8 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30148

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı fakülte, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu birimin/bölümün/anabilim/anasanat/bilim dalının/programın önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim görevlisini,

b) AKTS (ECTS) : Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ANKUZEM: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,

ç) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik kuramsal dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve diğer etkinlikleri belirten ölçü birimini,

e) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

f) GABNO: Genel akademik başarı not ortalamasını,

g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul kurulunu,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

h) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin ödemeleri gereken ücreti,

ı) Klinik staj: Kliniklerde yapılan kuramsal ve uygulamalı ya da yalnızca uygulamalı yapılan dersi,

i) Klinik uygulama: Sadece uygulamalardan oluşan klinik stajı,

j) Mesleki uygulama: Öğrencilerin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,

k) Öğrenci Durum Belgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,

l) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerin ödemeleri gereken ücreti,

m) Ön hekimlik eğitimi: Tıp ve Veteriner Fakültesi son sınıf eğitimini,

n) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda/yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ö) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından seçerek aldığı dersi,

r) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi,

ş) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş ya da farklı  zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin  uzaktan etkileşimine dayalı öğretim yöntemini,

t) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

u) YABNO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,

ü) Yan dal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen koşulları taşıması kaydı ile Üniversite içinde başka bir programda belirlenen dersleri tamamlamak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

y) Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

z) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İlk kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yabancı uyruklu öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların belirlediği geçerli puan ve koşullara sahip olmak,

ç) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,

d) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, öğrenci kayıt kılavuzunda yer alan belgelerin aslı veya noterden/Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.

Akademik danışmanlık

MADDE 6 – (1) Birimlere kaydolan her öğrenci için öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim–öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.

b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak.

c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl kayıt onayını vermek.

ç) Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.

d) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uyum programı

MADDE 7 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversiteli olmanın farkını yaşamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı, akademik ve ilgili idari birimler tarafından hazırlanır ve öğrenci kayıtlarının yapıldığı hafta ilan edilir.

Öğrenci katkı payı ve elektronik hizmet ve materyal ücreti

MADDE 8 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ödemekle yükümlü olan öğrenciler, her öğretim yılında akademik takvimde belirtilen sürede belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve her türlü öğrenim ücreti, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır.

(3) Uluslararası öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti, her bir yarıyıl için eğitim-öğretim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ilgili yarıyılda ödemeyen öğrencilerin o yarıyıl için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Uzaktan eğitim programlarında elektronik hizmet ve materyal ücretleri, fakülte veya programa ilişkin Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ödediği halde ders almayan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kaydını yaparak yenilemek zorundadırlar.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrencilere o yarıyıl içinde öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile ders kaydını yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından da yararlanamazlar.

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her yarıyıl başında Bakanlar Kurulunca öngörülen ücreti ödeyerek 34 üncü maddede belirtilen ek sınavlar için kayıtlarını yenilerler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Öğrenciler kayıt yenileme sırasında 23 üncü maddeye göre almak istedikleri dersleri seçerler.

(7) Üniversitede kayıtlı olup başka üniversiteden ders almak isteyen öğrenciler de beşinci ve altıncı fıkralardaki koşulları sağlamakla yükümlüdürler.

(8) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Akademik takvimde belirtilen sürelerde danışman tarafından kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı başkanları tarafından kesinleştirilir.

(9) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, mazeret gerekçelerini belirten dilekçe ve belgeleri ile en geç ders ekle bırak/mazeret haftasından önce bağlı bulunduğu birime başvururlar.

(10) Mazeretleri bağlı bulunduğu birim tarafından kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını dördüncü fıkrada belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla ekle bırak/mazeret haftasında yapabilirler.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 – (1) Birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda birinci ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve yaz öğretimi programları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 11 – (1) Birimlerde eğitim-öğretim, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen eğitim-öğretim programı ve akademik takvime göre uygulanır. Birimler, bir eğitim-öğretim yılında; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini en geç Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunarlar. Akademik takvim her yıl Senatonun onayıyla yürürlüğe girer.

(2) Eğitim-öğretim, yıl veya yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(3) Eğitim-öğretim süresi bir yılda güz ve bahar olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur. Birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir.

