11 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30151

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENTEGRE SİSTEM

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kabul ve kayıt işlemleri, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde entegre eğitim sistemiyle öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav ve değerlendirmelerin yapılma şartlarını, stajların ve aile hekimliğinin gerçekleştirilme şeklini, diploma, unvan ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekan: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Ders Kurulu: Bir organ, sistem veya konunun; birbiriyle bağlantılı olarak tıp alanlarını bütünleştiren bir düzen içerisinde verilen teorik ve pratik uygulamalar bütününü,

ç) Ders Kurulu/staj/staj kurulu not ortalaması: Dönem I, II ve III’te dönemin yıl boyunca girilen ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasını, Dönem IV, V ve VI’da yıl boyunca alınıp başarılan stajların not ortalamasını,

d) Dönem: Fakültede eğitimin her bir ders yılını,

e) Dönem Koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili döneminin ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim üye veya görevlisini,

f) Eğitim Komisyonu: Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilen; bir başkan, başkan yardımcıları, bölüm başkanları, eğitim ve dönem koordinatörleri ile koordinatör yardımcıları, öğrenci fakülte temsilcisi, dönem temsilcisi öğrenciler ve bir sekreterden oluşan komisyonu,

g) Fakülte Kurulu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) Koordinatörler Kurulu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitiminde görev alan Koordinatörler Kurulunu,

i) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim komisyonunu,

j) Mütevelli Heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Öğrenci: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,

l) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

n) Stajlar: Dönem IV, V ve VI’da klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, değişik branşlarda rotasyon şeklinde yapılan eğitim programlarını,

o) Staj Kurulu: Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgi ve becerilerin bütünleşmiş biçimde öğrencilere kazandırılması amacıyla değişik tıp disiplinlerinden öğretim elemanlarının bir araya gelerek oluşturdukları kurulu ve bu kurulun çalışmalarının ürünü olan ders/staj programını,

ö) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul, kayıt şartları ve kayıt yenileme

MADDE 5 – (1) Fakülteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ile belirlenen esaslara göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) yaptığı sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş yoluyla kayıt kabulü, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili; Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak yapılır. Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Fakülteye yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Adayların başvurularının kabul edilmesi için İngilizce yeterlilik sınavını başarmış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin başarılı oldukları ders/stajlardan muaf olmak istemeleri halinde öğrencinin durumu mezuniyet öncesi eğitim komisyonu tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretimi, her biri bir ders yılını kapsayan ve en az otuz iki haftadan oluşan altı dönemden ibaret olup, toplam en az 5500 eğitim ve öğretim saatinden oluşur. Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim süreleri altı yıllık eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. Tıp eğitimi için azami süre dokuz yıldır.

(2) Fakültede eğitim süreleri, dönem I ve II’yi kapsayan temel tıp bilimleri dönemi; dönem III, IV ve V’i kapsayan klinik tıp bilimleri dönemi ve dönem VI’yı oluşturan aile hekimliği dönemi olarak adlandırılır.

(3) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Öğretim dili İngilizce destekli Türkçedir. Türkçe yapılan derslerde İngilizce kaynaklar izlenebilir; ödev, proje ve raporların bu dilde hazırlanması istenebilir.

(2) Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen bazı dersler İngilizce yapılabilir.

(3) Fakülteye giriş hakkını kazanan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler ile Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği uluslararası sınavlardan son beş yılda belirlenen düzeyde başarılı olan öğrenciler, doğrudan birinci döneme başlarlar. Başarısız olanlar ise hazırlık sınıfı öğrencisi olarak, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 26/7/2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(4) Yabancı dil hazırlık programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre fakülteyle ilişiği kesilir.

Eğitim esasları

MADDE 10 – (1) Fakültede uygulanan tıp eğitiminin amacı; birinci basamakta üstün nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti vermek için gereken bilgi ve becerilerle donanmış, tıp mesleğinin etik değerlerini özümsemiş ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş hekimler yetiştirmektir.

