7 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30147

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (u) bendi eklenmiştir.

“d) Azami süre: Yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıllık süreyi tanımlar.”

“u) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c)  Adayların üç yıl süre ile geçerli olan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla doktora programına başvuranlarda 85, standart puandan az olmamak koşuluyla bu Yönetmelik hükümlerinde belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya denk bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, ALES puanının %60'ı ile lisans veya yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ının toplamı yüksek lisans için 55, doktora için 65 puan olması şartıyla programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler. Adaylar puan sıralamasına göre kontenjanlara yerleştirilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz.”

“d) Doktora programına başvuracak adayların, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Doktora programına başvuracak adayların, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümleden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programları dışındaki lisansüstü programlara öğrenci kabulünde lisans, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve ALES puanı değerlendirilerek giriş puanı hesaplanır.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların ALES puanının %60’ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır.

b) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir. İlk aşamada, belirlenen kontenjan doğrultusunda asıl aday listesi ilgili enstitü tarafından ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlar yapılır. Kesin kayıt tarihinin bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki sıralamaya göre ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.”

“(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Doktora programlarına başvuracak adayların ALES puanının %60’ı ile yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı en az 65 puan olmalıdır.

b) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, kontenjan dâhilinde ilgili programa sırayla yerleştirilir. İlk aşamada, belirlenen kontenjan doğrultusunda asıl aday listesi ilgili enstitü tarafından ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtlar yapılır. Kesin kayıt tarihinin bitiminden sonra boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki sıralamaya göre ek yerleştirme yapılır ve ilan edilir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sanatta yeterlik tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden seçilir. Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.”

“(5) Lisansüstü araştırmanın ya da tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alanı dersi birinci danışman tarafından açılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, varsa katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süreler içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi gün içinde mazeretlerini yazılı olarak ABD’ye bildirebilir ve EYK kararı ile katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yaptırabilir. Kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine sayılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları tezli, tezsiz ya da uzaktan öğretim programlarına ait Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(3) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve söz konusu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Mazeretsiz olarak kayıt yenilemeyen öğrencinin EYK kararıyla danışmanlık/tez danışmanlığı iptal edilir, öğrenci pasif öğrenci konumuna alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapar. Bu itiraz ABD başkanlığına iletilir. Değerlendirmede maddi hata tespit edildiği takdirde gerekli not düzeltmesi, itirazların bitiminden itibaren 3 gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, ilgili ABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile en az üç yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.”

“(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri programın kredisine sayılmaz. Ayrıca, dersler ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür derslerin toplam sayısı ikiden, geçerli toplam kredisi altıdan fazla olamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ABD başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

“(6) Belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü dersler, ABD kurul kararı ve EK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Lisansüstü derslerin en fazla iki adedi (toplam 6 kredi), lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört adedi (toplam 12 kredi), ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite içi ve dışındaki diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci,  en geç altı ay içinde,  yapacağı araştırmanın amacını,  yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez  izleme  komitesi  önünde  sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.”

“(5) Tez önerisi kabul edildikten sonra tez konusunda yapılmak istenen değişiklikler danışmanın gerekçeli raporu ve tez izleme komitesinin uygun görüşü ile birlikte ABD başkanlığınca enstitüye iletilir. EYK’nın kararıyla tez konusu değişiklik talebi uygun görülen öğrenci, en geç üç ay içinde yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu savunmada da ilk savunmadaki usuller uygulanır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışmasını Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi  Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

“(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır. Programın amacı, sanatsal çalışmaların teori ile birleştirilerek bu alanda yetişen, uzmanlaşan bireyler yetiştirilmesidir. Alanında uzmanlaşma ile birlikte günümüz sanat ortamını takip eden, çağdaş ve özgün sanat eserleri ortaya koymayı ve tüm dünya ile eş zamanlı olarak çağdaş sanatın takipçisi olmayı hedefler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.”

“(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren,  ancak tez, sergi, proje,  resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ensititü ile ilişiği kesilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini, tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.” 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS karşılığı olan toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 300 AKTS karşılığı olan Senato tarafından belirlenen toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla 14 ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

(2) Lisansüstü derslerin en fazla iki adedi (toplam 6 kredisi), lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört adedi (toplam 12 kredisi), ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite içi ve dışındaki diğer enstitülerde verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir. Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite  ile ilişiği kesilir.”

“(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

“(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini/sergisini/projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) İlgili tebligat mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrenciye her türlü tebligat ve duyurular, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenci tarafından enstitüye iletilen e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci, enstitüye bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle ve güncel iletişim bilgilerini enstitüye bildirmekle de mükelleftir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Azami süreler sonunda başarısız olanların,”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(3) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(4) 20/4/2016 tarihinden önce kayıtlı olup iki lisansüstü programı aynı anda yürütmekte olan öğrenciler, her iki programda da geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi EYK kararıyla gerçekleştirilir. Bu iki dersin dışında tamamlanmış herhangi bir programda alınan hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2016

29901