10 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30150

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde, (ı) bendinde yer alan “yazılı sınavı” ibaresi ise “yazılı ve sözlü sınavı” şeklinde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Şube müdürlüğüne” ibaresi ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uzman kadrosu için:

1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bakanlıkta şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmet süresi bulunmak,”

“c) Şef kadrosu için:

1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Bakanlıkta mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,”

“ç) Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru kadroları için:

1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şoför, çocuk eğitimcisi ve matbaacı kadrosunda görev yapanlar için en az beş yıllık toplam hizmeti bulunmak; yardımcı hizmetler grubunda görev yapan teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi ve hizmetliler için en az yedi yıllık toplam hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendindeki “teknisyen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mühendis, kütüphaneci kadroları için; ilgili yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,”

“c) Programcı kadrosu için; kadronun görev alanıyla ilgili eğitim veren en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,”

“h) Teknisyen kadrosu için; lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden not verilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Sözlü sınav” şeklinde değiştirilmiş, birinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Şube müdürlüğü yazılı sınavında” ibaresi “Yazılı sınavda” şeklinde, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yazılı sınavlarda başarılı olup sözlü sınava katılacakları gösterir liste Bakanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sözlü sınavı yapmak” ibaresi “sözlü sınavları yapmak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına, “değerlendirilerek” ibaresinden önce gelmek üzere “beş iş günü içinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının (b) bendine, “altı aylık süre içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilerek Bakanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, “alt görevlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/6/2015

29396