(4) Bir yarıyıl, sınavlar hariç en az 14 hafta ve 70 iş günüdür. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.

Öğrenim ve azami eğitim-öğretim süreleri

MADDE 12 – (1) Birimlerin azami eğitim-öğretim süreleri aşağıda verilmiştir:

a) Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami dört yıl.

b) Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl.

c) Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği) azami sekiz yıl.

ç) Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında (tıp doktorluğu) ise azami dokuz yıl.

(2) Hazırlık programında geçirilen süre program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Birimlerin ilgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar (kayıt dondurma) program süresine ve azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(4) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Yabancı dille eğitim-öğretim ve hazırlık sınıfı

MADDE 13 – (1) Birimlerde dersler, ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı dille verilebilir.

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Güz yarıyılı sonunda hazırlık sınıfı eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, bahar yarıyılında kayıtlı olduğu programa başlayabilirler.

Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi

MADDE 14 – (1) Birimlerde zorunlu ve seçmeli dersler, kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(2) Derslerin kodu, adı, içeriği, kredi değeri, türü, ön koşulları ve eş değer derslerini içeren öğretim programları, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim programlarında yer alacak kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Bir eğitim-öğretim programında kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin toplamı bir yarıyılda 30/bir yılda 60 AKTS kredisi olacak şekilde ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(5) İki yıl süreli ön lisans programları 120 AKTS kredisi, dört yıl süreli lisans programları 240 AKTS kredisi, beş yıl süreli lisans programları 300 AKTS kredisi, altı yıl süreli lisans programları ise 360 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Birimler, ilgili kurullarınca kararlaştırılmış olmak ve Senato tarafından onaylanmak koşuluyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıl/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl/yıldan ders alınamaması esasına dayalı olarak düzenleyebilirler.

(7) Kuramsal ve/veya uygulamalı dersler içinde; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(8) Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan öğretim yolu ile yürütülmesine ilgili kurulların önerisi ile karar verebilir.

(9) Öğretim programlarında yer alacak dersler ve/veya programda yapılan değişiklikler her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün önce ilgili birimler tarafından öğrencilere ilan edilir.

(10) Birimlerin öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile haftalık okutulacak ders ve uygulamalara ilişkin çizelgeler her yarıyılın/yılın başında ilgili kurullar tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(11) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün öğrenciler için ortak zorunlu ders olarak verilir. Ayrıca öğrenciler öğretim programlarında yer alan Spor ve/veya Güzel Sanat Dalları kapsamında verilen derslerden birini seçmek zorundadır.

(12) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, iki yarıyıl veya bir yıl haftada ikişer saat, Spor ve/veya Güzel Sanat Dalları derslerini içeren Sosyal Seçmeli dersleri ise bir yarıyıl haftada ikişer saat veya iki yarıyıl/bir yıl haftada birer saat şeklinde verilir.

(13) Yabancı Dil dersleri, en az dört yıl eğitim-öğretim yapılan birimlerde toplam 224 saatten az olmamak koşuluyla birbirini izleyen dört yarıyıl süreyle; iki yıl eğitim-öğretim yapılan birimlerde ise toplam 112 saat olarak verilir. Yabancı Dil dersleri için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yan dal programı

MADDE 15 – (1) Yan dal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili birimlerin işbirliğiyle yürütülür.

(2) Herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, gerekli koşulları karşılamak kaydı ile kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programına kayıt olmasına izin verilebilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı olarak düzenlenmez.

(3) Yan dal programını tamamlayanlara diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası verilir. Yan dal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Çift ana dal programı

MADDE 16 – (1) Çift ana dal programı, başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Çift ana dal programı açılması, ilgili bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili birimlerin işbirliğiyle yürütülür.

(3) Çift ana dal programı başvurusu kabul edilen öğrenciler, bu programı tamamlamak için her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler ve bu programdan aldığı dersler ile birlikte ilgili kurullar tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek en az 2,00 GABNO’yu ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen AKTS kredisi koşulunu sağlamak zorundadırlar.

(4) Çift ana dal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uluslararası ortak lisans programı

MADDE 17 - (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülebilir.

