11 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30151

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KAMU SERMAYELİ BANKALAR İLE BU BANKALARIN BAĞLI ORTAKLIĞI

NİTELİĞİNİ HAİZ FİNANSAL KURULUŞLARIN ALACAKLARININ VARLIK

YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü ve 143 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bağlı ortaklık: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ortaklıkları,

b) Banka: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen bankaları,

c) Donuk alacak: Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelerde donuk alacak olarak sınıflandırılan alacaklar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre “Tasfiye Olunacak Alacaklar” ve “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesaplarında izlenen alacakları,

ç) Finansal kuruluş: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kuruluşları,

d) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

e) Varlık yönetim şirketi: Kanunun 143 üncü maddesinde belirtilen şirketleri

ifade eder.

Satışa konu edilecek donuk alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve açıklanması

MADDE 4 – (1) Varlık yönetim şirketine satışa konu edilecek donuk alacakların nitelikleri ile bunların satışına ilişkin yazılı politikalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bankalar ile bunların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların yönetim kurullarınca verimlilik ilkeleri, piyasa şartları, ödeme potansiyeli, teminat durumu, kredi borçlusunun varlık durumu, yasal takiplerden alınabilecek sonuçların neler olduğu gibi hususlar göz önüne alınarak, gerekli fayda ve maliyet analizlerine ilişkin ilkeler çerçevesinde belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında donuk alacakların satışına ilişkin süreçlerin Kanunun iç sistemlere ilişkin hükümlerine ve ilgili alt düzenlemelere uygun olarak oluşturulması zorunludur. Bu süreçlerde asgari olarak; satışa konu olacak alacakların taşıması gereken koşullar, satış yöntemi, satışa ilişkin ihale dönemleri, ihale sürecinin sonuçlandırılması hususlarına yer verilir.

(3) Bu madde kapsamında satışa konu edilen alacaklara ilişkin olarak, Kanun ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun hesap ve kayıt düzenine ilişkin hükümleri uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelerde öngörülen şekilde gerekli kayıt, bilgi ve açıklamanın yapılması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.