10 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30150

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KIRAAT İLMİ EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve  kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki örgün ilahiyat lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kıraat ilmi ile ilgili her türlü eğitim, öğretim ve araştırma programları düzenlemek,

b) Üniversitenin, kıraat alanında faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kişilere yönelik olarak kıraat ilmi ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler,

b) Kıraat alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eder,

c) Kıraat alanıyla ilgili bilimsel yayınlara akademik destek verir,

ç) Kıraat alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde bulunur ve onların faaliyetlerine akademik katkı sağlar,

d) Faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları koordine eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil tayin eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim kurulu; merkez müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma kurulu; merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarına göre merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, yurt içinden veya yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma kurulu üyeleri, müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma kurulu, müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve yönetim kurulu tarafından danışma kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.