(2) Uluslararası ortak lisans programının işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 18 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

 (2) Değişim programı kapsamında belirlenen derslerden, öğrenim görülen lisans programı derslerine eşlenen ders/dersler ile birlikte Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tablosuna göre belirlenen notlar ilgili kurulların kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.

(3) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Aldığı dersleri ve notları gösteren öğrenci durum belgesi verilir.

Yatay geçiş

MADDE 19 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında, ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi yatay geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir.

Dikey geçiş

MADDE 20 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçişlerinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ders muafiyetleri

MADDE 21 – (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için talepte bulunabilirler. Bunun için akademik takvimde belirtilen süre içinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumlarını gösterir belgelerin onaylı suretleri ile kayıtlı oldukları birime başvururlar. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, öğrencilerin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, 35 inci maddede belirtilen M1, M2 statüsü ile birlikte uygun harf notu verilerek gösterilir. Muaf olunan ders, not yükseltmek için tekrar alınabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir.

(3) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile yatay geçiş yapan öğrencilerin en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile 35 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir ve GABNO’ya dâhil edilir.

(4) Eğitim-öğretim başlamadan önce kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerin muafiyet işlemleri, kayıt dondurma süresi sonunda takip eden ilk yarıyıl derslere başlandığı dönemde yapılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan derslere göre muafiyet işlemleri yapılır.

(6) Bir ön lisans/lisans programından mezun olup, eşdeğer programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin mezun olduğu programa ait derslere ilişkin muafiyet işlemi yapılmaz.

(7) Uzaktan öğretim programlarında öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka yükseköğretim programındaki aldıkları kredileri transfer etme ya da bazı derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

(8) Önceki yıllarda Üniversiteye kayıt yaptırmış, mezun olmadan Üniversiteden ayrılmış fakat öğrenci affı ile yeniden Üniversitede öğrenime başlamış olan öğrenciler, daha önce Üniversitenin herhangi bir programından mezun olup başka bir programa tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, yatay ve dikey geçiş ile Üniversiteye gelen öğrenciler ve uzaktan eğitim veren programlara kayıtlı öğrenciler uyum programından muaftır.

(9) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) diploması almış olan ve Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen Türk Dili derslerinden muaftırlar.

Derslerin kredi değeri

MADDE 22 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve 14 üncü maddede belirtilen kuramsal ve seminer etkinliklerinin dışında kalan diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen Spor ve Güzel Sanat Dalları derslerinin ulusal kredi değeri 0 olup, haftalık ders saati bir olanların AKTS kredisi 1, haftalık ders saati iki olanların AKTS kredisi ise 2’dir.

(4) Yıllık olarak verilen bir dersin kredisi o dersin her bir yarıyıldaki kredilerinin toplamı ile belirlenir.

(5) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde birimlerin önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Ders yükü ve ders alma

MADDE 23 – (1) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredisi, bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS kredisidir.

(2) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programın birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıfındaki bütün dersleri almakla yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren birinci fıkrada belirtilen bir yarıyıldaki ders yüküne ilave olarak GABNO’ya göre danışmanının onayı ile ders alabilirler. Buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) GABNO’su 1,99 ve daha az olan öğrencinin bir yarıyılda ders yükü en fazla 30 AKTS kredisi olabilir.

b) GABNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak toplam 40 AKTS kredisinden çok olmamak üzere fazladan üç ders alabilir.

c) GABNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak toplam 45 AKTS kredisinden çok olmamak üzere istediği kadar ders alabilir.

ç) Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

(4) Öğrenciler alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu, alması gereken veya alamadığı dersi/dersleri öncelikle almakla yükümlüdürler.

(5) 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen öğrenim sürelerinin aşılmış olması durumunda, öğrenciler, katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla eğitim-öğretimlerine ilgili programda devam ederler.

(6) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, programlarından çıkarıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülen eşdeğer bir dersi almalıdırlar.

(7) Programdan çıkarılan zorunlu derse eşdeğer ders tanımlanmamışsa öğrenciler tamamlaması gereken AKTS kredi açığını seçmeli derslerden tamamlamalıdırlar.

(8) Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler.

