6 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30146

YÖNETMELİK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Güz ve bahar yarıyılları ile Senato tarafından karar verilmesi hâlinde yaz dönemini de kapsayan, yarıyıl esasına göre düzenlenen ve eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihlerini gösteren dönemi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı: Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalının bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulunu; anabilim/anasanat dalının, yalnız bir bilim/sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

g) DNO: Dönem not ortalamasını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

h) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,

j) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün gösterdiği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversiteden veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip öğretim elemanını,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

n) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

o) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan eğitimi,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

s) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ş) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) TÖMER: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

v) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

y) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

z) Yarıyıl: Başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından belirlenen güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

aa) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Enstitü kurulu, anabilim/anasanat dallarındaki öğretim üyesi sayısı ve mevcut imkânları dikkate alarak kontenjanlarla ilgili karar verir. Enstitü, öğrencinin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adlarını, her programa kabul edilecek öğrenci sayısını, varsa öğrencilerde aranacak nitelikleri ve son başvuru tarihini ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Bu ilanda yabancı uyruklu öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de kontenjanlar ayrıca belirtilebilir. Adaylar, hangi anabilim/anasanat dalında eğitim görmek istediklerini ilanda belirtilen başvuru süresi içinde enstitüye başvurarak bildirir ve en fazla iki anabilim/anasanat dalına başvurabilir. Aday öğrencilerin kayıt işlemleri enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirme jürisi, üç asıl ve iki yedek üyeden oluşmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Değerlendirme sonuçları ile ilgili jüri kararı, sınavdan sonraki en geç üç iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 5 – (1) Değerlendirme sınavlarında başarılı olup adları, enstitü müdürlüğünce yapılan ilanda asıl aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilanda belirtilen süreler içinde enstitü müdürlüklerine teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kaydını yaptırmayanlar yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.

(2) İlan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Yüksek lisans programları Senato kararı ile YÖK’e sunulur ve YÖK’ün uygun kararı ile açılır.

(2) Yüksek lisans programları, yüksek lisans öğretimi yapan anabilim/anasanat dalları ile aynı adı taşırlar.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilme esasları şunlardır:

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması veya lisans mezuniyet aşamasında olması gerekir. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. Eğer lisans diploması yurt dışından alınmış ise lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

b) Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen sınavlardan bu puana karşılık gelecek olan taban puanı almış olması gerekir.

c) Adayların, enstitü kurulu tarafından belirlenen en az lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

ç) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının ya da aldığı eşdeğer puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, varsa YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanın %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

d) Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülür ve 100 üzerinden bir bilim sınavı ve/veya mülakat yapılır. Bilim/Mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

e) Tezli yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55 veya daha fazla olan adaylar, puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste de ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

f) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalaması YÖK eşdeğerlik tablosu esas alınarak sıralanır ve yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

g) Mezun olabilecek durumda olan adayların başvurusuna ilişkin ek koşullar Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, bir seminer dersi ve en az iki dönemlik tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve krediden sayılmaz. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci her yarıyıl için ders kaydı yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının da görüşü alınarak doktora programındaki seçmeli derslerden de en fazla iki ders alabilir. Ayrıca, öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK ile diğer anabilim/anasanat dalı, enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders alabilir.

(5) Öğrenci, her yarıyıl tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(6) Tezli yüksek lisans programları yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen şekilde uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve/veya bilimsel hazırlık programı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program azami altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 10 – (1) Danışman atanması ve değişikliği aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleştirir. Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

b) Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Benzer şekilde danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

c) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu halde, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

ç) Yer değiştiren ve/veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, danışmanlarının da istemesi halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ikinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusunu anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile enstitüye önerir. Süresinde tez konusunu önermeyen öğrenci o dönem için kayıt yaptırmamış sayılır.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez jürisi oluşturulurken biri başka Üniversiteden olmak üzere iki öğretim üyesi yedek üye olarak belirlenir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 12 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, öğrenci enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim/anasanat dalı, enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla üç ders alabilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere ve doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Benzer şekilde danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

Diploma

MADDE 16 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, doktora öğretimi yapan anabilim/anasanat dalları ile aynı adı taşırlar.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve krediden sayılmaz.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(8) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(9) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 18 – (1) Doktora programına başvurabilme esasları şunlardır:

a) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve eğitim fakülteleri diplomasına; fen fakülteleri, fen-edebiyat fakülteleri fen bölümü ve mühendislik fakülteleri mezunlarının ise lisans veya tezli yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip veya mezuniyet aşamasında olmaları; Sosyal Bilimler Enstitüsünün doktora programlarına başvuracak adayların ise ilgili bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip veya mezuniyet aşamasında olmaları gerekir. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranların başvurduğu programın puan türünde 80 veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen diğer sınavlardan eş değer taban puanı almış olması gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; ALES puanının ya da aldığı eşdeğer puanının %50’si, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanın %15’i, lisans veya varsa tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

d) Doktora giriş sınavı başarı puanı 65 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste de ilan edilir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans diploması ile başvurularda lisans, yüksek lisans diploması ile başvurularda ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanları yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(2) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gerekli yüksek lisans ve doktora şartlarını sağlamış olmak, TÖMER’in açacağı Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavında yeterli olmak şartı aranır.

