11 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30151

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt-kabulleri, eğitim-öğretim süreleri ile sınav ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesinde yıllık eğitim ve öğretim yapan fakültelerin dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans, lisans eğitim-öğretimini gören öğrencilerin kayıt-kabullerini, eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav değerlendirmelerinin yapılma koşullarını, diploma ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekan: Ufuk Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını,

c) GNO: Genel Not Ortalamasını,

ç) Kurul: Ufuk Üniversitesindeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,

d) Müdür: Yüksekokul veya Meslek Yüksekokul Müdürünü,

e) Mütevelli Heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesindeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

j) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar ve Ücretler

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı; her biri sınav süreleri dâhil en az on altı haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(3) Uygun görülen fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölümlerde veya programlarda ikili, gece ve yaygın eğitim-öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim-öğretim ve programları; Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayladığı usul ve esaslara göre belirlenir.

(4) Bazı derslerde ihtiyaç halinde, yönetim kurulu kararı, Rektörlüğün uygun görüşü ile Üniversite dışından sinevizyon aracılığı ile ders-saat ücretli olarak ders verecek öğretim üyeleri/görevlileri görevlendirilebilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 6 – (1) Üniversitede, YÖK’ün kararı doğrultusunda yabancı dil destekli Türkçe eğitim-öğretim yapılır. Ancak, Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev ve çalışmalar yabancı dilde yapılabilir.

(2) Yabancı dil eğitim-öğretimi, İngilizce hazırlık sınıfına kayıt kabul ve muafiyet sınavı 26/7/2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yasal öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğretim süresi;

a) Ön lisans programlarında eğitim süresi iki yıl; azami süre dört yıldır.

b) Lisans programlarında eğitim süresi dört yıl; azami süre yedi yıldır.

c) Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren tıp fakültesi programında eğitim süresi altı yıl; azami süre dokuz yıldır.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süresi öğrenim süresinden sayılır.

Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir.

(2) Eğitim-öğretim ve sınav ücretlerinin ilk taksiti, güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir.

(3) Öğretim ücreti yalnız ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavları ve öğretimi kapsar.

(4) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(5) Öğrenciler, Mütevelli Heyetinin ayrıca belirlediği eğitim-öğretim, sınav, özel öğrenciler ve benzeri işlemlerle ilgili olarak;

a) Özel öğrenci öğreniminin,

b) Yaz öğretiminin,

c) Ek sınavın,

ç) Tek ders ve ders tekrarının,

d) İsteğe bağlı seçmeli dersin,

e) Sınırsız sınavın,

f) Kayıt dondurma ve izinli sayılmanın

ücretlerini ayrıca ödemekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde düzenlenir.

(2) Üniversiteye giriş ile ilgili bütün başvurular doğrudan Rektörlüğe yapılır.

Ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM’nin yaptığı sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler esas alınarak, Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır.

(2) Kayıt için gerekli belgelerle zamanında başvurmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için ÖSYM kontenjan kılavuzunda istenen belgelerin dışında aşağıdaki koşullar aranır:

a) ÖSYM’nin düzenlediği sınav sonucu Üniversitede öğrenim görme hakkını kazanmış olmak,

b) Önlisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise veya dengi okul olarak kabul edilen yurt dışındaki bir okuldan diploması bulunmak,

c) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olmak,

ç) Senato tarafından belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri sağlamış olmak.

(4) Kayıt sırasında belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, YÖK’ün ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Kayıtları ve Program

Akademik takvim

MADDE 13 – (1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulları, eğitim-öğretim, ders kayıt, ders ekleme/bırakma, sınav, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili yarıyıllarını içeren bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, en geç mayıs ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunar.

(2) Senato tarafından onaylanan akademik takvim yürürlüğe girer.

Kayıt yenileme ve program yapma

MADDE 14 – (1) Her yarıyıl başında akademik takvimle belirtilen süre içinde ücretlerini ödeyen öğrenciler, gerekli belgelerle birlikte, alacakları dersleri danışmanlarına onaylatıp kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Akademik takvimde belirlenen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin tamamından kendileri sorumludurlar.

(4) Öğrenci, kaydını kendisi yenilemek zorundadır.

(5) Ders kayıtları ders ekleme ve bırakma süresi sonunda kesinleşir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders ekleme/bırakma süresi içinde kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Öğrenciler bu süre içinde danışmanın onayı ile yeni dersler alabilir, almaları zorunlu olan dersler hariç diğer bazı dersleri bırakabilirler.

(2) Akademik takvimdeki ders ekleme/bırakma günlerinden sonra öğrencinin ders programında ders ekleme veya bırakma işlemi yapılamaz.