(9) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim-öğretim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.

Alınan dersi transfer etme

MADDE 24 – (1) Öğrenciler; birimlerden önceden izin almak koşuluyla, Üniversitenin diğer birimlerinden, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından, YÖK tarafından denkliği kabul edilen ya da öğrenci değişim programlarına dâhil olan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, Senato tarafından onaylanan not dönüşüm tablosuna göre ilgili kurulların kararı ile öğrenci durum belgesine işlenir.

(2) Öğrencilerin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları öğrenci durum belgesinde belirtilir. Öğrenci durum belgesinde dersin kredisi olarak kayıtlı olunan programdaki dersin kredisi yer alır.

Ön koşullu dersler

MADDE 25 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalının önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşul niteliğindeki ders/dersler başarılmadıkça ön koşullu ders/dersler alınamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlara ilişkin genel esaslar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı (Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği programlarının yıllık dersleri için), tek ders sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlardır.

(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler birimlerce belirlenir ve ilan edilir.

(5) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(6) Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kayıtlarını yenilemiş ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(7) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ise yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilebilir.

(8) Uzaktan öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılır.

(9) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(10) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(11) Üniversitenin ilgili birimleri ile yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi 35 inci maddeye göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Ara sınavlar

MADDE 27 – (1) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir. On iki gün ve daha az sürede tamamlanan klinik stajlarda ara sınav koşulu aranmaz.

b) Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav yapılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, klinik ve laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar, stüdyo ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine kullanılabilir ancak bu çalışmaların başarı notunun hesaplanmasındaki ağırlığı %20’yi geçemez.

c) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

ç) Ara sınav sonuçları sınav yapıldıktan en geç on gün sonra ilan edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

Yarıyıl sonu/Yıl sonu sınavları

MADDE 28 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Kuramsal ve uygulamalı olarak birlikte yapılan dersler için; kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların ise en az %80’ine,

b) Haftalık ders saatinin tamamı uygulamalı olan derslerin en az %80’ine,

katılmak gerekir.

(2) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili kurul karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sınav birlikte göz önünde bulundurulur.

(3) Yarıyıl/yılsonu sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

Bütünleme sınavları

MADDE 29 – (1) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden F1, F2 ve F3 notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bütünleme sınavı kriterleri yarıyıl/yıl sonu sınav kriterleri ile aynıdır ve bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl/yıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.

c) YABNO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

ç) Bütünleme sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

(2) Ön lisans/lisans programlarında bir yarıyılda hangi eğitim-öğretim yılı ve hangi dersler için bütünleme sınavı yapılacağı, Senato tarafından belirlenen koşullara ve birinci fıkra hükümlerine göre yürütülür.

(3) Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesinin yıllık okutulan dersleri için bütünleme sınavı koşulları birinci fıkra hükümlerine göre yürütülür.

Tek ders sınavı

MADDE 30 – (1) Tek ders sınavı, sınava girme hakkını kazanmış olup her eğitim-öğretim yılında ara sınıflardaki başarısız öğrencilere tanınır.

(2) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına göre yapılandırılan programlarda, izleyen eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç iki hafta önce tüm işlemleri tamamlanmak üzere tek ders sınavı açılır.

(3) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, tüm derslerin devam koşulunu sağlayarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri girebilir.

(4) Ön koşullu bir dersten başarılı olunmadıkça bir sonraki yıldan ön koşulu gerektiren ders/derslerin alınamaması ve başarısız olunan tek ön koşul dersi nedeniyle bir eğitim-öğretim yılı uzaması ile sonlanan programlarda ön koşul dersi için tek ders sınavı açılır.

(5) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu ön koşul dersinden devam koşulunu sağlayarak başarısız olan ara sınıf öğrencileri girebilirler.

(6) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonraki beş iş günü içinde dilekçelerini ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna vererek bu haktan yararlanırlar.

(7) Bu sınavdan alınan puan ilgili ders için yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir.

Mazeret sınavı

MADDE 31 – (1) Ara sınav için Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli sebepler kapsamında mazeret kabul edilir.

