23 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30163

YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İSTE-SEM): İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek; kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversitenin örgün ve akademik eğitim programları dışında olmak üzere; kişilerin, toplumun, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu veya özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda, gerektiği durumlarda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kurs, sertifika programı, seminer ve konferanslar düzenlemek, bunlara katılıp başarılı olanlara belge ve sertifika vermek.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında bireylere, kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarına eğitimler vermek.

c) Yüz yüze, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı olarak veya karma yöntemler ile; kurs, eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

ç) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri sunmak.

d) Ulusal ve uluslararası geçerliliği ve akreditasyonu olan sınav organizasyonlarını gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Sürekli eğitimle bütünleşik olarak yapılabilecek bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri düzenlemek.

g) Amacıyla ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak.

e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

g) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve koordinasyonunu sağlamak üzere ilgili öğretim elemanları arasından koordinatörler görevlendirmek.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevi

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, Müdüre, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bünyesinde yapılacak eğitim, kurs, sertifika programları ve benzeri faaliyetlerde görevlendirilecek Üniversite birimleri ve öğretim elemanları ile eğitmen, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit etmek ve ilgili üst kurullara sunmak.

b) Eğitim, kurs, sertifika programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek ve onaylanan koşulları sağlayanların belgelerinin düzenlenmesine karar vermek.

c) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite dışından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçim yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla yılda en az bir kez toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Merkez sekreteri

MADDE 16 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.

Merkez sekreterinin görevleri

MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin kayıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlemleri yürütmek.

(2) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.