7 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30147

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AHMET HAMDİ TANPINAR

EDEBİYAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görev tanımlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organları ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; başta Ahmet Hamdi Tanpınar olmak üzere, 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatının geniş birikimini bütün meseleleri, dönemleri ve yazarlarıyla birlikte ele alan etkinlik ve yayınlar yapmak; Tanpınar’ın “devam ederek değişmek, değişerek devam etmek” cümlesinden yola çıkarak edebiyat ile güzel sanatlar alanlarındaki mirası, yapılacak çalışmalarla öne çıkarmak ve geleceğe aktarılacak bir birikim oluşturmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası sempozyum, konferans serisi, atölye çalışması, seminer, sergi, konser gibi etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikleri katalog, dergi, kitap, dijital yayın araçlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak, konuyla ilgili kuruluşlarla ortaklaşa geziler gibi çalışmalar için resmi veya özel kurumlarla işbirliği ve protokoller yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk edebiyatının değerli yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar hakkındaki her türlü akademik çalışmayı desteklemek, bilgi birikimi oluşturmak ve bu konudaki araştırmalar için paylaşım platformu oluşturmak,

b) 19. yüzyıldan günümüze kadar Türk edebiyatını dönemleri ve yazarlarıyla birlikte ele alan etkinlik ve yayınlar yapmak,

c) Edebiyat çalışmalarına disiplinlerarası bir nitelik kazandırmak; bu amaçla tarih, sanat tarihi, mimarlık, müzik, resim, heykel, fotoğraf gibi edebiyat ile doğrudan veya dolaylı şekilde etkileşim içinde olan birimlerle kültür ve sanatın bütün alanlarında ortak etkinlikler planlamak,

ç) Edebiyat, kültür ve sanat alanlarında resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak faaliyet gösterilen alanlarda sempozyum, kongre, panel, çalıştay, sergi, konser, gezi gibi etkinlikler düzenlemek, böylece toplum ile üniversite arasında alışveriş sağlayarak kültürel alanda toplumsal gelişmeye hizmet etmek,

d) Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ilgili konularda inceleme, araştırma yapan üniversite, merkez, bölüm, kurum ve belediyelerle bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmak suretiyle hedeflenen kazanımların yurt çapında yaygınlaşmasını sağlamak,

e) İlgili konularda proje geliştirmek, katalog, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Eski ve Yeni Edebiyat Anabilim dallarından ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından beş yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye Rektör tarafından beş yıllığına Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

c) Her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Harcama yetkilisi görevini yürütmek,

d) Merkezi temsil etmek.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı ile birlikte beş asıl iki yedek toplam yedi kişiden oluşur. Merkez yönetim kurulu üyeleri, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisiyle, Rektör tarafından beş yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden biri aynı usulle seçilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri ve raporları inceleyerek Rektörün onayına sunmak,

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

ç) Merkez Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu ve çalışma programını uygulamaya koymak,

d) Merkezin kadro ihtiyacını görüşmek ve karar almak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğuyla görevlendirilir. Üye sayısı en fazla on beş kişidir. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.