13 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30153

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Ders alma işlemi, öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla yapılır.

(2) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.

(3) Öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu programının öğretim planındaki derslerin AKTS kredi değeri esasına göre belirtilen yüktür.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükünün artırılmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler, öncelikle FF, FD, K, İZ, D notu aldıkları başarısız dersleri tekrar alırlar, bu dersleri aldıktan sonra normal ders yüklerini, içinde bulundukları yarıyılda açılan derslerden tamamlarlar. Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile normal ders yüküne ilave olarak öğrencinin eğitim aldığı yarıyıldan en fazla bir ders artırılabilir.

b) AGNO’su en az 2,30 olan öğrenciler, öncelikle FF, FD, K, İZ, D notu aldıkları başarısız dersleri tekrar alırlar, bu dersleri aldıktan sonra normal ders yüklerini, içinde bulundukları yarıyılda açılan derslerden tamamlarlar. Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile normal ders yüküne ilave olarak öğrencinin eğitim aldığı yarıyıldan en fazla iki ders artırılabilir.

c) AGNO’su en az 3,00 olan öğrenciler, öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile üst yarıyıllarda dâhil en fazla üç ders artırabilir.

ç) Öğrencinin talebi, akademik danışmanın onayı ile mezun olacağı son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşulu ile ders yükünü bir ders arttırabilirler.

(5) AGNO’su 3,00’dan az olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar.

(6) AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı öğrenci olarak tanımlanır. Bu öğrenciler içinde bulundukları yarıyıldan ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu kural beşinci yarıyılın başından itibaren uygulanır. Şartlı öğrenciler, programlarının normal ders yükünden fazla ders alamaz. Öncelikle başarısız not (FF, FD, K) aldıkları ve istedikleri takdirde şartlı geçer not (DC ve DD) aldıkları dersleri tekrarlar ve alt yarıyıllardan alamadıkları dersleri alırlar.

(7) AGNO’su bir yarıyıl 2,00’ın altında olan öğrenciler öncelikle FF, FD, K, İZ, D notu aldıkları başarısız dersleri tekrar alırlar, bu dersleri aldıktan sonra normal ders yüklerini, içinde bulundukları yarıyılda açılan derslerden veya alt yarıyıllardan şartlı geçer not (DC ve DD) aldıkları dersleri alarak tamamlarlar.

(8) Öğrenci çakışan derse kayıt olamaz. Ancak öğrenci çakışan dersi, eşdeğer olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders olmak şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer programlarından, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile alabilir.

(9) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci bu dersten muaftır. Eksik kalan kredi varsa, almadığı diğer derslerden kredisini tamamlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir dersin devam şartını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile derse devam etme koşulu aranabilir. Teorisi olmayan uygulamalı derslerde devam şartı aranır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2016

29767