Süre

MADDE 19 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve genel not ortalaması 3,00’ın altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri ve ilgili tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(2) Tez danışmanı; en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

(3) Danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez konusu ve başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(4) Gerekli hallerde öğrencinin talebi, mevcut danışmanın görüşü ve anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Benzer şekilde danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

(5) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, danışmanlarının da istemesi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

(8) Azami öğrenci danışmanlık sayısı, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(3) Yeterlik sınavları yılda iki kez olmak üzere güz veya bahar yarıyılı içerisinde yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla danışmanın görüşünü alarak beş kişilik sınav jürisi kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanının görüşü alınarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini yazılı olarak bir tutanakla bildirmek durumundadır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 24 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 19 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 25 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programları, sanatta yeterlik öğretimi yapan anabilim/anasanat dalları ile aynı adı taşırlar.

(3) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(5) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gerekli yüksek lisans ve doktora şartlarını sağlamış olmak, TÖMER’in açacağı Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavında yeterli olmak şartı aranır.

Süre

MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri ve ilgili tezsiz yüksek lisans programının bulunması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 28 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş, Başarı Notu

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda en fazla iki ders alabilir. Alınan bu lisansüstü programa yönelik dersler öğrencinin lisansüstü programda alması gereken AKTS hesabına dâhil edilebilir. Bilimsel hazırlık programında lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden yeterli sayılma şartları, ders tekrarı, ilişik kesme ve diğer hususlar bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak yürütülür.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC, bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ise en az CB notu alması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 33 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir.

(3) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Özel öğrenci konumundaki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan ölçütler göz önüne alınır. Özel öğrenci konumundaki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir.

(5) Özel öğrenci olarak geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz.

(6) Özel öğrenciler ders saati başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim/anasanat dalında veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla her yarıyıl başında ilan edilen kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilebilir.

b) Yatay geçişle alınacak öğrenci sayısı ve gerekli şartlar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin dilekçelerine; kayıtlı bulunduğu programda aldığı dersleri ve notlarını, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemeleri gerekir.

c) Tez aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş talepleri; öğrencinin (b) bendinde belirtilen belgeleri ve çalışma konusu ile ilgili durumu incelenerek anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

ç) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından (b) bendinde belirtilen belgeler incelenerek ve öğrencinin programa geçişinin uygun olup olmayacağına ilişkin bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

d) Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da yüzlük not sisteminde YÖK’ün belirlediği eşdeğerlik tablosundaki bu notlara karşılık gelen not olması gerekir.

e) Yatay geçişler, her yıl ilan edilen tarihlerde yapılır. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

f) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin, programını tamamlama süresi, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan programın süresidir.

g) Daha önce alınmış olan derslerin kabulü veya kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi

MADDE 35 – (1) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim dönemlerinde uygulanır.

(2) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS’ye göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencinin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanının onayı ile o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu süre içinde ders ekleme ve çıkarma işlemlerini yapamayan öğrenciler, danışmanın uygun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının aracılığı ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yarıyıl başladıktan sonra ilk iki hafta içerisinde ders ekleyebilir ve çıkarabilir.

(6) Öğrencinin kaydolduğu bir dersin sınavına girebilmesi için; teorik derslere en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

(7) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatta belirlenen ve enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(8) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrencilerin danışmanlığı, danışmanın talebi, anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışmanının üzerinden düşürülür, öğrencinin yeniden kayıt yaptırması durumunda ise bu Yönetmelikteki danışman atanmasına ilişkin hükümler yeniden uygulanır.

(9) İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan ve enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz, sınavlara alınmaz ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 36 – (1) Öğrenciye verilecek ders başarı notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav ve/veya proje, seminer, laboratuvar çalışmaları gibi yarıyıl içi çalışmalar notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması ilgili öğretim elemanının yarıyıl başında verdiği ders işleyiş programı doğrultusunda belirlenir. Bir yüksek lisans veya doktora dersinin başarı notu, ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalar notu ile yarıyıl sonu sınav notunun ağırlıklı ortalamasının toplamı ile bulunur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin yeterli sayılması için aldığı tüm derslerden yeterli, (CC) veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,00 genel not ortalamasını elde etmesi ve dönem projesinden yeterli olması gerekir.

