5 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30171

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER MALZEMELER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Merkezin Koordinatörünü,

c) Merkez: Selçuk Üniversitesi Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde, nükleer malzemeler alanıyla ilgili akademik birimlerin öncelikleriyle uyumlu olarak bilgi ve teknoloji odaklı ileri seviye araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Nükleer malzemeler alanında uluslararası standartlarda üretime dönük yeni yöntem ve teknikleri geliştirmek, yurt içi ve yurt dışı ilgili kuruluşlarla sürdürülebilir kalıcı temaslar kurmak.

c) Nükleer malzemeler konusunda uygulanacak Üniversite politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak, ilgili konu kapsamında özel sektör ve kamu kurumları arasında kalıcı üniversite-sanayi iş birlikleri oluşturmak.

ç) Kamu kurumları ve özel kuruluşların karşılaştıkları üretim sorunlarının çözümüne yönelik incelemeler yapmak, nihai çalışmalar neticesinde kalıcı çözüm önerileri oluşturmak ve uygulamak.

d) Nükleer malzemeler ile ilgili bilgi ve tecrübe artışını sağlamak, her türlü eğitim ve araştırmaları teşvik etmek, desteklenen uygulamalardan resmi ve özel kuruluşlar ile tüzel kişilerin yararlanmasını sağlamak.

e) Ülkemizde nükleer malzemeler alanında yapılan araştırmalarda mükemmeliyeti sağlamak, nükleer endüstrisinde kullanılan malzemeler ile ilgili uygulamaya yönelik disiplinlerarası bilimsel çalışmalar yapmak.

f) Ülkemizdeki üniversitelerin mühendislik ve temel bilimlerinin ortaklaşa kullanabileceği modern cihazları bir araya getirmek, araştırmacı ve ilgili proje ekiplerinin bu cihazlardan yararlanabilmelerini sağlamak.

g) Nükleer malzeme ve teknoloji alanında oluşacak ulusal ihtiyaçları önceden tespit etmek, belirlenen gereksinimler doğrultusunda çözüm odaklı tamamen milli ve yerli stratejiler geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal kapsamda, nükleer endüstri ve ilgili alt sektörlerin nükleer malzemeler üretimi konusunda alt yapılarını güçlendirmek, sürdürülebilir üretim için gerekli her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Nükleer endüstri alanında uygulanan teknolojilerin yanı sıra hammadde ve malzemelerin üretim proseslerini takip ve koordine etmek, nükleer malzemeler ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konuda nihai projeler geliştirmek.

c) Nükleer malzeme alanındaki çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, konuyla ilgili yeni yöntemler araştırmak, geliştirilen yöntemlere ait prototip cihaz ve makine üretimlerini gerçekleştirmek.

ç) Nükleer malzemeler alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumları ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu donanım ve teknik altyapı imkanları oluşturmak, endüstriyel test ve analiz hizmetlerini sağlamak.

d) Nükleer malzemeler alanında uzman görüşü oluşturmak, bilirkişi ve teknik danışmanlık hizmeti vermek, seminer ve konferans düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili kurs ve sertifika programları düzenlemek.

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri açıklayan yayınlar yapmak.

f) Nükleer malzemeler hakkında gerçekleştirilecek bilimsel araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek.

g) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim üyesi ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak.

ğ) Bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı projelerde görev almak.

h) Nükleer malzemeler hakkındaki araştırma ve uygulamalarda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ı) Merkezin amacına uygun, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu.

b) Koordinatör.

c) Müdür.

ç) Müdür Yardımcıları.

d) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkez idaresinin düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı doğrudan sorumludur.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak amacıyla kadrolu öğretim üyeleri arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak amacıyla bir kişiyi Koordinatör olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(5) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcılarını, onların da bulunmadığı hallerde ise Koordinatörü vekil olarak bırakır.

(6) Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin eylem programlarını ve çalışma politikalarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak.

d) Merkeze ait personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve ilgili toplantılara başkanlık etmek.

f) Merkez toplantılarının gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik doğrultusunda uygulamak.

g) Merkeze bağlı çalışmalar kapsamında proje ekibi, araştırma grupları ve ilgili birimleri oluşturmak.

ğ) Araştırma çalışmalarını yapacak proje personellerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak.

h) Merkez birimlerinde görev alan proje ve araştırma gruplarının genel denetim görevini yürütmek.

ı) Gerekli gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

i) Merkezde yürütülen projelerin işleyişini ve koordinasyonunu sağlamak.

j) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması için girişimlerde bulunmak.

k) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür Yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından iki Müdür Yardımcısı üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür Yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ile sona erer.

(3) Görev süresi biten Müdür Yardımcıları, Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir.

Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkin ve verimli olarak yönetilmesi konusunda Müdüre karşı sorumlu ve yardımcı olmak üzere çalışmak.

b) Rektör ve Müdür tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Koordinatör

MADDE 12 – (1) Koordinatör; Müdürün önerisi üzerine üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Koordinatörün görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ile sona erer.

(3) Görev süresi biten Koordinatör, Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir.

Koordinatörün görevleri

MADDE 13 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkin ve verimli olarak yönetilmesi konusunda Müdüre karşı sorumlu ve yardımcı olmak üzere çalışmak.

b) Rektör ve Müdür tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları, Koordinatör ile Rektör tarafından üç yıllık süre ile görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinden görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar seçilebilir, görevden ayrılanların yerine ise yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve tüm kararlar oy çokluğu ilkesine göre alınır.

(4) Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlamak.

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

d) Merkez bünyesinde bilimsel çalışma, danışma, değerlendirme grupları ve komisyonları kurmak.

e) Yürütülecek projelerle ilgili ilkeleri belirlemek, gerekli çalışma gruplarını ve laboratuvar ortamını sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

g) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında özel şirketler ve kamu kurumları arasında bilimsel proje ağları oluşturmak.

ğ) Merkeze gelen proje tekliflerini inceleyerek uygun görülenleri değerlendirmek ve destekleme şeklini belirlemek.

h) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve genel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 16 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından önerilerek Rektör tarafından uygun görülen, Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri arasından üç yıllık süre için görevlendirilen azami on yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, toplanarak Merkezin çalışma alanına giren konularda mevcut görüşlerin açıklanıp kapsamlı bir şekilde tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerine görüş bildirerek gerekli plan ve stratejileri uygular.

(3) Danışma Kurulu üyelerinden görev süresi dolanlar birinci fıkradaki usule uyulmak şartıyla tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere çoğunluk koşulu aranmaksızın Müdürün başkanlığında toplanır.

(5) Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Merkez bünyesinde yürütülecek çalışmaları incelemek, görüşleri beyan etmek ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin ilgili birimlerinin kullanımına sunulur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.