(2) Bu amaca yönelik olarak eğitim entegre sistemle sürdürülür. Bu sistemde gözetilen ilkeler şunlardır:

a) Gerek temel tıp bilimleri derslerinin gerekse klinik tıp bilimleri derslerinin kendi içlerinde uyum gösterecek biçimde işlenmesi, yani yatay uyumun sağlanması,

b) Temel ve klinik tıp bilimleri derslerinin birbirinden kopuk değil, birbirine bütünleşmiş biçimde işlenmesi, yani dikey uyumun gerçekleşmesi,

c) Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgilerin kuramsal derslerde aktarılmasına paralel olarak, o alanı ilgilendiren beceri ve tutumların da entegre hekimlik uygulamaları yoluyla kazandırılması,

ç) Üst düzeyde bütünleşmeyi güvence altına alacak biçimde eğitimin ilk üç dönemde ders kurulları, üst dönemlerde ise stajlar ve staj kurulları yoluyla düzenlenmesi ve sürdürülmesi.

(3) Eğitim programları, ikinci fıkradaki ilkeler doğrultusunda ve eğitim dönemleri itibariyle düzenlenir.

Eğitim şekli

MADDE 11 – (1) Fakülte eğitim programında;

a) Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgi ve becerilerin bütünleşmiş biçimde öğrencilere kazandırılması amacıyla değişik tıp disiplinlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kuramsal ve uygulamalı eğitimleri içeren ders/staj kurulları,

b) Mesleki eğitime yönelik klinik ve iletişim becerileri eğitimleri,

c) 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerinden oluşan zorunlu dersler,

ç) Eğitim komisyonunun önerisi ve Fakülte Kurulunun onayıyla gerekli görülen diğer dersler,

bulunur.

(2) Tıp eğitimi; Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV ve V’te staj/staj kurulu esasına göre ve Dönem VI’da aile hekimliği eğitimi şeklinde yapılır.

(3) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar, staj kurulları ve bunların süreleri ile AKTS’leri eğitim komisyonunun önerisi Fakülte Kurulunun ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıllık eğitim-öğretim süresince en az 360 AKTS’lik yükü başarıyla tamamlamak zorundadır.

(4) Fakülte öğrencileri, 2547 sayılı Kanunda öngörülen zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri Fakülte Kurulunun kararı ile birinci veya ikinci ders yıllarında okutulabilir. Bu derslerden başarılı olmak Fakülteden mezun olmak için ön koşuldur.

(5) Yabancı dil dersleri hariç zorunlu derslerin ders yılı sonu ve bütünleme sınavları kredili olarak değerlendirilir.

(6) Mesleki derslerle tıp dışı zorunlu derslere ek olarak eğitim komisyonu önerisi, Fakülte Kurulu kararı ile seçmeli dersler açılır. Seçmeli dersler, hem mesleki hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci tercihlerini sıralayarak dönemin ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörüne bildirir. Öğrenci, tercihlerine ve açılan derslerin kontenjanlarına göre derslere yerleştirilir.

(7) Fakültede entegre tıp eğitimi uygulanır. Bu sistemde kuramsal ve uygulamalı derslerde bütünlük bulunduğundan ulusal ve uluslararası değişim programları hariç aile hekimliği dönemine kadar kurum dışı eğitim yapılmaz.

Önkoşul ve dönem geçme

MADDE 12 – (1) Tıp doktorluğu eğitim ve öğretiminde entegre sistemde her ders yılı, bir sonraki ders yılının ön koşuludur. Bir ders yılında başarısız olan öğrenci, bir üst ders yılının derslerine devam edemez. Dönem I, II ve III’te yıl sonunda başarısız olan öğrenci dönemi, Dönem IV, V ve VI’da staj/staj kurullarında başarısız olan öğrenci stajı/staj kurullarını tekrarlar. Bir döneme ait tüm stajlar başarılı bir şekilde tamamlanmadan bir üst döneme geçilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim tam zamanlı ve devam şartı ile yapılır. Kuramsal derslere, laboratuvar çalışmalarına, stajlara, uygulamalara, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmalarına ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur.

(2) Dönem I, II ve III’te her ders kurulunda devam durumu ayrı olarak değerlendirilir. Kurul kuramsal sınavına girebilmek için kurul içindeki derslerin bütününün %70’ine girmiş olmak şarttır. Uygulama sınavlarına girebilmek için ilgili dersin kurul içindeki kuramsal derslerinin %70’ine, uygulama derslerinin %80’ine girmiş olmak şarttır. Dönem sonu sınavına girebilmek için tüm dönemdeki derslerin %70’ine girmiş olmak şarttır. Dönem sonu uygulama sınavlarına girebilmek için ilgili dersin tüm dönemdeki kuramsal derslerinin %70’ine, uygulama derslerinin %80’ine girmiş olmak şarttır. Kuramsal ve uygulamalı kısımları ayrılamayan dersler, devam yükümlülüğü açısından kuramsal dersler gibi değerlendirilir. Mazeretli olarak uygulamalara katılamayan öğrenciler için telafi programları uygulanabilir.