(3) Ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin iki hafta içinde başvurması halinde, danışmanın önerisi, bölüm başkanının olumlu görüşü ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir. Öğrenci, çekildiği ders yerine herhangi başka bir dersi alamaz. Öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılına ait derslerden çekilemez. Bir öğrenci; (FF), (U) notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez. Bir dersten çekilen öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 16 – (1) Eğitim/öğretim yılı başında her öğrenci için, öğretim elemanları arasından ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir.

(2) Danışman, öğrencinin akademik çalışmalarını izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

(3) Akademik takvim çerçevesinde düzenlenen kayıt sürecinde ders alarak program yapma, ders alma/bırakma işlemleri, danışmanın denetiminde ve danışmanın onayı ile yapılır. Danışman, işlemlerin kurallara uygun olmasında öğrenciye yardımcı olur.

(4) Danışman denetiminde yapılan kayıt yenileme, program yapma, ders ekleme-bırakma işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler ve Ders Kredileri

Eğitim-öğretim programları

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/ana bilim dalının önerisiyle fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca düzenlenir ve Senatonun onayına sunularak yürürlüğe girer.

(2) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için öngörülen değişiklikler en geç ağustos ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunulur ve her yarıyıl/yılın başında ilan edilir.

(3) Haftalık ders programları, eğitim-öğretim yarıyıl kayıt dönemlerinden en az bir hafta önce dekanlık/müdürlükler tarafından ilan edilir.

(4) Zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, isteğe bağlı seçmeli, ön koşullu dersler ile önkoşul olan dersler, ilgili bölümün önerisi yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Eğitim-öğretim yıllarında verilecek dersler ve kredileri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayı sonrası yürürlüğe girer.

(6) Öğretim programları; iki yıllık ön lisans programları için 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Bu krediler aynı zamanda mezuniyet için gerekli en az kredilerdir.

Zorunlu ve ortak zorunlu dersler

MADDE 18 – (1) Zorunlu dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan derslerden zorunlu olarak alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

(2) Ortak zorunlu dersler; öğrencilerin 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinden oluşan ve alınması zorunlu olan ders grubudur. Bu dersler programlarda kredili olarak değerlendirilir.

Seçmeli dersler

MADDE 19 – (1) Seçmeli dersler; meslekle ilgili eğitimini almakta olan öğrencinin, alanında formasyonunu tamamlayan ya da alanındaki kültürünü ve bilgisini artırmak amacıyla Üniversiteden seçebileceği kredili derslerdir.

(2) Bölüm dersleri içerisinde yer alan seçmeli dersler öncelikli olmak üzere, öğrencinin ders programında yer alacak seçmeli dersleri öğrencinin isteği, danışmanın önerisi ile belirlenir. Programdan çıkarılan seçmeli ders yerine, öğrenciler danışmanın önerisi ile eşdeğer kredili başka bir ders alırlar.

(3) Seçmeli dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin seçmiş olması koşulu aranır.

(4) Öğrenci, öğrenim süresi boyunca, bölüm dışından seçmeli ders yerine geçecek en fazla dört ders alabilir. Bölüm dışı derslerle bir dönemde alacağı kredi limiti aşılamaz. Bölüm dışından ders seçiminde öğrencinin bölümü ile ders alınan bölümün karşılıklı izin veya onayı gereklidir.

İsteğe bağlı seçmeli dersler

MADDE 20 – (1) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir.

(2) İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamayan ve kredisi olmayan derslerdir; ancak başarıldığında not döküm belgesinde başarı notu yer alır.

(3) İkinci yabancı dil, beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri derslerden biri isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulabilir.

Ön koşullu dersler

MADDE 21 – (1) Ön koşullu ders; alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan derstir.

Stajlar ve bitirme projesi

MADDE 22 – (1) Stajların yarıyıl içinde ya da tatil aylarında yapılması zorunludur. Stajların koşul ve ilkeleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir.

(2) Öğrencilerden öğrenimini tamamlayabilmeleri için koşul ve ilkeleri fakülte/yüksekokul kurulunca saptanan bitirme projesi istenebilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 23 – (1) Derslerin kredileri AKTS’ne göre hesaplanır. AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb. çalışmaların tümünü belirtir.

(2) Derslerin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği fakülte/yüksekokul kurulu tarafından saptanır.

(3) Kredisiz dersler not ortalamasına alınmaz; bu derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri ile başarı durumunun belirtilmesi ile yetinilir.

(4) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar doğrultusunda, ilgili yönetim kurulu kararları ile düzenlenir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin kredileri ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Yükü, Ders Tekrarı ve Muafiyet

Ders yükü

MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programda alacağı derslerin kredileri toplamıdır.

