, telif, tercüme, kaynak ve nitelikli eserleri araştırmak, incelemek ve yayınlamak.

g) Bilimsel dergi ve bülten çıkarmak.

ğ) Yönetim Kurulunun belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu.

b) Müdür.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 ‒ (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir ve Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Rektör tarafından kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyelerinden, Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektörün üç yıl süreyle görevlendirdiği üç kişi ile Müdür ve Müdür yardımcıları olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için iş birliği esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.

d) Yıllık çalışma programını incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemesinin yapılmasını ve bunun Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 ‒ (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanlarından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek azami on bir üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 ‒ (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje yöneticisi proje sahibidir. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilemeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 ‒ (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 ‒ (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.