31 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30170

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç olmak üzere, İstanbul Medeniyet Üniversitesi fakülteleri ve yüksekokullarında uygulanacak lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç olmak üzere, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı eğitim programları kapsamında lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen, bölünme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenen değeri,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Danışman: Öğrencilere rehberlik yapmak üzere kayıtlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun/bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

f) İş yükü: Bir ders için öğrencinin tüm öğrenme faaliyetleri için harcanan zamanı,

g) ÖİDB: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

h) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlk kayıt

MADDE 6 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokullara kesin kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak.

b) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

d) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsünü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Kayıt sildirme

MADDE 7 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları katkı payı ve ücretler iade edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir neden ile Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Dersler

Program açma ve müfredat

MADDE 8 – (1) Bir lisans programı, ilgili bölümün talebi, fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur.

(3) Bir programın müfredatı ve müfredatındaki değişiklikler, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili bölüm tarafından hazırlanır; ilgili kurul tarafından karara bağlanır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde/yüksekokullarda eğitim-öğretim akademik takvime göre uygulanır.

(2) Eğitim öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere on dörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıllara, yarıyıl sonu/yılsonu sınav süreleri dâhil değildir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ilgili kurullar tarafından düzenlenir, ilan edilir ve gereği için ÖİDB’ye bildirilir.

(4) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Fakülte/yüksekokulların eğitim-öğretim süresi, Yabancı Diller Yüksekokulu dışındaki fakülte ve yüksekokullarda dört yıldır.

(2) Öğrenim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl) olan lisans programlarının azami süresi yedi yıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfı belirtilen süreye dâhil değildir.

(3) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrencilere telafi sınav hakkı verilmez.

c) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için iki ila beş dersi kalanlara üç yarıyıl ek süre, ek sınavları almadan mezuniyet için iki ila beş dersi kalanlara dört yarıyıl ek süre ile kayıt hakkı tanınır. Ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

ç) Mezuniyet için bir adet dersi kalanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

d) Sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Yarıyıl/yıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz.

e) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı açılan sınavlara hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

g) Kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gereken not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumunda olan son sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 11 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 12 – (1) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri/AKTS, kategorisi, ön koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili kurul tarafından kararlaştırılır.

(3) Her yarıyılda açılacak olan dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları ilgili bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

Yan dal programı

MADDE 13 – (1) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak Üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Çift ana dal programı

MADDE 14 – (1) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak Üniversitede başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilir. Bu ikinci lisans programına çift ana dal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift ana dal lisans diploması verilir. Çift ana dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan eğitim programı

MADDE 15 – (1) Bazı lisans programları ve/veya bazı dersler gerek görülmesi halinde Senato kararı ile uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Değişim programları

MADDE 16 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders yükü, ders alma ve bırakma

MADDE 17 – (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında herhangi bir yarıyılda/yılda yer alan en fazla kredili ders sayısıdır.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Ancak normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için en fazla iki ders,

b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler için en fazla üç ders

artırılabilir.

(3) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili dört derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(4) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz.

(5) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi, kayıtlı olduğu bölüm ders programındaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması dördüncü yarıyılın/ikinci sınıfın sonunda 1,80’in altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanırlar ve bu öğrenciler beşinci yarıyıldan ders alamazlar. Bu öğrencilerin beşinci yarıyıl/üçüncü sınıf ve müteakip yarıyıllarda/yıllarda ders alabilmeleri için sınamalı durumdan çıkmaları gerekir.

(7) Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya çekildikleri dersler dışında öncelikle FF, DD, DC veya YZ notu aldıkları dersler olmak üzere, daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar.

(8) Sınamalı durumun sona ermesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 1,80 olması gerekir.

(9) Sınamalı öğrenciler için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.

(10) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma süresi içinde danışman onayı ile ders bırakıp başka bir dersi alabilir.

(11) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölümce gerekçeleri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulun onayından sonra kesinleşir. Ön koşul niteliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ön koşula bağlı ders/dersler alınamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl/yıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin katkı payını veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek danışmanından öğrenci bilgi sistemi üzerinden yarıyıl/yıl kayıt onayını alması.

