7 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30147

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzincan Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Erzincan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bütün bilimsel bilgilerin toplandığı, araştırma ve uygulamaların yapıldığı, seminer ve konferanslarla halkın bilgi ve farkındalık düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak, tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik, ilaç sanayii için yeni ve nitelikli hammaddeler, ürünler geliştirilmesi ve üretilmesi ile ekonomik değer oluşturmak, kullanılan ürünlerin kalite kontrollerinin de yapılabildiği ve kaliteyi belirleyen bir Merkez olarak danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tıbbi ve aromatik bitkileri içeren bütün standart bitkisel drogların ve bitkisel hammaddelerinin (sabit yağlar, uçucu yağlar ve ekstreler) bulunduğu bir herbaryum oluşturmak.

b) Tıbbi bitkiler ve bitkisel droglardan hammaddelerin elde edilmesi, standardizasyonu ve bitkisel ilaçları geliştirmek.

c) Merkezin faaliyetleri ile Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek iletişim ağı oluşturmak.

ç) Kullanılan bitkisel hammaddelerin, ürünlerin kalite kontrollerini yapmak.

d) Fitoterapi alanında halkı bilgilendirmeye yönelik seminerler ve eğitimler düzenlemek.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulama  deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; Müdür yardımcısını Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi geçmeyecek şekilde görevlendirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amacı doğrultusunda yönetmek, uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen 2 (iki) üye olmak üzere en az 5 (beş) üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden, görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile olağan toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma programlarının planlanması ve hazırlanması,

b) Faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.