6 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30146

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/2012 tarihli ve 28340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) I, II ve III. dönem için her dersin uygulamalı çalışmalarında devamsızlık, mazeretsiz olarak %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına girebilir. Telafi çalışması yapmayanlar ve devamsızlığı %20’den fazla olanlar ilgili dersin pratik sınavına giremez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğrencileri için stajların tamamlanmasından en az onbeş gün sonra bütünleme sınavları açılır. Devamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan önce bitiren dönem V öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme ihtiyacı olanlar için ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/7/2012

28340

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/8/2014

29093

2-

23/3/2015

29304