13 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30153

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yaşlı sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, farkındalığı artırmak, eğitimler düzenlemek, sağlıklı yaşlanma sürecine katkıda bulunabilecek çözümler üretmek.

b) Merkezin faaliyet alanına giren konularda uygulamalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek.

c) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı uygulamalarını değerlendirmek, sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımına yönelik uygulama merkezlerinin kurulması ve mevcut merkezlerin geliştirilmesine destek olmak.

ç) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek ve eğitimler düzenlemek.

d) Öğrencilere sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı araştırma ve uygulamalarını tanıtmak.

e) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı alanında klinik uygulamalara yönelik geliştirme ve destek grupları oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, katkıda bulunmak.

b) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı çalışmalarında niteliği ve niceliği buluşturabilecek yeterli akademik ve uygulama altyapısını kurmak için çalışmalar yapmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar ile meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak ilişkiler kurmak ve geliştirmek, projeler yapmak ve projelerde yer almak.

d) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans, çalıştay, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek veya merkez adına katılmak.

e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak.

f) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda diğer her türlü etkinlik, araştırma ve yayınları yapmak.

g) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda farkındalık oluşturmak için materyaller üretmek ve dağıtmak.

ğ) Yaşlıların sağlıklı yaşlanmasına yardımcı olabilecek veya toplumun sağlıklı yaşlanma konusunda farkındalığını artırmaya yönelik sanat faaliyetleri üretmek ve desteklemek.

h) Yaşlı bireylerin eğitimi, barınması, sosyal hakları gibi alanlarda mevcut durumu tespit ederek, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik girişimleri akademik olarak desteklemek.

ı) Evde bakım, yaşlı bakımevi, huzur evi, gündüz kreşleri, palyatif bakım gibi yaşlı bakım modelleri kurumlar ile iş birliği içinde bulunarak, ortak projeler üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından dört adayı Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör Müdürün önerdiği dört Üniversite öğretim üyesi aday arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Rektör, Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcılarını görevden alabilir ve aynı usulle yeni müdür yardımcıları görevlendirebilir.

(3) Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde veya Müdürlük Makamı herhangi bir sebepten boşaldığında, Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak, toplantıya başkanlık etmek ve toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

f) Mevzuatın gerektirdiği veya Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Müdür dışındaki altı üye, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve Başkanlığında en az üç ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar, kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

c) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek.

d) Çeşitli eğitim, araştırma, proje ve uygulama grupları oluşturmak, çalışma koşullarını belirleyerek, uygulamaya geçilmesini sağlamak. Bu gruplarda oluşan verileri toplamak istatistiksel açıdan değerlendirmek ve yaşlı sağlığı açısından yarar sağlama amaçlı olarak paylaşmak ve yayımlamak.

e) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

f) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, gerekli protokolleri hazırlayarak uygulamaya konulması için gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler, bu alandaki çalışmaları destekleyen sivil toplum kuruluşları, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen, en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar, katılan üyelerle yapılır ve gerçekleştirilecek toplantılar için toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin ilgili alanlardaki çalışma ve faaliyetlerine yönelik dilek, tavsiye ve önerilerde bulunur.

Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş/çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Birimler, Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu kuruluş/çalışma usul ve esasları dâhilinde faaliyetlerini sürdürür.

(5) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(6) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş/çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.