(2) Bir yarıyıllık ders yükü, bölüm ve fakülte/yüksekokulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile YNO ve GNO’su 2,00 ve üzerinde, başarı notu ortalaması 3,00’ün altında olan öğrencilerin ders yükü, üst sınıftan olmamak koşuluyla en çok iki ders artırılabilir. Sınamalı öğrenciler sadece ders azaltabilirler. Ön koşullu dersler bu kapsamın dışındadır.

(4) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler, aldıkları ders sayısını dikkate alarak kayıtlı bulundukları yarıyılın bazı derslerini almayabilirler.

Ders alma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler dersleri, bulundukları yarıyıldaki başarı durumlarına göre alabilecekleri toplam kredi limiti esas olmak üzere, aşağıdaki öncelik sırasına göre almak zorundadırlar:

a) Başarısızlıkları nedeniyle tekrarlamak durumunda oldukları dersler,

b) Bulundukları yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan alamadıkları dersler,

c) Bulundukları yarıyıla ait zorunlu/mesleki dersler,

öncelikli olmak üzere, ilgili döneme ait diğer dersler.

(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılın üst yarıyılından ders alamaz. Ancak GNO’su en az 3,00 olan başarılı öğrencilere, alabileceği en yüksek AKTS kredi sınırını aşmamak üzere danışmanın önerisi, bölüm başkanının onayı ile üst sınıfın aynı yarıyılından en fazla iki ders verilebilir. Ön koşullu dersler bu kapsamın dışındadır. Öğrenci yaz öğretiminde ilgili yönetim kurulunun onayıyla aynı koşullarda üst sınıftan iki ders alabilir.

(3) Önlisans veya lisans eğitimini bitirerek mezuniyet hakkı kazanacak durumda olan öğrenciye, ilgili dönem başlamadan önce, öğrencinin talebi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla, bir yarıyıla mahsus olmak üzere 50 AKTS’ye kadar ders verilebilir:

a) Lisans eğitiminde olan öğrenci için son iki yarıyılından birinde kayıtlı olması,

b) Önlisans öğrencisi için eğitiminin son yarıyılında kayıtlı olması,

c) Disiplin cezası almamış olması,

ç) Genel not ortalaması ve son yarıyıl not ortalamasının 2,50’nin üzerinde olması,

d) Önlisans eğitiminde son yarıyılda alacağı tüm dersleri ve yeterli krediyi tamamlaması halinde mezuniyet hakkı kazanacak olması,

e) Lisans eğitiminde son iki yarıyılda alacağı tüm dersleri ve yeterli krediyi tamamlaması.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin derslerin ve uygulamaların en az %70 devamları zorunlu olup, devam durumu, ilgili öğretim elemanınca uygun görülen bir yöntemle denetlenir.

(2) Devamsız öğrencilerin durumları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Özrü ne olursa olsun devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler sınava alınmazlar.

(3) Devamsızlık sürelerine sağlık raporları dâhildir. Sağlık raporu kabul edilen öğrenci raporlu olduğu sürece derslere devam edemez ve sınavlara giremez, sınava girse bile bu sınavlar geçersiz sayılır.

(4) Öğrenciler devamsızlık nedeni ile sınavına giremedikleri dersleri tekrar aldıklarında devam koşulunu yerine getirmek zorundadır.

(5) Devam yükümlülüğü yerine getirilen derslerin tekrar alınmasında devam koşulu aranmayabilir.

(6) Öğrencinin devamsızlık nedeniyle almak zorunda olduğu önceki yarıyıla ait derslerin, içinde bulunduğu yarıyıldan almak istediği derslerin saatleriyle çakışmaması gerekir.

(7) Derslerin özelliği ve ilgili bölümün talebi halinde fakülte veya yüksekokul kurul kararı ile uygulama derslerinin devam yüzdeleri artırılabilir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrenci tarafından alınması gereken normal yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat (FF), (W) veya (U) notu alınmış olan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alınması zorunludur. Öğrenci isterse, açıldığı takdirde ilgili dersleri yaz öğretiminde de alabilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği için başarısız olan öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadırlar.

(3) Tekrar alınması gereken dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları yönetim kurulunun uygun gördüğü dersleri alırlar.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak 24 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla (CC) ve bunun altında not aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

(5) Tekrarlanan ders için alınan son not geçerlidir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 28 – (1) Ders içeriği ve kredisi dikkate alınarak ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile öğrenciler bir başka yükseköğretim kurumundan ders alabilirler. Ancak bu derslerden alınan notlar bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Öğrenciler, almış oldukları derslerin, kredisini ve başarı notunu belgeleyerek ilgili birime teslim etmek zorundadır.

