15 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30155

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Endüstri 4.0: Modüler yapılı akıllı fabrikalarda, tüm yazılım ve donanımlarla, fiziksel işlemlerin siber-fiziksel sistemler ile izlenmesi, nesnelerin dijitalleşerek birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesi, ürün geliştirme, üretim ve servis süreçlerinin iletişimi, makinelerin ve ürünlerin gerçek zamanlı bilgi alışverişi, otonom kontrol ve optimizasyonunu,

ç) Merkez (İAU-Endüstri 4.0): İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkez Müdürünü,

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları ve öğrencilerinin Endüstri 4.0’ın getirdiği üretim sistemlerinin birbirleri ile haberleşmesini sağlayan tedarik zinciri uygulamaları ile ilgili akıllı çözümler üretmek, elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Endüstri 4.0 ile ilgili araştırma etkinliklerinde bulunmak,

b) Endüstri 4.0 ile ilgili tanıtıcı etkinlikler yapmak,

c) Endüstri 4.0 kapsamında projeler hazırlamak ve yönetmek,

ç) Endüstri 4.0 ile ilgili birikim ve kültürü sanayi kuruluşlarına aktarmak,

d) Endüstri 4.0 teknolojilerinin yoğun kullanıldığı sektörlerle işbirlikleri ve projeler yapmak,

e) Üniversite kaynaklarını amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak,

f) Konuyla ilgili kuruluşlara bilimsel ve teknik danışmanlıklarda bulunmak,

g) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak, bunların çalıştırılmasını sağlamak ve bu konuda diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir. Görevinden ayrılan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcısı Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amir olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek,

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

e) Üniversite öğrencilerince kurulacak uzay ve astronomi ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek,

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iş ve işlemleri yürütmek.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesi, gözetimi, denetimi, geliştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanı ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ve/veya iki üyenin yazılı talebi ile toplanır.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Müdürün önerdiği yıllık çalışma programı, gelir-gider bütçesi ile ilgili önerileri değerlendirmek ve görüşünü bildirmek,

c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarının esaslarını belirlemek,

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda öneriler ve projeler geliştirmek, proje önerilerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli ve yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ve olağanüstü hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarında danışmanlık yapmak,

b) Üyelerinin geliştireceği veya Merkez organlarınca istenen hususlarda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Senato ya da Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.