10 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30150

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP BİLİM DOKTORU

BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM  VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Programa kayıtlı öğrencilere; Fakülteden mezun olduktan sonra eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin konularda, 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çekirdek program öncesinde öğrencinin özel öğrenci statüsünde almış olduğu derslerle ilgili uygulamalar hakkında; danışman görüşü göz önüne alınarak anabilim dalı akademik kurulunca yapılan teklif doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen karar uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Çekirdek programa kaydı yapılan öğrencilerin özel öğrenci statüsünde almış oldukları derslere ait kredi transferi hakkında, anabilim dalı akademik kurulunca yapılan teklif doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen karar uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/3/2008

26821

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/4/2012

28268

2-

9/9/2014

29114