12 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30152

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yüksek lisans başvurularında lisans not ortalaması, doktora başvurularında ise yüksek lisans not ortalaması esas alınır. Tezli yüksek lisans programlarına müracaat edecek adayların yüzlük not sisteminde en az 65, tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adayların yüzlük not sisteminde en az 50 not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Adayların başarılı sayılabilmesi için, 55’ten az olmamak kaydıyla ALES puanının %50’si, akademik başarı not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i esas alınır. Diğer %20’lik kısma ise anabilim/anasanat dalları karar verir. İlgili anabilim dalı/sanat dalı, diğer %20’lik kısmı akademik not ortalaması, ALES ve yabancı dil puanına dağıtabileceği gibi mülakat veya bilim sınavı şeklinde de değerlendirilebilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda mülakat not üstünlüğü esas alınır.”

“(2) Yüksek lisans eğitim programlarına yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kabul şartlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programlarına yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının kabul şartlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek her yarıyıl lisansüstü öğrenci alım dönemlerinde ilgili anabilim dalının belirleyeceği kontenjan dâhilinde ve başvurduğu anabilim dalının söz konusu dönemdeki başvuru şartlarını taşıyor olması kaydıyla enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvuru belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlığına gönderilerek görüş istenir. Bu görüş enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Devam yoklamaları, enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri, dönem sonunda not çizelgeleri ve sınav evrakları dersi veren öğretim üyesince ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda 15 krediden fazla ders alınamaz. Ders başına kredi sayısı azami üçle sınırlandırılır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci dersi tekrar alabilir. Ancak, alınan her yarıyıl için, seminer konusunun farklı olması gerekir. Seminerin basılı bir örneğinin ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilmesi gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yazılı sınavda başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Sözlüde başarısız olan ikinci sınav döneminde sadece sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav süreleri bir saatten az olamaz. Yeterlik sözlü sınavı, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Yatay geçiş yapan öğrenci bir önceki yükseköğretim kurumunda yeterlik sınavını geçmiş olsa dahi tekrar yeterlik sınavına tabi tutulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2015

29418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2016

29758