16 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30156

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİOİZMİR ULUSLARARASI SAĞLIK

TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİCİ VE HIZLANDIRICI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Merkezin idari ve teknik koordinatörlerini,

c) Merkez (Bioİzmir): Dokuz Eylül Üniversitesi Bioİzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

e) Sağlık teknolojileri: Tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, biyobenzer ilaçlar dâhil olmak üzere tüm biyolojik ve biyoteknolojik ürünleri, tıbbi ve cerrahi prosedürleri, destek sistemlerini, organizasyonel ve yönetimsel sistemleri,

f) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Sağlık ve sağlık teknolojileri alanında fikirden ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda hem sanayiciye hem de akademisyenlere kolaylaştırıcı, hızlandırıcı, geliştirici, eş uyum sağlayıcı, bir araya getirici etki yapmak üzere proje destek ve teknoloji transferi faaliyetlerini de kapsayan faaliyetlerde bulunmak,

b) Sağlık teknolojileri alanında iç ve dış paydaşlar ile özel sektöre de hizmet vermek üzere pilot üretim, kalite kontrol, deney, test, kalibrasyon, sertifikasyon, modelleme ve prototipleme hizmetleri sunmak,

c) Sağlık ve sağlık teknolojileri alanında sürekli iyileşmeyi sağlamak için araştırma, uygulama, ölçme, modelleme, tasarım ve bilimsel çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek,

ç) Merkezin altyapı olanaklarından araştırmacıların ve özel sektörün yararlanabilmesi için gerekli işleyişi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak, projelerin sürdürülebilirliğini sağlayarak projelerin tamamlanmasına destek olmak,

b) Sağlık teknolojileri alanında geliştirilen araştırma projelerinin araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için Merkezin altyapı olanaklarını kullanıma sunmak, bu amaçla gerekli faaliyetleri yapmak ve koordine etmek,

c) Üniversite bünyesinde yer alan ve Merkezin araştırma alt yapısına katkı sağlayabilecek olanakların Merkezin amaçlarına uygun olarak kullanımını sağlamak,

ç) Merkezin alt yapı olanaklarının sunumu ya da geliştirilmesi için Üniversitenin diğer ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliklerinde bulunmak,

d) Merkezin alt yapı olanaklarının sunumuna ya da Merkez kapsamında sağlanacak hizmet sunumuna ilişkin işleyişi belirlemek,

e) Özel sektör de dâhil olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlara yönelik tıbbi/endrüstriyel cihazların kalibrasyonlarını, metrolojik ölçüm, test ve validasyonlarını yapmak üzere laboratuvar, teçhizat ve donanımları tesis etmek ve bu çalışmalara ilişkin mühendislik hizmetlerini sunmak,

f) Özel sektör de dâhil olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlara yönelik sağlık teknolojileri alanında ürün belgelendirme/ruhsatlandırma öncesi gerekli in-vivo, in-vitro test, analiz ve kalite kontrol hizmetlerini sunmak,

g) Sağlık teknolojileri alanında uygun kalite koşullarında pilot üretimi gerçekleştirmek,

ğ) İlgili alanda sunulacak hizmetlerin tek bir noktadan karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde Merkez dışından hizmet almak,

h) Sağlık ve sağlık teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri) düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, sertifika programları düzenlemek,

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektör kuruluşlarına danışmanlık, eğitim/sertifikalı eğitim, sertifikasyon ve uygulama hizmetleri sunmak,

i) Sağlık ve sağlık teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirmek, işbirliği geliştirilen kurum ve kuruluşların Merkez bünyesinde temsilini sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon veya Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

e) İhtiyaç duyulması halinde Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir idari, bir teknik koordinatör görevlendirmek,

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idari çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri arasından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca, gerekli hallerde üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin stratejik planını oluşturmak, Türkiye’de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan öncelikli hizmet alanlarını tespit etmek,

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak,

d) Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak, bu birim ve grupları denetlemek ve gereğinde feshetmek,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak,

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimler arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğini sağlamaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında, çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Müdürce önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en az yedi en çok dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulunun en az üç üyesi özel sektör temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Müdür başkanlık eder. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak, sorunların çözümü için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

c) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

ç) Merkezin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasına, yeni laboratuvar ve üretim birimlerinin kurulmasına yönelik önerilerde bulunmak, alınacak tedbir ve gerçekleştirilecek uygulamalar hakkında görüş bildirmektir.

Koordinatör, Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla teknik ve/veya idari koordinatör görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, bir veya daha çok hizmet dalı için süreli/süresiz görev yapacak olan Merkez birimleri ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Senatosu ya da Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.