(3) Dönem IV ve V’te her stajın/staj kurulunun devam durumu kendi içinde değerlendirilir. Staj/staj kurulunun sınavlarına girebilmek için staj/staj kurulu içindeki tüm ders ve uygulamaların %80’ine devam etmek zorunludur.

(4) Aile hekimliği döneminin tamamına devam esastır.

(5) Ders kurulu ve staj kapsamı dışındaki derslerin devam zorunluluğu ayrı değerlendirilir, bu derslerin sınavları ders geçme usulüne göre yapılır ve sınavlara girebilmek için derslerin %70’ine devam zorunludur.

(6) Sağlık raporları veya başka özürler öğrencinin derslere devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak devamsızlık süresi bu Yönetmelikte açıklanan bu süreleri aşan öğrenci sınava giremez, FF2 notu alır, puanı (0) sıfırdır. Staj/staj kurulu sınavına devamsızlık nedeniyle giremeyen öğrenciye FF2 notu verilir, puanı (0) sıfırdır ve stajı tekrarlar. Sınav tarihini içeren mazeretler ile ilgili durumlar 14 üncü maddede tanımlandığı üzere uygulanır.

Mazeretler

MADDE 14 – (1) Öğrencinin sınavına giremediği derslerin ara sınavları ve ders kurulu sınav tarihini kapsayan mazeretini belgelendirmesi ve bunun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınan mazeretler aşağıdaki gibidir:

a) Sağlık raporu ile belgelenen sağlıkla ilgili mazeret; öğrencinin Fakültenin hastanelerinden alacağı sağlık raporu, bu mümkün olmadığı takdirde herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekir. Sağlık raporları rapor alındığı tarihten itibaren üç işgünü içinde dilekçe eşliğinde Fakülte öğrenci işlerine teslim edilir. Sağlık raporu kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez ve sınava katılamaz. Derse devam veya sınava katılması halinde sonuçları geçersiz sayılır.

b) Mahallin en büyük mülki amirinden belgelenmiş olmak kaydıyla doğal afete maruz kalma.

c) Belgelenmek koşuluyla kaza, ikinci dereceye kadar vefat ve benzeri olağanüstü durumlar.

ç) Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer haller.

(2) Mazeret belgelerinin geçerli olabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu mazeret belgelerini, gerekçe göstererek kabul ya da ret edebilir.

(4) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretinin geçerli olduğu tarihte yapılan sınava giremez. Fakülte Yönetim Kurulu ilgili sınav için açılacak olan mazeret sınavına ilişkin uygulamaları belirler. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır.

(5) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin raporları ve diğer özürleri hazırlık sınıfı koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

İzinler

MADDE 15 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı yurt içi ve yurt dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az onbeş gün önce yapılır. Sağlık nedeniyle yapılan izin başvurularında başvuru süresi koşulu bulunmaz. İzinli geçen süreler için 2547 sayılı Kanun hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

(2) Milli takım karşılaşmalarında, üniversiteler arası yıllık spor karşılaşmalarında ve Üniversite takımlarında görev alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda olmaları nedeniyle kendilerine Rektörlükçe izin verilir. Öğrenciler müsabakalar nedeniyle izinli sayıldıkları süre içinde devamsız sayılmaz ve sınavına giremedikleri ders/ders kurulu için mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenci Dönem IV, V veya VI’da ise devam etmediği süredeki uygulamaları anabilim dalının göstereceği sürede tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

(3) Öğrencilerin kurum dışı bilimsel aktivitelere katılma koşulları ve bu katılımın devamsızlığa yansıması hususuna ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Fakültede Dönem I, II ve III için öğretimde öngörülen sınavlar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun eğitim-öğretiminin sonunda ders kurulu sınavı yapılır. Bir sınavdan alınabilecek 100 tam notun gerek anabilim dalları, gerekse uygulamalı/kuramsal sınavlar arasında paylaştırılması ders kurulu sorumlusu tarafından ders saatleri göz önüne alınarak yapılır. Yapılan paylaştırma sonrasında anabilim dallarının derslerinin kuramsal, uygulamalı ve toplam not payları belirlenir.

