31 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30170

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/13)

MADDE 1 – 8/1/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.