15 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30155

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DUSEM): Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin örgün önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek eğitim ve geliştirme programları düzenleyerek, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, bilimsel bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine hizmet etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, gelişim ve uzmanlık kursları, seminerler, konferanslar ve sertifika programları düzenlenmesine ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

b) Sanayi ve hizmet kuruluşlarına yönelik araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri yürütmek,

c) Öğrencilerin beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla farklı alanlarda sertifika programları düzenlemek,

ç) Uluslararası normlara uyumlu meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, meslek içi ve uzmanlık eğitim programları düzenlemek,

d) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin verecekleri kurs ve her türlü eğitim- öğretim çalışmasını organize etmek ve gerekli teknik imkanları sağlamak,

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı süre ile görevlendirilebilir. Müdür altı aydan fazla görevi başında bulunmadığı durumda görevi sona erer. Göreve vekâlet altı ayı aştığı takdirde Rektör yeni bir Müdür görevlendirir.

(2) Müdür Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcılarının görev süresi bir yıldır. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür, görevinde bulunmadığı durumlarda yardımcılarından birisini vekil tayin eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.

e) Her faaliyet dönemi sonunda ve talep edilmesi halinde raporu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür, varsa Müdür Yardımcısı/Yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilen tam zamanlı üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresi bir yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, programı ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlüğe sunmak ve onaylanan çalışmaları gerçekleştirmek,

b) Merkez bünyesinde proje ve eğitim grupları oluşturmak, çalışmaları değerlendirmek,

c) Kurs, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek öğretim elemanları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimlerini belirlemek, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yönelik esasları tespit etmek,

ç) Eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek belgelerle ilgili esasları belirlemek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve kabul etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 27/1/2012 tarihli ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.