Derslerden yükümlü tutulmama

MADDE 29 – (1) Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden yükümlü tutulmamak için başvurmaları halinde istekleri ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyeti ile ilgili olarak Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında muafiyet sınavları açılabilir. Öğrenciler bu haktan bir ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavından başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Başarılı öğrenciler dersten muaf tutulur ve sınav notları transkriptlerine işlenir. Başarılı olduğu halde muaf olmak istemeyen öğrenciler derse kayıtlarını yaptırabilirler.

(4) Muafiyet talebinde bulunulan derslerin, alındığı son tarihten itibaren beş yılı geçmemiş olması gerekir.

(5) Muafiyet başvuruları, öğrencinin öğrenim görmeye başladığı ilk yarıyılın başında dersler başlamadan önce yapılır. Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler bölüm derslerine ilişkin muafiyet başvurusu yapamaz.

(6) Diğer yükseköğretim kurumundan alınmış ve başarılmış dersin/derslerin harf veya sayısal notları not bilgisinde yoksa eşdeğeri dersin notu olarak Üniversitede en düşük geçerli not olan 60 puan verilir. Not belgesi getirilmesi halinde bu not değiştirilebilir.

(7) Diğer yükseköğretim kurumunda aldığı ve başarılı sayıldığı derslerden puanı 60’ın altındakilerin sayılmasına ve not karşılıklarına yönetim kurulu karar verir.

(8) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların uyumu ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Özürler

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin sağlık dâhil tüm özürleri sadece ara sınavlarla ilgili olarak yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(2) Ayakta tedavi amaçlı poliklinik raporları devamsızlık özrü olarak kabul edilemez.

(3) Sağlık raporu kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez, sınava katılamaz. Derse devam veya sınava katılması halinde sonuçları geçersiz sayılır.

(4) Hastalığın ve hısımlığın belgelenmesi kaydıyla birinci, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımların, acil hastalık veya vefat ve defin tarihleri ayrıca belgelenmek koşulu ile fakülte yönetim kurulu özürlerini inceleyerek kabul veya reddeder.

(5) Yönetim kurulu, ayrıca öğrencinin yukarıdaki fıkralarda belirtilmeyen özürlerini inceleyerek kabul veya reddeder.

(6) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin raporları ve diğer özürleri hazırlık sınıfı koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

(7) Üç haftaya kadar tedavi gerektiren hastalığı raporla belgelenmiş öğrencilerin sınavları ve devamsızlık durumları, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

İzinli sayılma ve kayıt dondurma

MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler durumlarını belgelemek koşulu ile dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü ile İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğüne başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Kayıt dondurma veya izin talepleri yönetim kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrenciye tebliğ edilir.

(2) Kayıt dondurma veya izin istek başvuruları zorunlu nedenler dışında, gerekçeli bir dilekçe ve ekli belgelerle birlikte her yarıyıl ders ekleme ve bırakma süresinin son gününe kadar yapılabilir. Sağlık gerekçesi ile istenen izin ve kayıt dondurma talepleri ile beşinci fıkrada sayılan hallerin varlığı halinde başvurular süre sınırlamasına bağlı değildir.

(3) Kayıt dondurma veya izinler bir kerede en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince de toplam dört yarıyıl verilebilir. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler artırılabilir.

(4) Kayıt dondurma ve izinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır. Ancak eğitim-öğretim amacıyla Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışı için verilen izinlerde geçen süreler öğretim sürelerine dâhildir.

(5) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektiren eylemler sebebi ile gözaltına alınan, tutuklanan veya resmi makamlarca aranan öğrenciler kayıt dondurma veya izin isteğinde bulunamazlar. Ancak genel hükümlere göre yürütülen cezai soruşturma sonucunda, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya takipsizlik kararı verilen veya cezai kovuşturma sonucunda beraat eden öğrencilerin gözaltı veya tutuklulukta geçen süreleri kayıt dondurma süreleri gibi işlem görür. Bu haller dışında, genel hükümlere göre gözaltına alınan, tutuklanan, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan öğrenci veya öğrencinin kanuni temsilcisi, zorunluluk halini belge ile kanıtlamak suretiyle, kayıt dondurma ve izin talebinde bulunabilir. Bu talepler, ilgili yönetim kurulu tarafından incelenerek, karara bağlanır.

(6) Kayıt dondurma ve izin süreleri sona eren öğrenciler, süre bitiminde başvurarak kayıtlarını yeniler ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Ancak zorunluluk halinde, öğrencinin veya kanuni temsilcisinin bu durumu belge ile kanıtlaması koşulu ile yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile kayıt dondurma süresi uzatılabilir.