(2) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez. Ancak yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınav dönemlerini kapsayacak şekilde mazereti olan ve her iki sınava da giremeyen öğrencilerden, ilgili birime dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınav döneminde kullanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin mazeret sınav hakkı kullandıkları derslerin AKTS kredileri toplamı kayıtlı olduğu dönemde alması gereken azami AKTS kredileri toplamına dâhil edilmez.

(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

(5) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(6) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

Muafiyet sınavı

MADDE 32 – (1) Birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her yarıyıl/yıl başında muafiyet sınavları açılabilir.

Mezuniyete üç ders sınavı

MADDE 33 – (1) Mezuniyete üç ders sınavı, sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınır.

(2) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına girebilirler.

(3) Mezuniyete üç ders sınavına girebilmek için öğrenciler son iki yarıyılın birinde ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla değişim programı, kayıt dondurma gibi izinli sayılan süreler bu süreye dâhil değildir.

(4) Mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin, tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslerin açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları gerekir. Devamı alınarak başarısız olunan dersler için öğrenciler tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilir.

(5) Mezuniyete üç ders sınavı hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde birimlerin öğrenci işleri bürosuna dilekçeyle başvururlar. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı birim tarafından bildirilir.

(6) Öğrenciler mezuniyete üç ders sınavı sonucunda mezuniyet için gerekli olan 2,00 ortalamayı sağlamalıdır.

(7) Mezuniyete üç ders sınavı Tıp ve Veteriner Fakültesinde ön hekimlik eğitimi öncesi açılır.

(8) Mezuniyete üç ders sınavlarından alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak değerlendirilir.

Azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar

MADDE 34 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.

b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde alınan notlar hesaba katılmaz.

ç) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç yarıyıl ek süre verilir.

d) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir.

e) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. 

f) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken GABNO’yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

ğ) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme

Ders başarı notu

MADDE 35 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için harf notu verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

 (2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

 (3) Ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde ağırlığının %50’nin altında olmaması koşuluyla bölüm/anabilim/anasanat/bilim dallarının görüşü, birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(4) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(5) Yarıyıl/yıl içi başarının ve yarıyıl/yıl sonu sınavının ders başarı notuna etkileri ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl başında öğrencilere duyurulur.

(6) Öğrencinin derslerden başarılı olma durumu 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşullara göre değerlendirilir ve bu durum sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl başında öğrencilere duyurulur. 

(7) Harf notları ve statülerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Puanlar                       Notlar                   Katsayılar

90-100                        A                          4,00

85-89                          B1                        3,50

80-84                          B2                        3,25

75-79                          B3                        3,00

70-74                          C1                        2,75

65-69                          C2                        2,50

60-64                          C3                        2,00

50-59                          F1                        1,50

49 ve aşağısı               F2                        0,00

                                   F3                        0,00

                                   F4                        0,00

b) Harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:

1) F3: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.

2) F4: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız.

3) F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

c) Harf statülerinin açıklaması aşağıdaki şekildedir:

1) BŞR (Başarılı) notu: Kredili ve kredisiz derslerden, ön hekimlik eğitimi ve kredisiz stajlardan başarılı olan öğrencilere verilir.

2) BŞZ (Başarısız) notu: Kredili ve kredisiz derslerden, ön hekimlik eğitimi ve kredisiz stajlardan başarısız olan öğrencilere verilir.

3) (E) notu: Yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna tesliminden on beş gün sonra eksiklerini tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (F2) notuna dönüşür. Eksiğini tamamlamasının uzun süreceği ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

4) M1 statüsü, öğrencinin Üniversiteye bağlı birimlerden aldığı ve başardığı derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.

5) M2 statüsü, öğrencinin diğer üniversitelerden aldığı ve başardığı derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.

6) MZ statüsü; yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de, hastalık veya başka bir nedenle giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler MZ statüsü verilen bir ders için açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girer ve alınan not sınava girdiği yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencilerin YABNO ve GABNO olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılarak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.

(3) YABNO hesaplamak için öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin AKTS kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer YABNO olarak adlandırılır.

(4) GABNO ise, YABNO hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanır.