b) Dönem sonu genel sınavı: Dönem I, II ve III’te; dönem sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra bütün ders kurulları içeriğini kapsayan ve dönem sonu genel sınavı olarak adlandırılan tek bir sınav yapılır.

c) Dönem bütünleme sınavı: Senatonun eğitim-öğretim yılı başında belirlemesi halinde bir bütünleme sınavı yapılabilir. Bütünleme sınavı, dönem sonu genel sınavından en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılan ve bütün ders kurulları içeriğini kapsayan sınavdır. Dönem sonu genel sınavına girmesi gerektiği halde girmeyen, dönem sonu genel sınavı tarihini kapsayan mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen, dönem sonu genel sınavı 50’nin altında olan veya dönem sonu genel sınavına göre hesaplanan dönem sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler bu sınava girer. Alınan not dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer.

(2) Dönem IV ve V için öngörülen sınavlar şunlardır:

a) Staj/staj kurulu sınavı: Dönem IV ve V’te her stajın/staj kurulunun sonunda kuramsal ve/veya uygulamalı ve/veya yönlendirilmiş ve/veya klinik yönelimli olarak yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not; staj notu olarak adlandırılır.

b) Staj/staj kurulu bütünleme sınavı: Dönem IV ve V’te staj/staj kurullarının bir veya daha fazlasından başarılı olamayan veya mazereti nedeniyle staj/staj kurulu sonu sınavına giremeyen öğrenciye, Senatonun eğitim-öğretim yılı başında belirlemesi halinde açılacak olan sınav; staj bütünleme sınavıdır. Staj/staj kurulunun bulunduğu dönemin son staj/staj kurulunun bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılır. Bu sınavdan alınan not staj notu yerine geçer.

(3) Tüm dönemlerde ders kurulu/staj/staj kurulu haricinde verilen derslerde ara sınav, en son ara sınavdan en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra final sınavı ve final sınavından en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra bütünleme sınavları yapılır.

(4) Tüm dönemlerde belgelenmiş mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere giremedikleri ders kurulu ve ders ara sınavları için aşağıda belirtilen esaslara göre mazeret sınavı açılır:

a) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava girememiş bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

b) Dönem sonu genel sınavı, staj sonu sınavı için mazeret sınavı açılmaz, öğrenci bütünleme sınavı hakkını kullanır. Bütünleme sınavı için; sağlık sorunu gibi zorunlu hallerde öğrencinin başvurması, ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 17 – (1) Sınavlar yazılı, çoktan seçmeli, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış gibi çeşitli yöntemlerde veya bunların bir araya getirileceği şekillerde yapılabilir.

(2) Öğretim elemanları daha önceden haber vererek veya vermeden, öğrenmeyi arttırmak amacıyla ders ve uygulamalar sırasında öğrencileri sınava alabilir. Bu sınavlar eğer yapılırsa %30’u geçmemek kaydıyla staj/ders kurulu notuna etki edebilir. Bu sınavların staj/ders notuna etki edecek ağırlığı Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

(3) Sınav şekilleri ile ilgili olarak Koordinatörler Kurulu ve Fakülte Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.

(4) Öğrenciler, sınav takviminde bildirilmiş olan sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır.

Sınav sonuçları

MADDE 18 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içerisinde ilan edilir. Dönem Koordinatörleri, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yükümlüdür.

(2) Kuramsal sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak sunarlar. Bu başvurular bir hafta içinde ilgili Dönem Koordinatörünce incelenerek sonucu Dekanlığa sunulur. Sonuç Dekanlık tarafından öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(3) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre, sınav ve ödevlerden dolayı işlem yapılarak disiplin cezası verilen öğrencilere sınav ve ödev notu olarak sıfır (0) verilir.