(7) Sağlık raporu ile izinli sayılan öğrenciler, sağlıklarına kavuşmaları halinde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(8) Kayıt dondurma ve izin sürelerine ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeler

Sınavlar

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin bilgi ve başarılarının ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, özür sınavı, bütünleme sınavı, ek ders ve tek ders sınavıdır.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 33 – (1) Ara sınavlar; eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

(2) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.

(3) İsteyen öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilere duyurulmak koşuluyla, ara sınavlardan önce, dekanlık/müdürlük bilgilendirilerek tarih belirtilmeksizin kısa süreli sınav veya yoklamalar yapabilir. Öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri çalışmalar yaptırabilir. Bu uygulamalar, ara sınav notları ile birlikte 42 nci maddeye göre değerlendirilir.

(4) Ara sınav notu dersin başarı notunun %40’ını oluşturur.

(5) Tamamen uygulamaya yönelik derslerde yarıyıl ortasındaki uygulama notu ara sınav notu yerine geçer.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 34 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl sonunda bir defa yapılan sınavlardır.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(3) Yarıyıl sonu sınav notu dersin başarı notunun %60’ını oluşturur.

(4) İsteyen öğretim elemanı dönem başında öğrencilere duyurmak koşulu ile yarıyıl içinde kısa sınavlar yapabilir, ödevler, uygulamalar verebilir. Bu faaliyetler 42 nci maddeye göre değerlendirilir.

(5) Tamamen uygulamaya yönelik derslerde yarıyıl sonundaki uygulama notu yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

Özür sınavı

MADDE 35 – (1) Özür sınavı, mazereti sebebi ile ara sınava giremeyen ve mazereti yönetim kurulunca haklı ve geçerli olarak kabul edilen öğrenciler için açılan sınavdır.

(2) Özrünün kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, özrünün sona ermesinden itibaren yedi gün içinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

(3) Yönetim kurulu sağlık sebebi dâhil öğrencinin ara sınavla ilgili her türlü özrünü değerlendirerek kabul veya reddedebilir.

(4) Özür sınavı yarıyıl sonu sınavından önce yapılır.

(5) Herhangi bir nedenle özür sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir özür sınavı hakkı verilmez.

Tek ders sınavı

MADDE 36 – (1) Tek ders sınavı, öğrencinin mezun olabilmesi için ilgili yönetim kurulu kararı ile açılan sınavdır. Öğrenci devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersten tek ders sınavına başvuramaz. Tek ders sınav hakkı verilirken, öğrencinin, sorumlu olduğu tek dersin sınavına girip, sınavdan en az 60 puan alması ve genel not ortalamasını 2,00’ın üzerine çıkarması koşulu aranır.

(2) Tek ders sınavını başarıyla veren öğrenci (DC) ve (DD) notu aldığı sınamalı dersten/derslerden de başarılı sayılır.

(3) Tek ders sınav notu başarı notudur.

(4) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyılda ya da yaz öğretimi sonunda sınav ücretini ödemek koşulu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile tekrar sınava alınabilir.

(5) Tek ders sınavına girecek olan öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretini yatırmak zorundadır.

Bütünleme sınavı

MADDE 37 – (1) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olup giremeyen, bu sınavda başarısız olan öğrencilerle, dönem sonunda (DD)/(DC) notu almış koşullu başarılı olan öğrencilere o derslerden yarıyıl/yıl sonunda verilen sınav hakkıdır.

(2) Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonunda, yeni dönem veya yaz öğretimi başlamadan önce sona erecek şekilde, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(3) Yaz öğretimi sınavları için bütünleme sınavı yapılmaz.

(4) Devamsızlık nedeni ile yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenci bütünleme sınavına giremez.

(5) Bütünleme sınav notu yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer.

(6) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

(7) (DD) veya (DC) notunu yükseltmek için sınava giren öğrencinin en son aldığı not geçerlidir.

Ek sınav

MADDE 38 – (1) Azami süre sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavına girme hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler girdiği ders başına öğrenim ücretini öderler. Bu öğrenciler, sınav hakkı dışında, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Ek sınav ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sınavların yapılış biçimleri

MADDE 39 – (1) Sınavlar test usulü dâhil; yazılı, sözlü, hem yazılı-hem sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) İlgili öğretim üyesinin yarıyıl başında başvurması halinde, yönetim kurulu bazı sınavların sözlü yapılmasına karar verebilir, bu durum yazılı olarak yarıyıl başında ilan edilir.

Sınavların düzenlenmesi ve uygulanması

MADDE 40 – (1) Sınavlar, Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Sınav günleri akademik takvime uygun olarak dekanlık/müdürlükçe ilan edilir. Sınavlar millî ve dinî bayramlar dışında, cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(3) Sınav günleri ilan edildikten sonra en geç sınavlardan bir hafta önce dekanlık/müdürlükçe değiştirilebilir.

