8 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30148

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2016 tarihli ve 29903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan tezli yüksek lisans mezunlarının en az 70 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren derslerin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.”

“(6) Yapılan sınavların değerlendirilmelerine ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Lisansüstü programlarındaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren tablo aşağıdaki şekildedir:

                         Yüksek Lisans

                             Doktora

 

Puan

Başarı

Notu

Ağırlık Katsayısı

 

Açıklama

Puan

Başarı Notu

Ağırlık

Katsayısı

 

Açıklama

95-100

A1

4,00

Pekiyi+

95-100

A1

4,00

Pekiyi+

90-94

A2

3,75

Pekiyi

90-94

A2

3,75

Pekiyi

85-89

A3

3,50

Pekiyi-

85-89

A3

3,50

Pekiyi-

80-84

B1

3,25

İyi+

80-84

B1

3,25

İyi+

75-79

B2

3,00

İyi

75-79

B2

3,00

İyi

70-74

B3

2,75

İyi-

00-74

F1

0

Başarısız

00-69

F1

0

Başarısız

 

 

 

 

b) Başarı değerlendirilirken devamsızlık, seminer, tez çalışması ve kredisiz dersler ile ilgili olarak aşağıdaki semboller kullanılır:

1) G (Geçer): Kredisiz ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan anlamına gelir.

2) K (Kalır): Kredisiz dersler, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarısız olanlara verilir.

3) S (Süren): Uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

4) M (Muaf): Üniversite dışındaki diğer üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler için ve ilgili ABD tarafından muaf tutulan dersler için verilir.

5) D (Devamsızlık nedeniyle başarısız): Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremedikleri için başarısız olan öğrencilere verilir. (D) notu, not ortalamaları hesabında yüksek lisans için (F1) ve doktora için (F1) notu işlemi görür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başarılı olduğu dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği ABD/ASD’nin teklifi EYK’nın kararı ile belirlenir. Ancak, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları için dersin kredisi başına düşen ikinci öğretim ücretinin ödenmesi durumunda ders saydırma işlemi yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tez çalışmasının niteliğin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın isteği, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, YÖK tarafından belirlenen ve ABD/ASD’deki programın onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Müdürün imzasını taşıyan tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi; anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Yüksek lisans öğrencilerinin enstitü ortak seçmeli derslerinden alacağı dersler, yüksek lisans kredisine ve not ortalamasına dâhil edilmez. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. ABD/ASD’de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Doktora programında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, danışmanın isteği, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla atanır. Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları istemeleri halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde ABD/ASD programının YÖK tarafından onaylanmış adının, mezuniyet tarihinin ve Rektör ile Müdürün imzasının yer aldığı doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan, tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu sağlayan, sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli en az 300 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenciye ASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Müdürün imzasını taşıyan bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/11/2016

29903