13 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30153

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SPORCU SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI

ATLETİK PERFORMANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları Atletik Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları Atletik Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sporcu Sağlığı Çalışmaları Atletik Performans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezi amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sporcu sağlığı ve atletik performans ile ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak, her düzeyde nitelikli tıp ve sağlık personeli yetiştirmek, Üniversite bünyesindeki diğer fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma ve eğitim merkezleriyle, yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sporcu sağlığı ve atletik performans ilgili hizmetlerinin kaliteli ve verimli yürütülmesini sağlamak ve tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlıklı yaşam için sağlık hizmeti sunumu ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle, sporcu sağlığı ve atletik performansa yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

c) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

ç) Toplumun spor ve sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam ve spor konusunda bilinç kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

f) Her türlü kas-iskelet sistemi yaralanmasının tanı-tedavi ve rehabilitasyonu ile spora aktif geri dönüşün sağlanması.

g) Sporcu lisans muayeneleri, sakatlık ve genel sağlık açısından risk taşıyan gruplara yönelik spora katılım öncesi değerlendirme yapılması.

ğ) Spor branşlarına özgün olarak, en sık görülen yaralanma tiplerini ve oluş mekanizmalarını analiz ederek koruyucu önlemlerin belirlenmesi.

h) Yarışmalı ve performans sporcularının sezon öncesi ve düzenli aralıklarla ileri sağlık taramalarının ve performans analizlerinin yapılması.

ı) Çocukluk yaş grubuna yapılacak fiziksel ve antropometrik ölçümlerle sporcuların gelişimine uygun spor dalına yönlendirilmesi, fizyolojik açıdan optimal antrenman düzeyinin değerlendirilmesi.

i) Sporcu beslenmesi, ergojenik madde kullanımı, anti-doping danışmanlığı yapmak.

j) Kronik Hastalıkların (Diyabet, Hipertansiyon, Koroner Arter Hastalığı, Astım, Kireçlenme, Kıkırdak Hasarı, Kemik Erimesi ve benzeri) önlenmesi ve tedavisi amacıyla medikal egzersiz programının oluşturulması.

k) Zayıflama ve kilo kontrolü amaçlı bireysel egzersiz programının oluşturulması ve düzenli takibi.

l) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

m) Toplumun ve sporcuların sağlıklı yaşam ve atletik performans konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

n) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili tıp fakültesinde tam gün çalışan profesörler arasından Rektör veya Rektör yardımcısı tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir. Merkez Müdürü yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez ve Merkeze bağlı ünite, birim ve çalışma guruplarının en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma gurup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek.

e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Merkezin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek.

g) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmasını sağlamak.

ğ) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçlarını ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından beş kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar. Merkez Yönetim Kurulu, onayına sunulan kişiler arasından en fazla iki kişiyi Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir.

(2) Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Yeni Müdürün atanması ile aynı usulle görev süresi biten merkez Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(4) Rektörün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkez Müdür Yardımcıları süresinden önce görevlerinden alınabilir.

(5) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün veya Rektör Yardımcısının başkanlığında, Tıp Fakültesi Dekanı veya Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Merkez Müdürü, Merkez Müdürünün önereceği bir Müdür Yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üyeliğin herhangi bir nedenle, görev süresi dolmadan boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Rektör veya Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün veya Rektör Yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Dekan veya Dekan Yardımcısı, Dekan veya Dekan Yardımcısının da olmadığı toplantılarda Merkez Müdürü Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu veya oyların eşit olması halinde toplantıya başkanlık yapanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkez bünyesinde kurulan birimler ile idari ünitelerin rasyonel çalışması için çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

d) Personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkezle ilgili hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğinin arttırılması ve belirli uzmanlık isteyen konularla ilgili geçici veya sürekli olarak uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak için oluşturulan organdır. Danışma Kurulu üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin görüşleri alınarak Merkez Müdürü tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından üç yıl süre ile görevlendirilirler. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Danışma Kurulu en az beş en çok on kişiden oluşabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez ya da Yönetim Kurulunun gerek duyduğu durumlarda olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır. Toplantılara Merkez Müdürü başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Tüm Merkez birimlerinin çalışma düzeni ve ilkeleri Merkez Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İta amiri

MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu görevini bir Rektör Yardımcısına, Tıp Fakültesi Dekanına veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.