(4) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, yer ve saatte girmek; öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar ve/veya sınavları geçersiz sayılır.

(5) Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya usulüne uymaksızın girdiği sınav sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.

(6) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre, sınav ve ödevlerden dolayı işlem yapılarak disiplin cezası verilen öğrencilere sınav ve ödev notu olarak sıfır (0) verilir.

(7) Ödevlerinde, bitirme projelerinde kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen aynen aktarma yapan veya ödevini kendisi yapmayarak başkasına yaptırdığı saptanan öğrenciye o çalışmadan sıfır (0) not verilir.

(8) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan (FF) sıfır (0) notu almış sayılır.

(9) Bir dersin ara sınavına özürsüz olarak katılmayan öğrenciye, yeni bir ara sınav hakkı verilmez ve sınavdan sıfır (0) notu almış sayılır.

(10) Tekrarlanan sınavda, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

(11) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde öğretim üyesi tarafından bilgisayara girilerek bir kopyası dekanlık/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları bilgisayar ortamında akademik takvimde belirtilen tarihlerde topluca ilan edilir.

(12) Sınavlara ilişkin tüm evrak, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Rektörlükçe saklanır.

Sınav notlarında maddi hata

MADDE 41 – (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz edilebilir.

(2) İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş işgünü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak yapılması gerekir.

(3) Maddi hatada sınav kâğıdı içeriğine bakılmaz. Sadece cevaplara verilen notların toplamına ve okunmayan cevap olup olmadığına dekanlıkça/müdürlükçe bakılır. Maddi hatanın olduğu belirlenirse ilgili yönetim kurulunca maddi hata düzeltilir ve öğrenciye duyurulur.

(4) Sınav kâğıt ve notlarının dekanlık/müdürlüğe tesliminden sonra öğretim elemanının not takdir yetkisi kalkar ve maddi hata dışında not değiştirilemez.

Başarı notu

MADDE 42 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile değerlendirilir. Başarı notu, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

(2) Ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamı başarı notunu oluşturur.

(3) Kredisiz derslerden başarılı olmak için not ile değerlendirmede en az 60 almak gerekir. Altmışın altında not alan öğrenci başarısız sayılır.

(4) Öğrencinin; varsa, yarıyıl içinde girdiği kısa sınavlar, yoklamalar, yaptığı ödevler, uygulamalar, faaliyetlerin durumuna göre, sınav notuna etki edecek şekilde değerlendirilir. Ancak değerlendirmede bu faaliyetlerin etkisi, ara sınav notunun ve/veya yarıyıl sonu sınav notunun %20’sini geçemez. Teorik ders saati ile birlikte uygulama ders saati içeren derslerde bu oran %70’e kadar arttırılabilir.

Not ortalamaları

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından YNO ve GNO hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencinin bir yarıyıl YNO’su, o yarıyılda aldığı her bir dersin kredisi ile başarı puan kat sayısı çarpımları toplamının o yarıyıl aldığı kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) GNO ise öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, derslerin ait oldukları yarıyılda değerlendirilir ve ilgili yarıyıla ait YNO veya GNO hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Ders başarı notları harf notuna çevrilerek not döküm belgelerine işlenir. Ders başarı notlarının rakam, harf ve katsayı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Rakamla          Not Katsayısı          Başarı Harf Notu

90-100                    4,00                            AA

80-89                      3,50                            BA

70-79                      3,00                            BB

65-69                      2,50                            CB

60-64                      2,00                            CC

55-59                      1,50                            DC

50-54                      1,00                            DD

0-49                        0,00                             FF

Not tanımları

MADDE 44 – (1) 43 üncü maddede belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki durumları sayısal değeri olmayan harflerden birisi ile aşağıdaki gibi belirlenir:

a) (S) notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen ve muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilere verilir. (S) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

b) (U) notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen veya muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler (S) notu alıncaya kadar bu dersi alırlar.

c) (EX) notu: Senatoca belirlenen derslerden ilgili dekanlık/bölüm/yüksekokul tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ayrıca Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumundan almış oldukları ve denkliği yönetim kurulunca kabul edilen dersler için verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz ancak not döküm belgelerinde fakülte/yüksekokul kredisi ile gösterilir.

ç) (W) notu: Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra ve ara sınavlar öncesinde olmak kaydıyla, dekan/müdür onayı ile bırakılan ders için verilir.

d) (I) notu: Ödev, proje sunumu ve benzeri süreli değerlendirme sonunda verilen nottur. (I) notu hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir dersten (I) notu alan öğrenciye, eksiklerini tamamlamak üzere yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren onbeş gün süre tanınır. Bu süre içerisinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin (I) notu, kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak uzayan hastalık ve benzeri hallerde, yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi uzatılabilir.

e) (FF1) notu: Derse devam ve uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirerek yarıyıl sınavına girme hakkı olduğu halde, sınava girmeyen öğrencilere verilen nottur. Başarı notu hesabında (FF) olarak işlem görür.

f) (FF2) notu: Derse devam veya uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirememiş öğrencilere verilen nottur. Başarı notu hesabında (FF) olarak işlem görür.

g) (P) notu: Yıllık derslerin birinci yarıyılında verilir.

