11 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30151

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretiminde derslerin en az %30’u İngilizcedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ve 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ortak zorunlu dersler; öğrencilerin 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinden oluşan ve alınması zorunlu olan ders grubudur. Bu dersler programlarda kredili olarak değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre kaydının silinmesine karar verilmiş olması,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2010

27671

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2015

29331