11 Ağustos 2017 Tarihli ve 30151 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kamu Sermayeli Bankalar ile Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Hakkında Yönetmelik

—   Koç Üniversitesi Akkim Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Sistem Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

—   Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 14/6/2017 Tarihli ve E: 2017/49, K: 2017/113 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/44, K: 2017/118 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


11/08/2017 tarihli ve 30151 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017/10704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.