(3) Öğrencinin dersten yeterli sayılabilmesi için bu notun tezli yüksek lisans için en az (CC) ve 2,50 genel not ortalaması, doktora için en az (CB) ve 3,00 genel not ortalaması olması gerekir. Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için Senatoca gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Ders başarı notları

MADDE 37 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl sonu başarı notu, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için bağıl veya mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır. Mutlak değerlendirme sisteminde aşağıdaki tabloya göre ham başarı notuna karşılık gelen harf notu verilir.

Ham Başarı Notu             Harf Notu             Katsayı

90 – 100                           AA                       4,00

85 – 89                             BA                       3,50

80 – 84                             BB                        3,00

75 – 79                             CB                        2,50

70 – 74                             CC                        2,00

60 – 69                             DC                       1,50

50 – 59                             DD                       1,00

30 – 49                             FD                        0,50

0 – 29                               FF                        0,00

(3) Değerlendirmeler sonunda başarı değerleri şu şekildedir:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Doktora programında ise bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten (DC), (DD), (FD), (FF) notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır. Doktora programında ise bir dersten (CC), (DC), (DD), (FD), (FF) notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

c) Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere, ilgili yarıyılın son haftasına kadar ara sınav hakkı tanınır. Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır notu verilir.

ç) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen, girip başarısız olan ya da not yükseltmek isteyenler bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

d) Kredisiz derslerin, seminerlerin ve dönem projesinin değerlendirmesi ile devamsızlık ve mazeretli durumlarda; başarılı (S), başarısız (U), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygulamada başarısız (U) ve eksik (E) notlarından biri verilir. (S) notu; kredisiz dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. (U) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. (S) ve (U) notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alınmaz. Yatay geçiş ve özel öğrenci olarak enstitüye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kabul edilen derslerin notu olduğu şekliyle kabul edilir. Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt içi veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) (DS) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DS) notu, dönem not ortalaması (DNO) hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

(5) (E) notu; yarıyıl sonu sınavına girmeyenlere verilir. (E) notu verilen her dersin eksik sınavı, bu dersin verildiği yarıyılı izleyen ilk yarıyıl kayıt dönemi başlamadan önce yapılır. Öğrencinin bu sınavda aldığı not, yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu sınava girmeyen öğrencinin notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür. Ancak, haklı ve geçerli mazeret hallerinde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile eksik sınavının süresi bir sonraki sınav döneminin sonuna kadar uzatılabilir. Bu durumda (E) notu DNO hesabında dikkate alınmaz.

Not ortalamaları

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her bir yarıyıl için dönem not ortalaması ve tüm yarıyıllar için de genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem derslerinden aldığı notların ve genel not ortalaması ise öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bütün dönemlerin derslerinden almış olduğu notların derslerin kredi değeri ile çarpımlarının toplamının toplam krediye bölünmesiyle bulunan ağırlıklı aritmetik ortalama hesaplanarak elde edilir. Tekrar edilen derslerden en son alınan not hem genel not ortalaması hesabında hem de derslerin ait olduğu dönemin dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Ders saydırma

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki bir lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile ders yüküne sayılmak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Ders saydırma işlemleri öğrencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Danışmanının uygun görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin alması gereken ders yükünden fazla aldığı ve başardığı seçmeli dersler, ders döneminde alıp başarısız olduğu seçmeli derslerin yerine sayılabilir.

Ders tekrarı

MADDE 40 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri, dersin verildiği yarıyılda kayıt yaptırarak başarmak zorundadır. Devam koşulunu sağlamayanlar derslere devam etmek suretiyle tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları ve açılmayan seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanının onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen dersleri alabilir. Bu durumda ders alma işlemi ders kayıt süresi içinde danışman onayı ile yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 41 – (1) Yarıyıl başarı notu sonuçları, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilan edilir. Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez.

(2) Öğrenciler veya öğretim elemanları, maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşünü de alarak sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata olup olmadığını belirler. Maddi hata olduğu belirlenirse enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olması koşuluyla, ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(3) Maddi hatası tespit edilen not, enstitü tarafından en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 42 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak, devam etmek ve başarmak zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, iki yarıyıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eş zamanlı olarak yüksek lisans, ders, seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

İlişik kesme

MADDE 43 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin enstitü yönetim kurulu kararıyla ilişiği kesilir:

a) Bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.

b) Kendi isteğiyle yükseköğretim programından ayrılmak istemek.

İzinli sayılma

MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencileri, belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle enstitü yönetim kurulu kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere iki yarıyıla kadar izinli sayılabilir:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacıyla süreli olarak yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi bir kuruluşta görevlendirilmesi.

b) Askerlikle ilgili mazeretlerinin bulunması.

c) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

d) Birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü.

e) Tutukluluk hali.

f) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.

g) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

ğ) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması hâlinde öğrencinin en geç 7 iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleri ile kanıtlaması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında lisans eğitimi alanlar

MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 7/9/2015 tarihli ve 29468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2016-2017 güz yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için azami süre başlangıcı 2016-2017 güz yarıyılı olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.