13 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30153

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Üniversitede eğitim ve öğretim ücrete tabidir. Kısmi burslu olarak öğrenim gören öğrenciler, kısmi burs oranı dışında kalan tutarda eğitim ve öğretim ücreti öder. Üniversite tarafından sağlanan burslar, zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi için bir yılı ve normal öğrenim süresi olan önlisans programlarında iki yılı, lisans programlarında dört yılı kapsar. Bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışmanlar, üçüncü yarıyıldan itibaren yarıyıl kredi yükünü, GANO’su en az 2,50 olan öğrenciler için 2 kredi, en az 3,00 olanlar için 4 kredi, en az 3,50 olanlar için 6 kredi daha arttırabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Yarıyıl sonu sınavlarına katılmak zorunlu olup ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılmayan öğrenciler bu dersten başarısız sayılırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Proje derslerinde, öğrencinin sınav döneminden iki hafta öncesinde başvurması üzerine, öğretim elemanınca durumu değerlendirilerek başarı notu yerine eksik (EK) işareti verebilir. Öğretim elemanı ve/veya jüri, öğrencinin çalışmasını ve başarı durumunu dikkate alarak, eksik (EK) işaretini bir sonraki yarıyılın ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar değiştirebilir. Bu süre sonunda değişmeyen eksik (EK) işareti (F) notuna dönüşür.

(2) Proje derslerinin dışında kalan dersler için, yarıyıl sonu sınavına katılamayan ve mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından kabul edilen öğrencilere de başarı notu yerine EK notu verilebilir. Bu durumda olanlara EK notu verilebilmesi için öğrencinin yarıyıl sonu sınav tarihinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde mazeretini, belgeleriyle birlikte ilgili dersin öğretim elemanına iletmesi gerekir. Öğretim elemanı öğrencinin durumunu dikkate alarak eksik (EK) işaretini bir sonraki yarıyılın ders kayıt dönemi başlangıcına kadar değiştirebilir. Bu süre sonunda değişmeyen EK notu F notuna dönüşür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2010

27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/4/2011

27920

2-

27/8/2011

28038

3-

28/11/2011

28126

4-

19/3/2012

28238

5-

23/1/2013

28537

6-

11/8/2013

28732

7-

13/3/2014

28940

8-

16/6/2014

29032

9-

5/9/2015

29466

10-

22/10/2015

29510

11-

26/6/2016

29754