Derslerden başarılı olma durumu

MADDE 37 – (1) Bir öğrenci bir yarıyılda/yılda, (C3) ve üstünde harf notu aldığı derslerden başarılı, (F1), (F2), (F3) ve (F4) harf notu aldığı derslerden ise başarısız sayılır.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 üzerinden 49,99 ve altı puan alan öğrenci başarısız sayılır ve F2 harf notu alır.

Devam durumu

MADDE 38 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve yarıyıl/yıl sonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir.

(3) Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci, aynı dersi/dersleri tekrar aldığında bu derse/derslere devam etmek zorundadır.

(4) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda ilgili derse devam edebilirler.

(5) Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul edilse bile, öğrencilerin raporlu olduğu süre devamsızlık süresinden sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 39 – (1) Öğrenciler öncelikle (F1), (F2), (F3) ve (F4) harf notu aldığı dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Bu derslerin notu, alındığı yarıyılın, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir.

(2) Eğer (F1), (F2), (F3) ve (F4) harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenciler aynı dersi tekrar alabilecekleri gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilirler.

(3) Öğrenciler, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebilirler.

(4) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 40 – (1) Sınav kâğıtlarının ve sınav not çizelgelerinin ilgili birimlere verilmesinden ve ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilmez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak başvururlar. Gerektiğinde, ilgili yönetim kurulunca dersin sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının da görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Sonuç en geç on beş gün içinde ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Süresi içinde yapılmayan maddi hata itirazları değerlendirmeye alınmaz.

Bitirme derecesi

MADDE 41 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve GABNO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Yarıyıl/yıl onur öğrencileri

MADDE 42 – (1) Kayıtlı olduğu programın bir yarıyıl/yıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, yarıyıl/yıl sonu sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl/yıl akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 - 3,49 olan öğrenciler yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından yarıyıl/yıl onur/yüksek onur belgesi verilir.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 43 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini 12 nci maddede belirtilen eğitim-öğretim süreleri içinde tamamlayan, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, yarıyıl/yıl sonu sınavında bu derslerini başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve GABNO’su 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu durumda olan öğrencilere ilgili birimler tarafından onur/yüksek onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Ayrılma ve Diplomalar

Kayıt dondurma

MADDE 44 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Senato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin hakları, öğrencilerin kayıt dondurma isteminin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam ederler.

(2) Öğrenciler öğrenimleri süresince en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma isteminde bulunabilirler. Sağlık raporu nedeniyle kayıt dondurma işlemlerinde belirtilen sürenin uzaması durumunda haklı ve geçerli nedenler var ise bu sınır uygulanmaz.

(3) Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dâhil değildir.

İlişik kesme

MADDE 45 – (1) İlişik kesme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;

a) Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl,

b) Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,

c) Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği) azami sekiz yıl,

ç) Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını (tıp doktorluğu) azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(3) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı bulunduğu eğitim-öğretim programı için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste kayıt yenilenmemesi ve katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi durumunda Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Azami öğrenim süresi sonunda yapılan ek sınavlarda;

a) Mezuniyet için kalan başarısız ders sayısı altı veya daha fazla olanların,

b) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmayanların,

c) 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalanların

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmış olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Öğrencilerin kendi istekleri ile kayıtlarını sildirmiş olmaları durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması nedenleriyle öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(10) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptıran ve/veya eksik belgeleri olduğu halde bu belgeleri zamanında teslim etmeyen kayıtlı öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulunduğu eğitim-öğretim programı için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek en az 2,00 GABNO’yu sağlayan ve programı için belirlenen toplam AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencilerin öğrenimlerini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yıl sonu sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya yaz dönemi/bütünleme/mezuniyete üç ders sınavı/ek sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya stajın son günü, öğrenciler hakkında ders muafiyeti yapılması durumunda muafiyet kararını alacak olan birimlerin yönetim kurulu karar tarihidir.

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi

MADDE 47 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için mezuniyet koşullarını sağlamış olmakla birlikte katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik belgelerini geri vermeleri gerekmektedir. Aksi durumda mezuniyet belgesi/diploma verilmez.