Dönemlerde başarı durumunun değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Fakültede Dönem I, II ve III’te dönem geçme, Dönem IV, V’te staj geçme esası uygulanır. Dönem VI aile hekimliği eğitimi kapsamındaki stajları içerir. Akademik eğitimin her yılı, bir sonraki yılın ön koşuludur. Bu nedenle ön koşullu olmadığı belirlenen ortak, zorunlu ve seçmeli dersler dışında bir dönemin ders kurullarının bütünü ya da stajların her biri başarılmadan bir üst döneme geçilmez.

(2) Dönem I, II ve III’te dönem sonu başarı notu; eğitim-öğretim yılı başarı notudur. Bu not; ders kurulu sınavlarının not ortalamasının %60’ı, dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınav puanının %40’ı toplanarak elde edilir. Dönem sonu başarı notu en az 60’tır. Ders kurulu sınavı, dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı için değerlendirme esasları şunlardır:

a) Kuramsal ve uygulama sınavlarını içeren ders kurulu sınavında, ders kurulunda yer alan her dersin puanının yarısı o dersin baraj puanıdır. Öğrencinin dersin puanının yarısından azını aldığı durumda, baraj puanı ile arasındaki fark kadar puanı aldığı puandan düşülür.

b) Kuramsal ve uygulama sınavlarını içeren dönem sonu genel sınavından alınması zorunlu olan asgari not 50’dir.

c) Ders kurulu sınav notlarının her biri en az 60 ve kurul sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler isterlerse dönem sonu genel sınavına girmeyebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin dönem sonu geçiş notu ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasının %100’ü olarak alınır. Not ortalamalarını yükseltmek amacı ile bu sınava girmek isteyen öğrenciler bu isteklerini sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır.

ç) Dönem I, II ve III’te dönem sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve o dönemi tekrarlar.

(3) Dönem IV ve V’te her stajın/staj kurulunun sonunda kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılan staj/staj kurulu sınavı başarılı olmak için staj notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Staj/staj kurulu sınavlarının değerlendirilmesi ve staj tekrarı için uygulama esasları şunlardır:

a) Dönem IV ve V’te staj/staj kurullarının bir veya daha fazlasından başarılı olamadığından bütünleme sınavına alınan öğrencinin başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 60 alması zorunludur. Öğrenci staj bütünleme sınavında başarılı olamadığı takdirde, akademik takvimin elverdiği şekilde bu staj/staj kurullarını, staj takvimine uygun olarak tekrarlar. Staj/staj kurullarının sonunda ve bütünleme sınavında yine başarı gösteremeyen öğrenci, başarılı olana dek akademik takvimin elverdiği şekilde bu staj/staj kurullarını devam zorunluluğu ile tekrarlar.

b) Bir dönemin stajlarının tümünü gecikmeli olarak yıl içinde tamamlayan öğrenciler, üst dönemin stajlarına staj takvimine uygun olarak başlayabilirler.

c) Dönem IV ve Dönem V’te dönem sonu başarı notu, staj ve staj kurulu başarı notlarının ortalamasıdır.

(4) Ders kurullarının ve stajların dışında kalan ve ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde dersin başarı notu; ara sınavların not ortalamasının %40’ı ve final ya da bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı ile belirlenir. Bu derslere de devam zorunludur ve bu derslerin sınavları, Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili birimlerce yapılır. Bu derslerin sınavları ve başarı değerlendirmesi ile ilgili uygulama esasları şunlardır:

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler haricindeki derslerden başarılı olabilmek için final veya bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 60 almak ve ders başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur.

b) İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde ders yılı içinde en az bir ara sınav yapılır. Bu derslere devam ettiği halde sınavlarda başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça mezun olamaz.

(5) Dönem VI aile hekimliği döneminde öğrencilerin başarı durumları eğitim programındaki zorunlu ve seçmeli intörnlük stajlarının anabilim dallarında yapılan çalışmaları sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları çıkış özetleri, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, verilen görevleri yerine getirmeleri, kuramsal bilgi düzeyleri ve genel davranışları gibi ölçütler üzerinden değerlendirilir. Aile hekimliği döneminde yapılan değerlendirme esasları şunlardır:

a) Dönem VI’da başarı durumu not ile belirtilir; başarılı sayılmak için staj başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir. Dönem VI stajlarında başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları staj/stajları tekrar ederler.

b) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için son stajın bitiminden sonra staj tekrarı hakkı verilir. 8 inci maddede tanımlanan azami süreyi aşan Dönem VI öğrencilerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemek kaydı ile birden fazla stajdan başarısız ise iki öğretim yılı, sadece bir stajdan başarısız ise sınırsız süre ile tekrar hakkı verilir.