(3) Öğrencilerin yarıyıl/yıl kayıtlarında alacakları dersleri oluşturulurken ön koşulları sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır; ancak bu sıralama akademik danışman onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.

b) Daha önceki yarıyıllarda/yıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken, not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.

(4) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl/yıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili bölüm başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl/yıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

Dersten çekilme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, yarıyılın altıncı haftasında yapılır.

b) Dersten çekilme işlemi, öğrenci ile görüşülerek öğrenci bilgi sistemi üzerinden danışman onayı ile gerçekleştirilir.

c) Dersi veren öğretim elemanına, onay veren danışman tarafından bilgi verilir.

ç) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

d) Eğitim-öğretimin ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

f) Bir yarıyılda/yılda asgari ders yükü ve altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) FF, DZ, YZ harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir.

(2) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) DD ve üzeri not alınan dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir. Sınamalı durumda olan öğrenciler ile mezuniyet için bütün derslerden geçer not almış ancak gereken not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler için bu kural uygulanmaz.

(4) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Ders saydırma ve intibak

MADDE 21 – (1) Fakülte/Yüksekokula kayıt yaptıran veya kayıtlı olan öğrenci, bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, ilgili bölüm başkanlığının görüşü dikkate alınarak değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler, ders saydırma ve intibak taleplerini derslerin başlamasından itibaren bir ay içerisinde ilgili bölüm başkanlığına sunmak zorundadır.

(3) Ders saydırma ve intibak işlemleri güncel ders planına göre yapılır.

(4) Ders saydırma ve intibak işlemleri koşulsuz başarılı olunan dersler için yapılır.

Devam durumu

MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin derse devam durumları, öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin, teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devamı esastır. Devamsız öğrencilerin durumu ilgili öğretim üyesi tarafından dönemin son haftasında ilan edilir ve bu öğrenciler yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(4) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl sonu harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl sonu harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl/yıl başında öğrencilere açıklanır.

(5) Öğrencinin raporlu olduğu süre, uygulamalı derslerde devamsızlık süresinden sayılır.

İzinli sayılma

MADDE 23 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında iki yarıyılı aşmamak koşulu ile en fazla dört yarıyıl süre ile izinli sayılabilirler.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde başvurur; ancak izin gerekçesinin belirtilen süre bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması aranmaz.

(3) Bölüm başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkanlığının görüşleriyle birlikte ilgili yönetim kuruluna iletir.

(4) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme konulur.

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile ders kayıtları başlamadan önce ilgili bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir.

Yatay geçiş

MADDE 24 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara başka kurumlardan yapılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak ilgili yönetim kurulunca yapılır.

(2) Üniversitenin fakülteleri ve bölümleri arasındaki yatay geçişlere ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 25 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik, uyarlama ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Tüm uyarlamalara rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alabilir.

(2) Engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak, öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için ihtiyaçları temel alınarak dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, sınav süresi ve biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar ve büyüteç gibi ek gereçler ile okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar temin edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine kullanılabilir.

(3) Her derste en az bir yarıyıl/yıl ara sınavı ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.

(4) Ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek ÖİDB’ye iletilir.

(5) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanı ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(6) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(7) Ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Diğer sınavlar en az bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulmak kaydıyla yapılabilir.

(8) İlgili yarıyılda almış oldukları derslerde yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girme hakkını elde etmiş olan öğrencilere, yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girmedikleri, girdikleri halde başarısız oldukları, koşullu geçtikleri ya da notunu yükseltmek istedikleri dersler için, her yarıyılın/yılın sonunda, yarıyıl sonu/yılsonu notunun yerine geçmek üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(9) Son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınan tek ders sınavı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Son yarıyıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın bir ders dışında diğer derslerini başarıyla tamamlayan, programa ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye bir dersten ek sınav hakkı verilir.

b) Ek sınava girecek öğrenci ilgili bölüm başkanlığına dilekçeyle başvurur. Öğrenciye verilecek ek sınav, yarıyıl/yılsonunda bütünleme sınavlarının ardından ilgili bölümün belirlediği tarihte yapılır.