Diplomalar

MADDE 48 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar şunlardır:

a) Dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans diploması,

b) Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan lisans ve çift anadal programları için lisans diploması,

c) Sekiz yarıyılın (dört yılın) üstünde eğitim-öğretim yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi programları için sırası ile Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi diplomaları.

(2) İlgili mevzuat kapsamında yatay geçiş yapan öğrencilerin Üniversiteden diploma alabilmeleri için ilgili programa ön lisans programları için en az bir yarıyıl, lisans programları için ise en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmeleri gerekir.

(3) İkinci fıkra ile 21 inci maddenin altıncı fıkrasındaki durum hariç başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversiteden diploma alabilmeleri için ilgili programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmeleri gerekir.

(4) Sekiz yarıyıl (dört yıl) ve üzeri eğitim-öğretim yapılan birimlerin ilk dört yarıyılındaki ve/veya ilk dört yarıyılın (iki yılın) eğitim programındaki bütün derslerden başarılı ve GABNO’su en az 2,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere istemleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıldıkları bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

(5) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere çift anadal lisans diploması verilir.

Diploma eki

MADDE 49 – (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme

MADDE 50 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği geçerli adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebligatın mümkün olmadığı durumlarda Üniversite tarafından ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri geçerli adresleri/e-posta adreslerini değiştirdikleri halde, bu durumu ilgili birime bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, Üniversitede mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 51 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyorlar ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, 26 ncı maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadırlar, ancak öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Özel öğrenciler

MADDE 52 – (1) Özel öğrenci, yurt içinde veya Üniversitenin işbirliği protokolü olan yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, aynı düzeyde ders ve uygulamalara Üniversitede katılarak kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülükleri yerine getiren öğrencidir.

(2) Özel öğrenci statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun kararıyla başvuru yapabilirler.

(3) Özel öğrencilik başvuruları, Senato tarafından belirlenen raporlardan/belgelerden herhangi birinin sunulması durumunda ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla kabul edilebilir. Bu rapor ve belgeler şunlardır:

a) Son 6 ay içerisinde alınmış, hayati tehlikeyi belgeleyen sağlık raporu,

b) Son 6 ay içerisinde alınmış bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olduğunu belgeleyen sağlık raporu,

c) Ailesi yanında kalması gerekli görülen öğrenciler için Başhekim tarafından onaylanmış sağlık raporu,

ç) Öğrencinin ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ailesine ilişkin sağlık raporu.

(4) Diğer durumlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Ön lisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını, yıllık okutulan derslerin ise en az bir yılını tamamlayan öğrenciler özel öğrencilik için başvuruda bulunabilirler.

(6) Sağlık sorunları nedeniyle başvuruda bulunacak öğrencilerin onaylı heyet raporları kabul edilir.

(7) Özel öğrencilik başvuruları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde güz ve bahar yarıyılı başında yapılır.

(8) Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öderler.

(9) Her eğitim/öğretim yılı için özel öğrenci kontenjanları, programın başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci sayısının %3’ünü geçemez.

(10) Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, ilgili kurulların önerisi ve Senato tarafından özel öğrenciliğin devamı yönünde karar alınabilir.

(11) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri toplamı, bu Yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

(12) Özel öğrenci olarak başvurabilmek için disiplin cezası alınmamış olması gerekir.

(13) Özel öğrenci statüsünden yararlanacak öğrenci için ilgili birim tarafından akademik danışman atanır.

(14) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun diplomasını alır.

(15) Özel öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülenler kredi olarak transfer edilir.

(16) Özel öğrenciler, Üniversitede alıp başarısız olduğu ders/dersleri, açıldığı yarıyılda tekrar almak zorunda değildir.

(17) Özel öğrenci, kayıtlı olduğu Üniversitedeki eğitim programına göre, Üniversitede ders seçebilir. Öğrenci bulunduğu sınıfın zorunlu olan tüm derslerini almak zorunda değildir.

Disiplin

MADDE 53 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süreleri, 26/11/2014 tarihinden önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren hesaplanır ve bu tarihten önceki öğrenim süreleri, azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için, 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullar, bir defaya mahsus olmak üzere aranmaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda 39, bir yılda 78 saat ders alabilirler ve bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında olmak üzere sadece bir kez yararlanırlar.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.