Başarı durumu

MADDE 45 – (1) Dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler GNO’sunu 2,00’a yükseltinceye kadar üst yarıyıldan ders alamazlar. Bu öğrenciler alt yarıyıllardan başarısız olduğu veya hiç almadığı dersler ile notunu yükseltmek istediği dersleri yaz öğretiminde de alabilirler.

(2) YNO veya GNO’su 2,00 ve üstünde olan öğrenci başarılı öğrencidir. Öğrencinin başarılı olması için o dersten (CC) ve üstü not alması gerekir.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 46 – (1) YNO’su 2,00 altında olan öğrenciler başarısız ve sınamalı öğrencilerdir.

(2) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için, sınamalı duruma düştükleri yarıyılı izleyen yarıyılda, YNO’larının en az 2,00 olması gerekir.

(3) İzleyen yarıyılda YNO’sunu 2,00’ın üstüne çıkaran öğrenci sınamalı olduğu dönemde (DC) ve (DD) notu aldığı derslerden başarılı sayılır.

(4) İzleyen yarıyılda YNO’su 2,00’ın altında olması durumunda öğrenci son iki yarıyılda (CC)’nin altında not aldığı tüm dersleri tekrar alır.

(5) Dört yarıyıl üst üste sınamalı durumda olan öğrenciler başarılı oluncaya kadar uzatmalı öğrenci olurlar.

(6) Sınamalı lisans öğrencileri bir yarıyılda 30 AKTS’ye kadar, önlisans öğrencileri bir yarıyılda 40 AKTS’ye kadar ders alabilir.

(7) Yaz okulunda alınan derslerin ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak değerlendirilemez.

(8) Fakülte veya yüksekokulda son sınıfın son döneminde sınamalı duruma düşen öğrencinin yarıyıl not ortalaması 2,00’a eşit veya 2,00’ın üstünde ise, öğrenci (DC) ve (DD) notu aldığı dersten/derslerden başarılı, yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında ise o dersten/derslerden başarısız sayılır.

Onur öğrencisi

MADDE 47 – (1) Her dersi ilk hakkında başarmış, disiplin cezası almamış, tüm yarıyıllarda en az alması gereken ders kredisini almış, eğitim yılı sonunda veya mezuniyet sırasında genel başarı not ortalaması en az 3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi sayılır ve bu öğrencilere onur belgesi verilir.

Not belgeleri ve saklanması

MADDE 48 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten, Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlara ilişkin kayıtlar öğrencinin dosyasında saklanır ve not döküm belgesine yazılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 49 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Ufuk Üniversitesine yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş koşulları

MADDE 50 – (1) Yatay geçişlere ve intibak programlarına yönetim kurulu karar verir.

(2) Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin;

a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurusunu yapmış olması,

b) Yatay geçiş yapılacak yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer koşulları da sağlamış olması

halinde, öğrenci belirlenecek kontenjanlar dâhilinde diğer fakülte/bölüm/programlara yatay geçiş yapabilir.

(3) Üniversite içinden ya da dışından yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin önceden almış oldukları derslerden hangilerinin yatay geçiş yaptıkları fakülte/bölüm/programdaki derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 51 – (1) Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulünde öğrencilerin; kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı intibak programları hakkında 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(2) Dikey geçişle gelen öğrencilere birinci ve ikinci sınıfta aldıkları derslerle ilgili muafiyet verilebilir.

Özel öğrenciler

MADDE 52 – (1) Bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Üniversitenin ön lisans ve lisans programında yer alan derslere özel öğrenci olarak katılabilmesi, öğrencinin geldiği öğretim kurumunun yönetim kurulunun kararı ile Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde olur.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alan bu öğrenciler, Ufuk Üniversitesi öğrenci statüsü ve diplomaya yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun uygun gördüğü kredileri transfer edebilirler.

(3) Söz konusu öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirlenen koşulları sağlayarak Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde sadece not döküm belgelerinde yer alan dersleri aktarabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Uzatma, Disiplin, İlişik Kesme

Mezuniyet ve diploma verilme koşulu

MADDE 53 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini, her bir program için saptanan en az kredi toplamının altında olmamak koşulu ile bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan GNO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Öğrenci kayıtlı olduğu programın öngördüğü tüm zorunlu ve seçmeli derslerini tamamladığı halde fazladan aldığı bir seçmeli dersten başarısız olması halinde bu ders öğrencinin isteği ve ilgili yönetim kurulu kararı ile üzerinden silinebilir.