Notlar

MADDE 20 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

Puan Notu        Harf Notu           Katsayı

90-100                   AA                   4,0

80-89                     BA                   3,5

70-79                     BB                    3,0

65-69                     CB                    2,5

60-64                     CC                    2,0

0-59                        FF                    0,0

(2) Diğer notlar şunlardır:

a) EX: Muaf,

b) S: Başarılı. Zorunlu ya da seçmeli derslerden başarılı,

c) U: Başarısız. Zorunlu ya da seçmeli derslerden başarısız,

ç) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

d) FF2: Devamsızlık nedeni ile sınava girme hakkı yok, başarısız.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Genel not ortalaması, mezuniyet ve mezuniyet dereceleri

MADDE 21 – (1) Bir ders, ders kurulu veya stajdan kazanılan AKTS, o dersin, ders kurulunun ve stajın, staj kurulunun AKTS’si ile öğrencinin aldığı harf notunun çarpımı ile bulunan sayıdır.

(2) Önceki not ne olursa olsun tekrar edilen stajlar ve bütünleme sınavından alınan en son not geçerlidir.

(3) Ortalama, sonucun virgülden sonra iki hane yürütülmesi ile hesaplanır.

(4) Genel not ortalamalarına göre mezuniyet dereceleri aşağıdaki gibidir:

Genel Not Ortalaması             Dereceler

90-100                                    Üstün başarı

80-89                                      Pekiyi

70-79                                      İyi

60-69                                      Orta

Ön lisans diploması ve tıp doktoru diploması

MADDE 22 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Dönem I ve II’deki eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlamadan Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenim ücretleri

MADDE 23 – (1) Fakültenin yıllık öğrenim ücretleri, ders ücretleri, staj ücretleri, sınav ücretleri gibi öğrenim ücretlerini içeren maddi hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Disiplin işleri

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamaz. Uzaklaştırma cezasından dolayı derslere katılamayan öğrencilerin bu süreleri devamsızlıktan sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 5/10/2009 tarihli ve 27367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim sistemi değişiminde geçiş sürecine ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fakültede 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla dönem I’den başlamak üzere gerçekleştirilen eğitim sistemi değişikliği nedeniyle; önceki sistemde öğrenim görmekte iken başarısızlıkları ve/veya devamsızlıkları nedeniyle ders tekrarı yapması gereken ve bir üst döneme devam etme hakkı olmayan öğrenciler kendi istekleri ile entegre eğitim sistemine dahil olmadıkları takdirde;

a) Devam etmek zorunda oldukları dönemde verilen ve daha önce başarmış oldukları derslerden muaf tutulurlar.

b) Tekrar başarmakla yükümlü oldukları ders/dersler; yeni sistemde başarısız oldukları yılın ve bir üst yılın programlarına dağıtılmış ise öncelikle dersin/derslerin başarısız oldukları yılda ders kurulları içerisindeki kısmını başarı ile tamamlayarak bir üst döneme geçiş hakkını elde ederler.

c) Tekrar başarmakla yükümlü oldukları ders/dersler; yeni sistemde başarısız oldukları yılın ve bir alt yılın programlarına dağıtılmış ise öncelikle bir alt yılın ders kurulları içerisindeki kısmını başarı ile tamamlayarak bir üst döneme geçiş hakkını elde ederler. Bu durumdaki öğrencilerin ders yılı başında geçmiş dönemde verilen dersleri almaları için gereken koşullar konusunda Fakülte Kurulu karar verir.

ç) Tekrar aldıkları ve ders kurullarına yerleşmiş programa tabi oldukları derslerden devam yükümlülükleri ve başarı değerlendirmeleri gibi yasal düzenlemeler açısından öğrenime başladıklarında geçerli olan Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

d) Devam etmek zorunda oldukları döneme yeni konan tıp alanındaki ve/veya zorunlu dersleri almak ve başarmakla yükümlüdürler.

(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı öğrencilerin, uygulanacak olan müfredat programında yapılacak olan değişiklikler nedeniyle hak kaybına uğramaması için Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre önlemler alınır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.