(10) Bütünleme sınavına giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bütünleme sınavı sonrasında yapılacak mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin mazeret sınavı hakkı aşağıdaki hallere bağlıdır:

a) Hastalık durumu ile ilgili resmi kurum raporu,

b) Acil hallerde özel sağlık kuruluşlarından alınan rapor,

c) Öğrencinin yakınlarından birinin (anne, baba, kardeş, eş, çocuk vb.) sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ile ilgili belge,

ç) Trafik kazası, yangın, sel, deprem, çökme, yıkım gibi beklenmeyen durumların ortaya çıkması halinde, resmi makamlardan alınan belge,

d) Gözaltı ve/veya tutukluluk halinde resmi makamlardan alınan belge,

e) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

(11) Bütünleme sınavlarına geçerli mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler, sınav haftası bitimini takip eden on gün içinde ilgili fakülteye/yüksekokula başvurabilirler. Başvurusu kabul edilen öğrencinin mazeret sınavı ilgili fakültenin/yüksekokulun belirlediği tarihte yapılır.

(12) Yarıyıl/yıl içi çalışmalara/sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(13) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde açıklanır ve fakültelere/yüksekokullara teslim edilir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 27 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Yarıyıl/yıl sonu notu, ders başarı notunun en az %40, en fazla %60’ını oluşturur.

(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi           Başarı Notu           Puanı            Puanı

Pekiyi                                AA                   4,00            90-100

İyi-pekiyi                           BA                   3,50             85-89

İyi                                      BB                   3,00             80-84

Orta-iyi                              CB                   2,50             70-79

Orta                                   CC                   2,00             60-69

Geçer-orta                         DC                   1,50             55-59

Geçer                                DD                   1,00             50-54

Zayıf                                  FF                    0,00              0-49

Muaf                                 MU                     -                    -

Sınava girmedi                  GR                   0,00              0,00

Devamsız                          DZ                   0,00              0,00

Yeterli                               YT                      -                    -

Yetersiz                             YZ                      -                    -

(6) Beşinci fıkrada belirtilen ve başarı ortalamasına girmeyen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

a) (MU) harf notu, Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay geçiş veya dikey geçiş yollarından birisi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciye, daha önce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir.

b) (GR) harf notu, dönem/yıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere verilir.

c) (DZ) harf notu, devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.

ç) (YT) harf notu, eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

d) (YZ) harf notu, eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olamayan öğrencilere verilir.

(7) Bir dersten koşulsuz başarılı sayılabilmek için en az (CC) notu almak gerekir.

(8) Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı koşullu geçer derslerden (DC, DD) başarılı sayılabilmesi için, sınamalı statüde olmaması gerekir. Aksi takdirde (DC) ve (DD) harf notu alınan dersler tekrarlanmak zorundadır.

(9) Bir derse ilişkin yükümlülüklerin yüzde ağırlıkları, dersin mutlak veya bağıl değerlendirilmesi, değerlendirme kriterleri, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının başlangıcından itibaren ilk iki hafta içerisinde dersi veren öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Sınav notu düzeltmesi

MADDE 28 – (1) Başarı notları ile ilgili herhangi bir maddi hata, öğrencinin veya dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl/yıl veya yaz okulu sonu notlarının açıklanmasından itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığının onayı ile düzeltilir. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata nedeni ile düzeltme işlemleri dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Diğer Belgeler

Mezuniyet

MADDE 29 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren, FF notu bulunmayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Onur öğrencileri

MADDE 30 – (1) Lisans öğrenimini normal eğitim-öğretim süresi içinde tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,00 - 3,49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; 3,50 ve üstü olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 31 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Lisans diploması, lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

b) Çift ana dal lisans diploması, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

c) Ön lisans diploması, lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları durumunda verilir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans programının müfredattaki ilk dört yarıyılındaki derslerinden FF notu olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Onur belgesi, onur öğrencilerine verilen bir belgedir.

f) Yan dal sertifikası, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma değildir.

g) Not çizelgesi (transkript), öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan/yıldan itibaren her yarıyılda/yılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl/yıl not ortalaması ile ağırlıklı genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve belgelerin imzalanması, şekli, ölçüleri, üzerine yazılacak bilgiler ve diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(3) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(4) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci katkı payı

MADDE 32 – (1) İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Özel öğrenci

MADDE 34 – (1) Üniversitedeki herhangi bir programa kayıtlı olmayan, ancak sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel öğrencilerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tebligat

MADDE 35 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.