(3) Öğrencinin mezuniyet derecesi, lisans öğrenimi GNO’su dikkate alınarak belirlenir. Lisans öğrenimi GNO’su; öğrencinin öğrenim süresince her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımları sonucu elde edilen ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(4) Diploma ve sertifikalar Türkçe olarak düzenlenir.

(5) Mezun olan öğrencilere, diplomaları ile birlikte İngilizce diploma eki verilir.

Lisans diploması

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(2) Lisans diploması, ilgili dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diplomada program belirtilir.

Ön lisans diploması

MADDE 55 – (1) Üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere, lisans öğreniminin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerini tamamlamış olmaları koşulu ile ön lisans diploması verilir. Verilen diplomalarda ilgili dekan/müdür ve Rektörün imzaları bulunur. Bu diplomalarda öğrencinin görmüş olduğu öğrenim süresi belirtilir.

Meslek yüksekokulu diploması

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yüksekokul programını başarı ile tamamlayan öğrencilere yüksekokul diploması verilir. Meslek yüksekokulu diplomasında ilgili müdür ve Rektörün imzaları bulunur.

Çift ana dal lisans programı

MADDE 57 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenler, başvurmaları ve yeterli koşulları sağlamaları halinde, belirlenecek kontenjanla aynı fakülte içinde ya da dışında başka bir bölümün lisans öğrenimine aynı zamanda devam edebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa çift ana dal programı denir.

(2) Çift ana dal programlarına ait koşullar Senatoca belirlenir.

Çift ana dal diploması

MADDE 58 – (1) Çift ana dal programı uygulayan fakülteden çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili bölüm başkanı, dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift ana dal programının adı belirtilir.

Yan dal programı

MADDE 59 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, kayıtlı bulundukları lisans programlarına ek olarak yan dal programına katılma izni verilebilir.

(2) Ayrı lisans programı anlamını taşımayan yan dal programlarına ait koşullar Senatoca belirlenir.

Yan dal sertifikası

MADDE 60 – (1) Yan dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili bölüm başkanı, dekan/yüksekokul müdürünün ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yan dal programının adı belirtilir.

Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarının dondurulması

MADDE 61 – (1) Öğrencinin mali sorumluluklarını yerine getirmeme veya öğrenimine ara verme isteği doğrultusunda öğrenim süre ve öğrencilik hakları dondurulur. Öğrencinin yeniden başvurusu halinde Mütevelli Heyetinin belirleyeceği ücreti ödeyerek öğrenimine ve öğrenciliğe devam eder.

Öğrenim süresini uzatma

MADDE 62 – (1) Öğrenci belirlenen süre içinde programını başarı ile tamamlayamaz ise Mütevelli Heyetin belirlediği ücreti ödeme koşulu ile uzatma programına alınır. Ancak bunlar, öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar.

Engelli öğrenciler

MADDE 63 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

Disiplin

MADDE 64 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamaz. Uzaklaştırma cezasından dolayı derslere katılamayan öğrencilerin bu süreleri devamsızlıktan sayılır.

İlişik kesme

MADDE 65 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması halinde.

b) Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılma talebinde bulunması halinde.

c) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin azami süreler içinde ödenmemesi sonucu kayıt yenilenmemesi nedeniyle, yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişik kesme kararının alınması halinde.

ç) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan öğrencilerin; hiç alamadıkları ve aldığı halde devam koşulunu yerine getirmediği derslerin toplam sayısının beşten fazla olması halinde.

d) Derslere devam koşulunu yerine getirdikleri halde, kullandıkları ek süreler sonunda, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini 38 inci maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmemeleri halinde.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 67 – (1) 16/9/2012 tarihli ve 28413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin bu Yönetmeliğe göre yapılacak olan intibak düzenlemeleri Üniversite yetkili kurullarınca yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Üniversiteye kaydolan öğrencilerin not ve kredi sistemine ilişkin işlemler AKTS’ye göre yapılır. Bu tarihten önce kaydolmuş olan öğrenciler için önceki yerel kredi sistemi uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kaydolan öğrencilerden mezuniyet durumuna gelenlere bir defaya mahsus verilecek olan yerel kredi limiti en çok 30 krediye kadar uygulanır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kaydolan öğrencilerin mezuniyeti için gereken en az kredi miktarı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenmiş önceki toplam yerel kredi limiti geçerlidir.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kaydolan öğrenciler için, 46 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen, en fazla yerel kredi limiti; fakültelerde 18, yüksekokullarda 24 kredi olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.